Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền – SN theo WAU ngày 30.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

A woman racked by arthritic pain struggled to get dressed and out the door on time for her prayer group at church. The pain was nothing new—she had endured it for many years—so she was determined to go. When she got to the gathering, she was deeply moved by the Scripture passages that people shared. As she listened, she felt a burning sensation in her arms and legs that quickly subsided. She was amazed to realize her pain was completely gone!

In today’s Gospel, we meet someone similar: a woman who had spent the past eighteen years unable to stand up straight. We can imagine how hard even the simplest of tasks was for her. It likely took her a long time to get ready, but she was determined to go to the synagogue. She wanted to hear God’s word and the rabbi’s teaching. Little did she know what that day would bring. All she did was show up, and Jesus restored her health and changed her life. How surprising, then, that the synagogue leader objected to the woman being healed on the Sabbath!

It seems absurd that anyone would want to limit God’s power to certain days of the week. Yet there may be subtle ways that we put limitations on how and when God might heal us. Perhaps you look only for physical healing when the Lord wants to heal your emotions. Maybe you think that some things are too hard for even him to heal, or that you can be healed only if you follow particular steps. You may even think that God doesn’t heal today, or that you don’t deserve to be healed.

Regardless of your objections, Jesus wants to touch you and give you freedom. He just asks you to keep showing up, to keep coming before him in prayer and trust. As you do, you can make yourself available to whatever Jesus wants to do in you. He knows the healing you need. It may be a physical healing; it may be an easing of worry or calming of your emotions. It may be an increased closeness to him. Or it may be all of the above! Just remember the two women. They didn’t come specifically asking for healing. They just showed up.

And so did the Lord.

“Here I am, Lord. I trust you to give me what you know I need.”

Có một người phụ nữ bị hành hạ bởi cơn đau khớp đã phải khó khăn để mặc quần áo và ra khỏi nhà đúng giờ để đi tới nhóm cầu nguyện của mình ở nhà thờ. Cơn đau thì không có gì mới – cô đã phải chịu đựng nó trong nhiều năm – vì vậy cô quyết tâm đi. Khi đến với nhóm, cô ấy vô cùng xúc động trước những đoạn Kinh thánh mà mọi người chia sẻ. Khi lắng nghe, cô cảm thấy nóng rát ở tay và chân và nhanh chóng cơn đau được giảm bớt. Cô vô cùng kinh ngạc khi nhận ra cơn đau của mình đã hoàn toàn biến mất!

Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta gặp một người tương tự: một phụ nữ đã trải qua mười tám năm không thể đứng thẳng. Chúng ta có thể tưởng tượng những công việc dù là đơn giản nhất đối với cô ấy cũng khó khăn như thế nào. Có lẽ cô ấy đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm đi đến hội đường Do Thái. Cô ấy muốn nghe lời Chúa và lời dạy của vị giáo sĩ. Cô không biết ngày hôm đó sẽ xảy ra điều gì. Tất cả những gì cô ấy làm là sự hiện diện, và Chúa Giêsu đã phục hồi sức khỏe và thay đổi cuộc sống của cô ấy. Nhưng thật ngạc nhiên biết bao khi người lãnh đạo hội đường phản đối việc người phụ nữ được chữa lành vào ngày Sabát!

Có vẻ vô lý khi bất kỳ ai cũng muốn giới hạn quyền năng của Thiên Chúa vào những ngày nhất định trong tuần. Tuy nhiên, có thể có những cách tinh vi mà chúng ta đặt ra những hạn chế về cách thức và thời điểm Thiên Chúa có thể chữa lành cho chúng ta. Có lẽ bạn chỉ tìm kiếm sự chữa lành thể xác trong khi Chúa muốn chữa lành những cảm xúc của bạn. Có thể bạn nghĩ rằng một số điều quá khó, ngay cả Ngài cũng khó có thể chữa lành, hoặc bạn chỉ có thể được chữa lành nếu bạn làm theo các bước cụ thể. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng Thiên Chúa không chữa lành ngày hôm nay, hoặc bạn không xứng đáng được chữa lành.

