The grace of the Lord Jesus Christ and… – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, June 2023

Nguồn: https://wau.org/meditations/2023/06/04/699488/

DAILY MEDITATION: 2 CORINTHIANS 13:11-13

The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. (2 Corinthians 13:13)

This familiar verse from St. Paul’s second letter to the Corinthians is one of the clearest passages in the New Testament that talks about the Holy Trinity. And while Paul’s prayer does not even begin to exhaust the depth and complexity of the Trinity, it can certainly give us some insight. So let’s ponder these words to explore how each Person of the Trinity might want to be with all of us today.

The grace of the Lord Jesus Christ. Jesus has made God’s saving grace available to us. He pours out that grace in the form of mercy from God for us sinful human beings. He manifests that grace every time he forgives and heals and restores us. And he offers that grace to you, anew, each day.

The love of God. Love is the foundation of everything God the Father does. Why did he create? Out of love. Why did he send his Son into the world? Because he loved us and wanted to redeem us. Why did he send the Holy Spirit? Because his love naturally and freely flows outward toward us. It’s a creative and generous and expansive love. And your heavenly Father wants to fill you with that love today.

The fellowship of the Holy Spirit. The Spirit, the third Person of the Trinity, is the communion of love between the Father and the Son. Because, in a sense, he is fellowship, he gathers us into that communion. He enflames our hearts with love for God. He draws us out of isolation or sin and into unity with God and with the people around us. That’s the “fellowship” he offers you today-fellowship with him and with his people.

As you join your fellow parishioners in worshipping this triune God at Mass today, know that he is pouring out his grace on “all of you” (2 Corinthians 13:13). So go ahead and open your heart to receive it.

“Holy Trinity, you are a mystery. Help me to say yes to your work in my life today.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: 2 Cr 13,11-13

“Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen” (2 Cr 13,13).

Câu quen thuộc này từ thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Côrintô là một trong những đoạn rõ nhất trong Tân Ước nói về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và mặc dù lời cầu nguyện của Thánh Phaolô không nói hết chiều sâu và sự phức tạp của Ba Ngôi, nhưng nó chắc chắn có thể cho chúng ta một sự hiểu biết nào đó. Vậy chúng ta hãy suy gẫm những lời này để khám phá xem mỗi Ngôi Vị của Ba Ngôi có thể muốn ở với tất cả chúng ta hôm nay như thế nào.

Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa sẵn sàng để dành cho chúng ta. Người tuôn đổ ân sủng đó qua hình thức lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta, những con người tội lỗi. Người biểu lộ ân sủng đó mỗi lần Người tha thứ, chữa lành và phục hồi chúng ta. Và Người ban ân sủng đó cho bạn, một lần nữa, mỗi ngày.

Tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu là nền tảng của mọi việc mà Thiên Chúa làm. Tại sao Người tạo dựng? Vì tình yêu. Tại sao Người sai Con của mình đến thế gian? Bởi vì Người yêu thương chúng ta và muốn cứu chuộc chúng ta. Tại sao Người đã sai Thánh Thần đến? Bởi vì tình yêu của Người tuôn tràn cách tự nhiên và nhưng không trên chúng ta. Đó là tình yêu sáng tạo, quảng đại và bao la. Và hôm nay, Cha trên trời của bạn muốn lấp đầy bạn bằng tình yêu đó.

Sự hiệp thông. Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba của Chúa Ba Ngôi, là sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Bởi vì, trong một ý nghĩa nào đó, Người là sự giao hảo, Người quy tụ chúng ta vào trong sự hiệp thông đó. Người đốt lên trong tâm hồn chúng ta tình yêu dành cho Thiên Chúa. Người lôi kéo chúng ta ra khỏi sự cô lập hoặc tội lỗi và đưa chúng ta vào trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với những người xung quanh chúng ta. Đó là “sự giao hảo” mà Người ban cho bạn hôm nay – sự giao hảo với Người và với dân của Người.

Khi bạn tham dự với các giáo dân trong việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi trong Thánh Lễ hôm nay, hãy biết rằng Người đang tuôn đổ ân sủng của Người trên “toàn thể anh em” (2 Cr 13,13). Vậy hãy tiến bước và mở lòng bạn ra đón nhận ân sủng đó.

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa là một mầu nhiệm. Xin hãy giúp con thưa vâng với công việc của Chúa trong cuộc sống của con hôm nay”.

Comments are closed.

phone-icon