Jesus chose twelve apostles – Suy niệm ngày 28.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, October 28, 2023

Jesus chose twelve apostles

Scripture: Luke 6:12-19 

12 In these days he went out to the mountain to pray; and all night he continued in prayer to God. 13 And when it was day, he called his disciples, and chose from them twelve, whom he named apostles; 14 Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip, and Bartholomew, 15 and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot, 16 and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. 17 And he came down with them and stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea  and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases; 18 and those who were troubled with unclean spirits were cured. 19 And all the crowd sought to touch him, for power came forth from him and healed them all.

Thứ Bảy, ngày 28.10.2023

Đức Giêsu chọn mười hai tông đồ

Lc 6,12-19

 

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Meditation: What is God’s call on your life? When Jesus embarked on his mission he chose twelve men to be his friends and apostles. In the choice of the twelve, we see a characteristic feature of God’s work – Jesus chose very ordinary people. They were non-professionals, who had no wealth or position. They were chosen from the common people who did ordinary things, had no special education, and no social advantages. Jesus wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily well. He chose these men, not for what they were, but for what they would be capable of becoming under his direction and power. 

The Lord Jesus works in and through us for his glory

When the Lord Jesus calls us to serve, we must not shrug back because we think that we have little or nothing to offer. The Lord takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Is there anything holding you back from giving yourself unreservedly to God?

Are you hungry for God and his transforming power to change you? 

Wherever Jesus went the people came to him because they had heard all the things he did. They were hungry for God and desired healing from their afflictions. In faith they pressed upon Jesus to touch him. As they did so power came from Jesus and they were healed and made whole. Even demons trembled in the presence of Jesus and left at his rebuke. Jesus offers freedom from the power of sin and oppression to all who seek him with expectant faith. When you hear God’s word and consider all that Jesus did, how do you respond? With doubt or with expectant faith? With skepticism or with confident trust? Ask the Lord Jesus to increase your faith in his saving power and grace.

“Lord Jesus Christ, you are the Son of God and the Savior of the world. Inflame my heart with a burning love for you and with an expectant faith in your saving power. Take my life and all that I have as an offering of love for you, who are my All.”

Suy niệm: Ơn gọi của Chúa dành cho cuộc đời bạn là gì? Khi Đức Giêsu khởi sự sứ mệnh của mình, Người đã tuyển chọn 12 người làm bạn hữu và tông đồ của Người. Trong sự chọn lựa nhóm 12, chúng ta thấy một nét đặc biệt nơi việc chọn lựa của Chúa: Đức Giêsu chọn những người rất bình thường. Họ không phải là những nhà chuyên môn, không giàu có hay thế giá. Họ được chọn từ những con người bình thường, làm những công việc bình thường, không có học thức cao, cũng không có uy thế trong xã hội. Đức Giêsu muốn những người bình thường có thể nhận lấy sứ mạng và thực hiện nó một cách hết sức phi thường. Chúa chọn họ không vì những gì họ có, nhưng vì những gì họ là, dưới sự dẫn dắt và uy thế của Người.

Chúa Giêsu hoạt động trong và ngang qua chúng ta cho vinh quang của Người

Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta không nên lùi bước, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có ít hoặc chẳng có gì để cho. Thiên Chúa đón nhận những gì nơi người bình thường như chúng ta, có thể dâng hiến và sử dụng nó cho sự cao quý trong vương quốc của Người. Có bất cứ điều gì níu kéo bạn lại không cho bạn hiến mình tuyệt đối cho Thiên Chúa không?

Bạn có đói khát Thiên Chúa và quyền năng biến đổi của Người để thay đổi bạn không?

Bất kỳ Đức Giêsu ở đâu, người ta đến với Người bởi vì họ nghe về tất cả những điều Người đã làm. Họ đói khát Thiên Chúa, và ao ước được chữa lành khỏi những buồn phiền đau khổ. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu, họ cố gắng chạm đến Người. Khi họ làm như thế, một năng lực từ Đức Giêsu phát ra và chữa lành cho họ. Thậm chí cả ma quỷ cũng phải run sợ trước sự hiện diện của Đức Giêsu và bỏ chạy khi Người quở mắng nó. Đức Giêsu giải thoát tất cả những ai đến với Người với niềm tin, khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ. Khi bạn nghe lời Chúa và suy nghĩ tất cả những việc Chúa làm, bạn đáp trả thế nào? Với nghi ngờ hay với niềm tin cậy? Với chủ nghĩa hoài nghi hay với lòng phó thác mạnh mẽ? Hãy cầu xin Chúa giúp bạn ngày càng tin tưởng vào quyền năng và ơn sủng cứu độ của Người.

Lạy Đức Giêsu Kitô, Người là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu thế. Xin Chúa thắp lên trong lòng con tình yêu nồng cháy dành cho Chúa và với niềm tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Người. Xin Chúa đón nhận cuộc đời con và tất cả những gì con có như một của lễ tình yêu dành cho Chúa, Đấng là tất cả của lòng con.

Comments are closed.

phone-icon