He who eats this bread will live forever – Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, June 11, 2023 

He who eats this bread will live forever”

Scripture: John 6:51-58

51 “I am the living bread which came down from heaven; if any one eats of this bread, he will live for ever; and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh.” 52 The Jews then disputed among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?” 53 So Jesus said to them, “, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of man and drink his blood, you have no life in you; 54 he who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. 55 For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. 56 He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. 57 As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me will live because of me. 58 This is the bread which came down from heaven, not such as the fathers ate and died; he who eats this bread will live for ever.”

Chúa Nhật, ngày 11.06.2023

Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời

Ga 6,51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? “53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

 

Meditation: What is the bread of life which Jesus offers to all who believe in him? It is first of all the life of God himself – life which sustains us not only now in this age but also in the age to come. The Rabbis said that the generation in the wilderness have no part in the life to come. In the Book of Numbers it is recorded that the people who refused to brave the dangers of the promised land were condemned to wander in the wilderness until they died. The Rabbis believed that the father who missed the promised land also missed the life to come. God sustained the Israelites in the wilderness with manna from heaven. This bread foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would offer his followers.

Jesus is the “bread of life”

Jesus makes a claim only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. The manna from heaven prefigured the superabundance of the unique bread of the Eucharist or Lord’s Supper which Jesus gave to his disciples on the eve of his sacrifice. The manna in the wilderness sustained the Israelites on their journey to the Promised Land. It could not produce eternal life for the Israelites. The bread which Jesus offers his disciples sustains us not only on our journey to the heavenly paradise, it gives us the abundant supernatural life of God which sustains us for all eternity.

The food that makes us live forever

Jesus chose the time of the Jewish Feast of Passover to fulfill what he had announced at Capernaum – giving his disciples his body and his blood as the true bread of heaven. Jesus’ passing over to his Father by his death and resurrection – the new passover – is anticipated in the Last Supper and celebrated in the Eucharist or Lord’s Supper, which fulfills the Jewish Passover and anticipates the final Passover of the church in the glory of God’s kingdom. When the Lord Jesus commands his disciples to eat his flesh and drink his blood, he invites us to take his life into the very center of our being. That life which he offers is the very life of God himself.

Do you hunger for the “bread of life”?

Jesus offers us the abundant supernatural life of heaven itself – but we can miss it or even refuse it. To refuse Jesus is to refuse eternal life, unending life with the Heavenly Father. To accept Jesus as the bread of heaven is not only life and spiritual nourishment for this world but glory in the world to come.

When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood and partakers of his divine life. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward.

When you approach the Table of the Lord, what do you expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? The Lord has much more for us, more than we can ask or imagine. The principal fruit of receiving the Eucharist or Lord’s Supper is an intimate union with Christ. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens us in charity and enables us to break with disordered attachments to creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for the “bread of life”?

“Lord Jesus, you nourish and sustain us with your very own presence and life-giving word. You are the bread of life – the heavenly food that sustains us now and that produces everlasting life within us. May I always hunger for you and be satisfied in you alone.”

Suy niệm: Bánh sự sống mà Đức Giêsu ban cho những ai tin vào Người là gì? Đó là sự sống trước hết trong tất cả mọi sự sống, sự sống của chính Thiên Chúa – sự sống không chỉ nuôi dưỡng chúng ta bây giờ ở đời này, mà còn ở đời sau nữa. Các thầy Rabbi nói rằng thế hệ trong hoang địa không có phần trong sự sống sắp đến. Sách Dân số ghi lại rằng những người khước từ để đương đầu với những nguy hiểm của đất hứa đã bị lên án đi lang thang trong hoang địa cho đến khi chết. Các thầy Rabbi tin rằng tổ tiên họ đã không đến được đất hứa cũng sẽ không có sự sống sắp đến. Thiên Chúa nuôi dưỡng dân Israel trong hoang địa với bánh manna từ trời. Bánh này tiên báo bánh bởi trời đích thật mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ.

