They will respect my beloved Son – Suy niệm ngày 05.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, June 5, 2023

“They will respect my beloved Son”

Gospel reading: Mark 12:1-12

1 And he began to speak to them in parables. “A man planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a pit for the wine press, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. 2 When the time came, he sent a servant to the tenants, to get from them some of the fruit of the vineyard. 3 And they took him and beat him, and sent him away empty-handed. 4 Again he sent to them another servant, and they wounded him in the head, and treated him shamefully. 5 And he sent another, and him they killed; and so with many others, some they beat and some they killed. 6 He had still one other, a beloved son; finally he sent him to them, saying, `They will respect my son.’ 7 But those tenants said to one another, `This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance will be ours.’ 8 And they took him and killed him, and cast him out of the vineyard. 9 What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants, and give the vineyard to others. 10 Have you not read this scripture: `The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; 11 this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?” 12 And they tried to arrest him, but feared the multitude, for they perceived that he had told the parable against them; so they left him and went away.

Thứ Hai, ngày 05.06.2023

Họ sẽ tôn kính Con yêu dấu của Ta

Mc 12,1-12

1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không.4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục.5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết.6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.”7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.”8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

Meditation: What does Jesus’ parable about an absentee landlord and his tenants say to us? The hills of Galilee were lined with numerous vineyards, and it was quite normal for the owners to let out their estates to tenants. Many did it for the sole purpose of collecting rent. Why did Jesus’ story about wicked tenants cause offense to the scribes and Pharisees? It contained both a prophetic message and a warning. Isaiah had spoken of the house of Israel as “the vineyard of the Lord” (Isaiah 5:7). Jesus’ listeners would likely understand this parable as referring to God’s dealing with a stubborn and rebellious people.

Jesus faithfully does his Father’s will even in the face of severe opposition

This parable speaks to us today as well. It richly conveys some important truths about God and the way he deals with his people. First, it tells us of God’s generosity and trust. The vineyard is well equipped with everything the tenants need. The owner went away and left the vineyard in the hands of the tenants. God, likewise trusts us enough to give us freedom to run life as we choose. This parable also tells us of God’s patience and justice. Not once, but many times he forgives the tenants their debts. But while the tenants take advantage of the owner’s patience, his judgment and justice prevail in the end. Jesus foretold both his death and his ultimate triumph. He knew he would be rejected and be killed, but he also knew that would not be the end. After rejection would come glory – the glory of resurrection and ascension to the right hand of the Father. 

If we trust in the Lord our labor is not in vain

How do we share in this glory? By submitting to Jesus’ kingly rule in our lives. Jesus promises that we will bear much fruit (certainly the fruit of peace, righteousness, and joy, and much more besides) if we abide in him (see John 15:1-11). The Lord also entrusts his gifts to each of us and he gives us work to do in his vineyard – the body of Christ. He promises that our labor will not be in vain if we persevere with faith to the end (see 1 Corinthians 15:58). We can expect trials and even persecution. But in the end we will see triumph. Do you labor for the Lord with joyful hope and with confidence in his triumph?

“Thank you, Lord Jesus Christ, for all the benefits which you have given us; for all the pains and insults which you have borne for us. O most merciful redeemer, friend, and brother, may we know you more clearly, love you more dearly, and follow you more nearly, for your own sake!” (Prayer of St. Richard of Chichester, 13th century)

Suy niệm: Dụ ngôn của Đức Giêsu về người chủ vắng mặt và các tôi tớ của ông nói với chúng ta điều gì? Các ngọn đồi ở Galilê được bao bọc bởi vô số vườn nho và việc các chủ nhân giao vườn nho của mình cho các gia nhân của mình là điều thông thường. Nhiều chủ nhân làm điều đó với mục đích duy nhất là lấy tiền mướn. Tại sao câu chuyện của Đức Giêsu về những tá điền độc ác gây ra sự chống đối cho các nhà luật sĩ và Pharisêu? Thưa, nó vừa chứa đựng sứ điệp tiên tri vừa là lời cảnh báo. Ngôn sứ Isaia đã nói về nhà Israel như “vườn nho của Chúa” (Is 5,7). Các thính giả của Đức Giêsu rất có thể hiểu được dụ ngôn này như việc đối xử của Thiên Chúa với một dân bướng bỉnh và chống đối.

Đức Giêsu trung tín làm theo ý Cha ngay cả khi đối diện với sự chống đối kịch liệt

Dụ ngôn này cũng nói với chúng ta hôm nay. Nó hoàn toàn chuyển tải những chân lý quan trọng về Thiên Chúa và đường lối Người cư xử với dân của Người. Trước hết, nó nói với chúng ta về sự quảng đại và tín trung của Thiên Chúa. Vườn nho được trang bị với đầy đủ mà các tá điền cần đến. Chủ nhân đi xa và để lại vườn nho trong tay các nhân công. Cũng vậy, Thiên Chúa tin tưởng chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta tự do để sử dụng cuộc đời như chúng ta muốn. Dụ ngôn này cũng nói với chúng ta về sự kiên nhẫn và công chính của Thiên Chúa. Không phải một lần, nhưng rất nhiều lần Người tha thứ cho các tá điền số nợ của họ. Trong khi đó, các tá điền lại lợi dụng sự kiên nhẫn của chủ nhân, nhưng kết thúc, sự xét xử và công lý của ông chủ sẽ được thực hiện. Đức Giêsu tiên báo về cái chết và sự chiến thắng cuối cùng của Người. Người biết Người sẽ bị người ta chống đối và bị giết chết, nhưng Người cũng biết rằng đó không phải là hết. Sau sự loại trừ sẽ tới vinh quang – vinh quang của sự phục sinh và lên trời bên hữu Chúa Cha.

Nếu chúng ta tin cậy Chúa thì việc làm của chúng ta sẽ không vô ích

Làm sao chúng ta được chia sẻ trong sự vinh quang này? Bằng việc vâng phục sự thống trị vương quyền của ĐG trong cuộc đời chúng ta. ĐG hứa rằng chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái (chắc chắn là hoa trái bình an, công chính, và vui mừng, và hơn thế nữa) nếu chúng ta ở trong Người (Ga 15,1-11). Chúa cũng trao phó những ơn huệ của Người cho mỗi người chúng ta và cho chúng ta làm việc trong vườn nho của Người – thân thể của Đức Kitô. Người hứa rằng lao nhọc của chúng ta sẽ không vô ích nếu chúng ta bền đỗ trong đức tin đến cùng (1Cr 15,58). Chúng ta có thể có những thử thách và thậm chí sự ngược đãi. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy chiến thắng. Bạn có làm việc cho Chúa với niềm hy vọng vui tươi và với lòng tin cậy trong cuộc chiến thắng của Người không?

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm tạ Chúa về tất cả mọi ơn phúc mà Chúa đã ban cho chúng con; về tất cả mọi đau khổ và sỉ nhục mà Chúa đã chịu vì chúng con. Ôi Đấng cứu chuộc, Bạn hữu, và Anh cả đầy lòng thương xót, chớ gì chúng con biết Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa tha thiết hơn, và theo Chúa gần gũi hơn, vì chính Chúa”. (Lời cầu nguyện của thánh Richard of Chichester, thế kỷ 13).

Comments are closed.

phone-icon