You must love the Lord your God with all your heart… – Suy niệm theo WAU ngày 08.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength (Mk 12:28-34)

It’s trendy these days to talk about bringing our “whole self” to work. Today’s Gospel invites us to have a slightly different focus, which we might call “Bring your holy self”-and not just to work, but to everything you do. Not only from nine to five, but from the time you wake up until you fall asleep. Devote yourself to loving God with all your heart, all your understanding, and all your strength. And devote yourself to loving your neighbor as yourself.

Just how can we love God and each other with everything in the busyness of life? On our own strength, we can’t! But here are a couple of suggestions that can help us get closer to that goal.

First, try to bring your holy self to every task before you, whether it’s participating in a meeting or serving dinner or taking out the trash. You can do this by lifting your heart to God and thanking him for the opportunity to do whatever it is you are doing. And you can bring your holy self to the people around you by making it a point to offer them your patience, your time, and your full attention when you are with them.

Second, watch out for worries, regrets, or fears that can weigh on your mind and keep you from bringing your whole-and holy-self to what’s right in front of you. Scripture says to “trust in the Lord with all [your]heart” (Proverbs 3:5). When negative thoughts threaten to overtake your mind, try to “cast all your worries” on the Lord “because he cares for you” (1 Peter 5:7). Turn your attention instead to gratitude. Thank God for his care and concern for you, and place your trust in his plans for you and your loved ones.

It might seem like a tall order to love God with everything you are and to love your neighbor as yourself. But as you take small steps to turn to him throughout your day, you might find that it’s not quite as complicated as it seems.

“Lord, help me to bring my whole-and holy-self to the people and tasks in my day. I trust in you.”

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi (Mc 12, 28-34)

Ngày nay, xu hướng nói về việc mang “toàn thân” của chúng ta đến nơi làm việc là một xu hướng. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta có một tiêu điểm hơi khác, mà chúng ta có thể gọi là “Hãy mang lấy con người thánh thiện của bạn” – và không chỉ vào công việc, mà còn vào mọi việc bạn làm. Không chỉ từ chín giờ đến năm giờ, mà từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Hãy dâng hiến bản thân để yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, và hết sức lực. Và dâng hiến bản thân để yêu người lân cận như chính mình.

Làm sao chúng ta có thể yêu Chúa và yêu nhau với mọi sự trong cuộc sống bận rộn? Bằng sức riêng của mình, chúng ta không thể! Nhưng sau đây là một vài gợi ý có thể giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu đó.

Trước hết, hãy cố gắng mang con người thánh thiện của bạn vào mọi nhiệm vụ trước mắt, cho dù đó là tham gia một cuộc họp, phục vụ bữa tối hay đổ rác. Bạn có thể làm điều này bằng cách nâng lòng mình lên với Thiên Chúa và cảm ơn Ngài đã cho bạn cơ hội để làm bất cứ điều gì bạn đang làm. Và bạn có thể mang con người thánh thiện của mình đến với những người xung quanh bằng cách dành cho họ sự kiên nhẫn, thời gian và sự quan tâm đầy đủ của bạn khi bạn ở bên họ.

Kế đến, hãy đề phòng những lo lắng, hối tiếc hoặc sợ hãi có thể đè nặng lên tâm trí bạn và khiến bạn không thể đem toàn bộ – và con người thánh thiện – của mình đến với những gì ở ngay trước mặt bạn. Kinh thánh nói rằng “hãy hết lòng tin cậy Đức Chúa” (Cn 3,5). Khi những suy nghĩ tiêu cực đe dọa xâm chiếm tâm trí bạn, hãy cố gắng “trao mọi lo lắng” cho Chúa “vì Ngài hay săn sóc bạn” (1Pr 5,7). Thay vào đó, hãy chuyển sự chú ý của bạn sang lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa vì sự quan tâm và chăm sóc của Ngài dành cho bạn, đồng thời đặt niềm tin vào kế hoạch của Ngài dành cho bạn và những người thân yêu của bạn.

Hãy yêu Chúa bằng tất cả những gì bạn có và yêu người lân cận như chính mình có vẻ như là một mệnh lệnh cao cả. Nhưng khi thực hiện từng bước nhỏ để hướng về Ngài trong suốt cả ngày, bạn có thể thấy rằng điều đó không phức tạp như bạn tưởng.

“Lạy Chúa, xin giúp con mang toàn bộ con người – và sự thánh thiện – của con cho mọi người và các nhiệm vụ trong ngày của mình. Con tin cậy nơi Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon