I am not worthy… Suy niệm theo WAU ngày 18.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This verse is probably very familiar to you. That’s because the words are almost identical to the prayer we pray at every Mass before receiving Holy Communion. But as you read these words today, don’t let them slip by unnoticed. Think of the great trust shown by the Roman centurion who first spoke them. As a Gentile, someone outside the Mosaic covenant, he didn’t consider himself worthy to approach Jesus. And yet he still believed Jesus could heal his servant. So let’s try to make the centurion’s words our own:

“Lord I am not worthy that you should enter under my roof. Lord, I come to you just as I am—weak, wounded, and sinful. I don’t deserve your mercy. You are so perfect, so holy, and your love is beyond comprehension. I believe that your love is greater than my sins, and that gives me hope that I can come to you despite my unworthiness.

But only say the word. Lord, you created the heavens and the earth with just a word. You knit me together in my mother’s womb (Psalm 139:13). Your word can accomplish anything. And as the divine Word, Jesus, you are present on the altar before me at Mass or Adoration. Like the centurion, I recognize and acknowledge your presence and power.

And my soul shall be healed. Jesus, your Body and Blood are medicine for my soul. Through them, you cleanse me and heal me. When you heal the wounds of my soul, my mind and body are also brought to life. I trust you, Jesus, to bring me the healing that I need today.

“Lord, the centurion’s faith not only pleased you, but it also impressed you. I want to imitate his humility and confidence. So whenever I come to you, whether to receive you in the Eucharist, to pray in your presence before the tabernacle, or to turn my heart to you in my daily circumstances, help me have that same disposition.”

“Lord, give me the faith of the centurion, who believed in you though he couldn’t see you. Jesus, I trust in you.”

Câu này có lẽ rất quen thuộc với bạn. Đó là bởi vì những lời gần như giống với lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện trong mỗi Thánh lễ trước khi rước lễ. Nhưng khi bạn đọc những từ này ngày hôm nay, đừng để chúng trôi qua mà không được chú ý. Hãy nghĩ về sự tin tưởng tuyệt vời được thể hiện bởi viên sĩ quan La Mã, người đầu tiên nói chuyện với họ. Là dân ngoại, một người không thuộc giao ước Môisen, ông ta không tự cho mình là người xứng đáng để đến gần Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho tôi tớ của ông. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng biến những lời của viên sĩ quan thành của riêng chúng ta:

“Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con. Lạy Chúa, con đến với Chúa với con người – yếu đuối, thương tích và tội lỗi. Con không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Chúa quá hoàn hảo, quá thánh thiện, và tình yêu của Chúa không thể hiểu được. Con tin rằng tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của con, và điều đó cho con hy vọng rằng con có thể đến với Chúa bất chấp sự không xứng đáng của con.

“Nhưng xin Chúa phán một lời. Lạy Chúa, Chúa đã tạo thánh trời đất chỉ bằng một lời. Chúa đã tạo nên con trong lòng mẹ (Tv 139,13). Lời nói của Chúa có thể đạt được bất cứ điều gì. Và như Lời Chúa, Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trên bàn thờ trước mặt con trong Thánh lễ hoặc trong giờ Chầu. Giống như viên sĩ quan, con nhận ra và thừa nhận sự hiện diện và quyền năng của Chúa.

“Và linh hồn con sẽ được lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Mình và Máu Chúa là liều thuốc cho linh hồn con. Nhờ đó, Chúa thanh tẩy con và chữa lành con. Khi Chúa chữa lành vết thương tâm hồn con, tâm trí và cơ thể con cũng mang lại sự sống. Con tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ mang lại cho con sự chữa lành mà con cần ngày hôm nay.

“Lạy Chúa, đức tin của viên sĩ quan không chỉ làm hài lòng Chúa mà còn gây ấn tượng cho Chúa. Con muốn bắt chước sự khiêm tốn và tự tin của ông ấy. Vì vậy, bất cứ khi nào con đến với Chúa, dù là tiếp đón tiếp Chúa trong Bí tích Thánh Thể, hay cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa trước nhà tạm, hay hướng lòng về Chúa trong hoàn cảnh hằng ngày, xin giúp con có cùng một thái độ như vậy”.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin của viên sĩ quan, người đã tin tưởng vào Chúa dù không thể nhìn thấy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa.

 1Timothy 2:1-8

Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền (1Tm 2,1-2)

Jane was frustrated with her boss and often complained about him to others. For as long as she had worked for him, he had never complimented her for her work or given her greater responsibility. One day, a friend suggested that she pray for her boss and ask God to bless him. Jane decided to give it a try, and as she did, she noticed that her attitude toward him began to change. What’s more, she saw an improvement in the way he related to her!

