Why are you testing me?- Suy niệm theo WAU ngày 06.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Why are you testing me? (Mark 12:15)

Many people approached Jesus in the Gospels. They came from all walks of life: rich and poor, upper class and working class, clean and unclean. They also came for many different reasons. Some came for his teaching, some for his mercy, and more than a few out of desperation to be healed.

The Pharisees and Herodians in today’s Gospel came to Jesus for a different reason: they wanted to test him. They began by flattering him, calling him a “truthful man” who wasn’t concerned with what people thought of him (Mark 12:14). Then they asked a question meant to ensnare him: “Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?” (12:14). Jesus’s response cut through their hypocrisy and went to the heart of the matter: they needed to pay to God “what belongs to God” (12:17).

We don’t know exactly why these men had so much trouble accepting Jesus. Perhaps they felt he was undercutting their authority with the people. Perhaps they were worried about losing status or respect. Whatever the reason, they approached Jesus with ulterior motives.

All of this raises the question: how do you approach Jesus? Do you come to him with honesty and humility? Or, like these men, is your heart more guarded or suspicious toward him? Maybe you are having trouble accepting a Church teaching. Maybe you are struggling with giving up a bad habit or sin. Or maybe you have grown weary from the sufferings of life and doubt his goodness. In situations like these, it’s easy to build up protective defenses instead of freely sharing all that you have stored up in your heart.

But there’s no need to hide anything from Jesus. He won’t condemn you; instead, he will give you all the grace you need to deal with the struggles you are facing.

What the Pharisees said was true: Jesus does not regard status; he cares about the truth. Thank goodness for that! You can come to him in complete honesty, without any pretenses. After all, our pretenses only deceive ourselves, not God. So give him an open, trusting, truthful heart. It’s what he longs for, and it’s what will help you grow closer to him.

“Jesus, I want to share with you all that is on my heart today.”

Sao các ngươi thử thách ta? (Mc 12, 15)

Nhiều người đã tiếp cận Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội: giàu và nghèo, tầng lớp thượng lưu và tầng lớp lao động, trong sạch và ô uế. Họ cũng đến vì nhiều lý do khác nhau. Một số đến vì lời giảng dạy của Ngài, một số vì lòng thương xót của Ngài, và một số vì hy vọng được chữa lành.

Những người Biệt Phái và Hêrôđê trong Tin Mừng hôm nay đến gặp Chúa Giêsu vì một lý do khác: họ muốn thử Ngài. Họ bắt đầu tâng bốc Ngài, gọi Ngài là “người chân thật”, Ngài không quan tâm đến những gì người ta nghĩ về mình (Mc 12,14). Sau đó, họ hỏi một câu nhằm gài bẫy Ngài: “Có được phép nộp thuế điều tra dân số cho Xêsa hay không?” (12,14). Câu trả lời của Chúa Giêsu cắt đứt thói đạo đức giả của họ và đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề: họ cần phải trả cho Thiên Chúa “những gì thuộc về Thiên Chúa” (12,17).

Chúng ta không biết chính xác lý do tại sao những người này gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận Chúa Giêsu. Có lẽ họ cảm thấy Ngài đang hạ thấp quyền lực của họ với người dân. Có lẽ họ lo lắng về việc mất địa vị hoặc sự tôn trọng. Dù lý do là gì, họ đến gần Chúa Giêsu với những động cơ thầm kín.

Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi: làm thế nào để bạn đến gần Chúa Giêsu? Bạn có đến với Ngài với sự trung thực và khiêm tốn không? Hoặc, giống như những người này, trái tim của bạn cảnh giác hơn hoặc nghi ngờ Ngài hơn? Có thể bạn đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự dạy dỗ của Giáo Hội. Có thể bạn đang vật lộn với việc từ bỏ một thói quen xấu hoặc tội lỗi. Hoặc có thể bạn đã trở nên mệt mỏi vì những đau khổ của cuộc sống và nghi ngờ lòng tốt của Ngài. Trong những tình huống như thế này, thật dễ dàng để xây dựng hệ thống phòng thủ bảo vệ thay vì tự do chia sẻ tất cả những gì bạn chất chứa trong lòng.

Nhưng không cần phải che giấu bất cứ điều gì từ Chúa Giêsu. Ngài sẽ không lên án bạn; thay vào đó, Ngài sẽ ban cho bạn tất cả ân sủng cần thiết để đối phó với những khó khăn mà bạn đang gặp phải.

Điều người Pharisêu nói là đúng: Chúa Giêsu không coi trọng địa vị; Ngài quan tâm đến sự thật. Cảm ơn Chúa vì điều đó! Bạn có thể đến với Ngài một cách hoàn toàn trung thực, không cần giả vờ. Rốt cuộc, sự giả vờ của chúng ta chỉ lừa dối chính chúng ta chứ không phải Chúa. Vì vậy, hãy dâng cho Ngài một trái tim cởi mở, tin tưởng và trung thực. Đó là điều Ngài mong đợi và là điều sẽ giúp bạn gần gũi với Ngài hơn.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ với Chúa tất cả những gì trong lòng con hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon