How shall I compare this generation?- SN ngày 20.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, September 20, 2023  

How shall I compare this generation?

Scripture:  Luke 7:31-35

31 “To what then shall I compare the men of this generation, and what are they like? 32 They are like children sitting in the market place and calling to one another, `We piped to you, and you did not dance; we wailed, and you did not weep.’ 33 For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine; and you say, `He has a demon.’ 34 The Son of man has come eating and drinking; and you say, `Behold, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners!’ 35 Yet wisdom is justified by all her children.”

 

Thứ Tư, ngày 20.09.2023   

Ta phải so sánh thế hệ này như thế nào đây?

Lc 7,31-35

31 “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:”Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám.34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

Meditation: What do childrens’ games have to do with the kingdom of God? Games are the favorite pastime of children who play until their energy is spent. The more interaction the merrier the game. The children in Jesus’ parable react with disappointment because they cannot convince others to join in their musical play. They complain that when they make merry music such as played at weddings, no one dances or sings along – and when they play mournful tunes for sad occasions such as funerals, it is the same dead response. This refrain echoes the words of Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep and a time to laugh; a time to mourn and a time to dance. Both joyful and sad occasions – such as the birth of a child and the homecoming of a hero or the loss of a loved one or the destruction of a community or nation – demand a response. To show indifference, lack of support, or disdain is unfitting and unkind.

Spiritual indifference and deaf ears can block God’s word for us

Jesus’ message of the kingdom of God is a proclamation of good news that produces great joy and hope for those who will listen – but it is also a warning of disaster for those who refuse to accept God’s gracious offer. Why did the message of John the Baptist and the message of Jesus meet with resistance and deaf ears? It was out of jealously and spiritual blindness that the scribes and Pharisees attributed John the Baptist’s austerities to the devil and they attributed Jesus’ table fellowship as evidence for pretending to be the Messiah. They succeeded in frustrating God’s plan for their lives because they had closed their hearts to the message of John the Baptist and now they close their ears to Jesus, God’s anointed Son sent to redeem us from bondage to sin and death.

Those who hunger for God will be satisfied

What can make us spiritually dull and slow to hear God’s voice? Like the generation of Jesus’ time, our age is marked by indifference and contempt, especially in regards to the message of God’s kingdom. Indifference dulls our ears to God’s voice and to the good news of the Gospel. Only the humble of heart who are hungry for God can find true joy and happiness. Do you listen to God’s word with expectant faith and the willingness to trust and obey?

“Lord Jesus, open my ears to hear the good news of your kingdom and set my heart free to love and serve you joyfully. May nothing keep me from following you with all my heart, mind, and strength.”

Suy niệm: Các trò chơi của trẻ em có quan hệ gì với nước Thiên Chúa? Trò chơi là sự giải trí yêu thích của trẻ em, những người chơi cho tới khi mệt mới thôi. Trò chơi càng tác động lẫn nhau nhiều, thì càng vui vẻ hơn. Bọn trẻ trong dụ ngôn của Đức Giêsu phản ứng sự thất vọng, bởi vì chúng không thể thuyết phục các trẻ khác tham gia chơi trò thổi kèn. Chúng phàn nàn rằng khi chúng thổi kèn phấn khởi như ở đám cưới, thì không có ai ca hát hay múa nhảy; và khi chúng thổi kèn thảm sầu như ở đám ma, cũng không có ai phản ứng lại. Điều này vang vọng lại những lời của sách Giảng viên 3,4: “Một thời để khóc lóc và một thời để vui cười; một thời để than van và một thời để múa nhảy.” Cả hai cơ hội vui mừng và buồn bã – giống như ngày sinh của một em bé và ngày trở về của vị anh hùng, hoặc sự mất mát một người thân yêu và sự hủy hoại của một cộng đồng hay quốc gia – đòi hỏi sự đáp trả. Bày tỏ sự hờ hững, thiếu quan tâm hay ủng hộ, hay khinh thường là thái độ không thích hợp và xấu xa.

Sự thờ ơ thiêng liêng và tai điếc có thể ngăn cản lời Chúa dành cho chúng ta

Sứ điệp của Đức Giêsu về nước Thiên Chúa là lời công bố Tin mừng đem lại niềm vui và hy vọng lớn cho những ai sẵn sàng lắng nghe; nhưng nó cũng là lời cảnh báo tai họa cho những ai khước từ đón nhận lời mời gọi tốt lành của Thiên Chúa. Tại sao sứ điệp của Gioan Tẩy giả và của Đức Giêsu bị người ta chống đối và bịt tai? Đó là vì sự ghen tị và mù quáng thiêng liêng mà các kinh sư và Pharisêu quy cho những uy quyền của Gioan Tẩy giả là do ma quỷ, và họ quy cho tình bằng hữu đồng bàn của Đức Giêsu như bằng chứng của sự giả vờ về đấng Mêsia. Họ thành công trong việc chống lại kế hoạch của Thiên Chúa cho sự sống của họ, bởi vì họ đã đóng cửa lòng mình trước sứ điệp của Gioan Tẩy giả, và giờ đây họ bịt tai mình trước những lời của Đức Giêsu, người Con được tuyển chọn của Thiên Chúa được sai tới để cứu chúng ta khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi và sự chết.

Ai đói khát Thiên Chúa sẽ được thỏa mãn

Điều gì có thể khiến chúng ta ra lú lẫn và chậm chạp thiêng liêng để nghe tiếng nói của Thiên Chúa? Giống như thế hệ thời Đức Giêsu, thế hệ chúng ta cũng mang dấu hiệu thờ ơ và coi thường, đặc biệt đối với những điều liên quang đến nước Thiên Chúa. Tính thờ ơ làm mê muội tai chúng ta trước tiếng nói của Thiên Chúa và của Tin mừng. Chỉ có những người khiêm tốn trong lòng, những người đói khát Thiên Chúa, mới có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thật. Bạn có lắng nghe lời Chúa với đức tin kiên vững và sự sẵn sàng trông cậy và vâng phục không?

Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để nghe Tin mừng nước Chúa và xin cho lòng con được thanh thoát để yêu mến và phụng sự Chúa trong vui mừng. Chớ chi không gì ngăn cản con đi theo Chúa với tất cả tâm hồn, tâm trí, và sức lực.

Comments are closed.

phone-icon