Jane’s experience highlights the same truth that St. Paul wrote to Timothy in today’s first reading: when we pray for others, especially for those in authority, it blesses us as well as them. Paul encouraged Timothy to tell the Christians in Ephesus to pray for everyone—not just other believers, but even for the leaders of the city, unbelievers who held authority over them. Doing so, Paul said, would help the young church to live a “quiet and tranquil life in all devotion and dignity” (1 Timothy 2:2).

When we complain or focus on what is wrong in the world, we can create an air of negativity, not only in our own hearts, but all around us. Without even realizing it, we can bring down our friends, family, or coworkers. But when we pray for people instead, our hearts change. We become more loving, patient, and kind toward them. As a result, our demeanor can help dispel any negativity that we might have brought to the people around us.

So who should we be praying for? If you’re a student, pray for your parents or teachers. If you have a job, pray for your supervisor and the leadership of your company. Pray for the leaders of your town, state, and nation. You don’t have to agree with them on everything—or anything! But you can still pray that God’s blessing and goodness would be upon them. You can still pray that they fulfill God’s purposes for their lives and that they lead as he intended. By doing so, you’re helping to fulfill those purposes. And in the process, you’re softening your own heart.

“Lord, the next time I want to complain about someone, help me to remember to pray for them instead!”

Jane thất vọng với ông chủ của mình và thường phàn nàn về ông ta với người khác. Trong suốt thời gian cô làm việc cho ông, ông chưa bao giờ khen cô vì công việc của cô hay giao cho cô trách nhiệm lớn hơn. Một ngày nọ, một người bạn đề nghị cô nên cầu nguyện cho ông chủ của mình và xin Chúa ban phước lành cho ông. Jane quyết định thử, và khi làm vậy, cô nhận thấy thái độ của mình đối với ông bắt đầu thay đổi. Hơn nữa, cô đã thấy sự cải thiện trong cách ông ấy liên quan đến cô!

Kinh nghiệm của Jane làm nổi bật cùng một sự thật mà Thánh Phaolô đã viết cho Timôthê trong bài đọc một hôm nay: khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, đặc biệt là cho những người có thẩm quyền, thì chúng ta cũng như họ được chúc lành. Phaolô khuyến khích Timôthê nói với các Kitô hữu ở Êphêsô hãy cầu nguyện cho mọi người – không chỉ những tín hữu khác, mà ngay cả cho những người lãnh đạo thành phố, những người không tin đạo nắm quyền trên họ. Phaolô nói, làm như vậy sẽ giúp hội thánh non trẻ sống một “đời sống yên lặng thanh thản với tất cả lòng tận tụy và trang nghiêm” (1Tm 2,2).

Khi chúng ta phàn nàn hoặc tập trung vào những điều sai trái trên thế giới, chúng ta có thể tạo ra một bầu không khí tiêu cực, không chỉ trong trái tim của chúng ta mà còn xung quanh chúng ta. Thậm chí không nhận ra điều đó, chúng ta có thể hạ bệ bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của mình. Nhưng khi chúng ta cầu thay cho người, lòng chúng ta thay đổi. Chúng ta trở nên yêu thương, kiên nhẫn và tử tế hơn đối với họ. Kết quả là, thái độ của chúng ta có thể giúp xua tan mọi tiêu cực mà chúng ta có thể đã mang lại cho những người xung quanh.

Vậy chúng ta nên cầu nguyện cho ai? Nếu bạn là học sinh, hãy cầu nguyện cho cha mẹ hoặc thầy cô của bạn. Nếu bạn có một công việc, hãy cầu nguyện cho người giám sát của bạn và ban lãnh đạo của công ty bạn. Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của thị trấn, tiểu bang và quốc gia của bạn. Bạn không cần phải đồng ý với họ về mọi thứ – hay bất cứ điều gì! Nhưng bạn vẫn có thể cầu nguyện rằng phước lành và sự tốt lành của Chúa sẽ đến với họ. Bạn vẫn có thể cầu nguyện để họ hoàn thành các mục đích của Thiên Chúa cho cuộc đời họ và họ sẽ sống như ý định của Ngài. Bằng cách đó, bạn đang giúp hoàn thành những mục đích đó. Và trong quá trình đó, bạn đang làm mềm trái tim của chính mình.

Lạy Chúa, lần tới khi con muốn phàn nàn về ai đó, xin giúp con nhớ cầu nguyện cho họ!

Comments are closed.

phone-icon