Đức Giêsu là “Bánh sự sống”

Đức Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói: Ta là bánh đích thật bởi trời có thể làm thoả mãn sự đói khát sâu thẳm mà chúng ta cảm nghiệm được. Bánh manna từ trời đã biểu hiện trước sự sung mãn của bánh Thánh Thể duy nhất hay bữa tiệc của Chúa, mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ vào tối hôm lễ hy sinh của Người. Bánh manna trong hoang địa đã nuôi dưỡng dân Israel trên cuộc hành trình của họ đến Đất Hứa. Nó không thể đem lại sự sống đời đời cho dân Israel. Bánh mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ nuôi dưỡng chúng ta không chỉ trên cuộc hành trình tiến về Thiên đàng, mà nó còn ban cho chúng ta sự sống thiêng liêng sung mãn của Thiên Chúa, mà nuôi dưỡng tất cả chúng ta mãi mãi.

Lương thực cho chúng ta sống đời đời

Đức Giêsu chọn thời gian ngày lễ Vượt Qua của người Do Thái để hoàn thành những gì Người đã tuyên bố ở Caphanaum – ban cho các môn đệ mình và máu Người làm bánh đích thật bởi trời. Lễ vượt qua của Đức Giêsu dâng lên Cha qua cái chết và sự phục sinh của Người – Lễ Vượt Qua mới – được tiên báo trong Bữa Tiệc Ly và được cử hành trong Thánh Lễ hay Bữa tiệc của Chúa, hoàn tất Lễ Vượt Qua của người Do Thái và tiên báo Lễ Vượt Qua cuối cùng của Giáo hội trong vinh quang của nước Chúa. Khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ ăn thịt và uống máu Người, Người cũng mời gọi chúng ta hãy lấy sự sống của Người làm trung tâm của đời mình. Sự sống mà Người ban tặng chính là sự sống của chính Thiên Chúa.

Bạn có đói khát “bánh sự sống” không?

Đức Giêsu ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên sung mãn của Thiên đàng – nhưng chúng ta có thể mất nó hay thậm chí từ khước nó. Từ khước Đức Giêsu là từ khước sự sống đời đời, sự sống bất diệt với Cha trên trời. Đón nhận Đức Giêsu là bánh bởi trời không chỉ là sự sống và sự nuôi dưỡng thiêng liêng cho thế giới này, mà còn là vinh quang trong thế giới sắp tới nữa.  

Khi chúng ta đón nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta kết hiệp mình với Đức Giêsu Kitô, Đấng cho chúng ta được chia sẻ trong Mình và Máu của Ngài và là người chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Ignatius thành Antioch (35-107 A.D.) gọi nó là “bánh đem lại linh dược bất tử, thuốc giải cho cái chết, và lương thực làm cho chúng ta sống mãi mãi trong Đức Giêsu Kitô” (Ad Eph 20,2). Lương thực siêu nhiên này chữa lành cả xác và hồn và ban sức mạnh cho cuộc hành trình của chúng ta tiến về nước Trời.

Khi bạn đến gần Bàn tiệc của Chúa, bạn muốn lãnh nhận điều gì? Sự chữa lành, ơn tha thứ, sự an ủi, và sự nghỉ ngơi cho linh hồn mình? Chúa còn có nhiều hơn nữa cho chúng ta, nhiều hơn chúng ta có thể cầu xin hay tưởng tượng. Kết quả chính của việc đón nhận Thánh Thể hay Bữa tiệc của Chúa là sự kết hiệp thân mật với Đức Kitô. Như sự nuôi dưỡng thể xác phục hồi sức khoẻ đã mất, cũng vậy, Thiên Chúa tăng cường chúng ta trong Đức mến và giúp chúng ta cắt đứt với những dính bén vô độ với các thụ tạo và ăn rễ sâu vào tình yêu của Đức Kitô. Bạn có đói khát bánh sự sống không?

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa nuôi dưỡng và bảo tồn chúng con với sự hiện diện đích thật của Chúa và với lời ban sự sống. Chúa là bánh sự sống – là lương thực bởi trời gìn giữ chúng con bây giờ và phát sinh sự sống vĩnh cửu trong chúng con. Xin cho con luôn đói khát Chúa và chỉ thỏa mãn trong Chúa mà thôi.

Comments are closed.

phone-icon