Bất kể sự phản đối của bạn, Chúa Giêsu muốn chạm vào bạn và cho bạn tự do. Ngài chỉ yêu cầu bạn tiếp tục hiện diện, tiếp tục đến trước Ngài trong sự cầu nguyện và tin cậy. Khi làm như vậy, bạn có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu muốn làm nơi bạn. Ngài biết bạn cần sự chữa lành. Nó có thể là một sự chữa lành về thể chất; nó có thể làm giảm bớt lo lắng hoặc xoa dịu cảm xúc của bạn. Nó có thể là một sự gần gũi hơn với Ngài. Hoặc nó có thể là tất cả những điều trên! Hãy nhớ tới hai người phụ nữ kia. Họ không đến đặc biệt để yêu cầu chữa bệnh. Họ chỉ hiện diện.

Và Chúa cũng vậy.

Lạy Chúa, này con đây. Con tin tưởng Chúa sẽ ban cho con những gì Chúa biết con cần.

Romans 8:12-17
Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (Rm 8,16)

Paul gives us what might be a new perspective on holiness in today’s first reading. For many of us, holiness is something we think is all but unattainable, especially when we consider our faults and sins. Just look at the saints—they lived lives of heroic virtue. Sure, we hope to get there one day, but it will take a long time and a lot of hard work. But Paul says that we can be “led by the Spirit of God” and “put to death the deeds of the body” (Romans 8:13-14).

How can this be? Because we have been made children of God! He has placed his own Spirit within us, and that Spirit bears witness to our adoption as sons and daughters of God. That same Holy Spirit gives us grace and guidance to take on a resemblance to our heavenly Father. Because living a holy life means thinking and acting and loving like our Father.

Sometimes we forget what incredibly good news that is. We have been adopted into God’s family! We no longer have to be led by the flesh, governed by our inclinations to sin or haunted by our past failures. We can be directed by the Spirit and live more virtuous lives now. We can go beyond what is possible on our own because holiness isn’t something we achieve on our own.

So keep your eyes open for the opportunities God will give you today to be led by the Spirit. Perhaps you will feel prompted to offer to pray for someone going through a hard time. Or maybe you’ll be able to resist the temptation to lose your temper, to indulge yourself, or to neglect an important but difficult task.

In so many situations, the Spirit wants to help you be holy and live as a child of God. So be sure to call on him, even before you start your day. Ask him to fill you. Ask him to guide you and give you his peace, joy, and strength. You are a child of God, and his Spirit will always help you to live like one!

“Thank you, heavenly Father, for giving me your Spirit to guide me into holiness!”

Thánh Phaolô cho chúng ta cái có thể là một viễn cảnh mới về sự thánh thiện trong bài đọc một hôm nay. Đối với nhiều người trong chúng ta, sự thánh thiện là điều mà chúng ta nghĩ là không thể đạt được, đặc biệt là khi chúng ta xem xét những lỗi lầm và tội lỗi của mình. Chỉ cần nhìn vào các vị thánh – họ đã sống cuộc đời anh hùng. Chắc chắn, chúng ta hy vọng sẽ đạt được điều đó vào một ngày nào đó, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và rất nhiều công sức. Nhưng Phaolô nói rằng chúng ta có thể được “Thánh Linh của Thiên Chúa dẫn dắt” và “chết đi các việc của xác thịt” (Rm 8,13-14).

Làm sao có thể được? Vì chúng ta đã được làm con Thiên Chúa! Ngài đã đặt Thánh Linh của Ngài bên trong chúng ta, và Thánh Linh đó làm chứng cho việc chúng ta được nhận làm con trai và con gái của Thiên Chúa. Cũng chính Chúa Thánh Thần đó ban cho chúng ta ân sủng và sự hướng dẫn để trở nên giống như Cha trên trời của chúng ta. Vì sống thánh thiện có nghĩa là suy nghĩ, hành động và yêu thương như Cha chúng ta.

Đôi khi chúng ta quên mất những tin tức cực kỳ tốt đó là gì. Chúng ta đã được nhận làm con nuôi trong gia đình của Thiên Chúa! Chúng ta không còn bị dẫn dắt bởi xác thịt, bị khuynh hướng phạm tội chi phối hoặc bị ám ảnh bởi những thất bại trong quá khứ. Chúng ta có thể được Thánh Linh hướng dẫn và sống một cuộc sống đạo đức hơn bây giờ. Chúng ta có thể tự mình vượt qua những gì có thể bởi vì sự thánh thiện không phải là điều chúng ta tự mình đạt được.

Vì vậy, hãy để mắt đến những cơ hội mà Thiên Chúa sẽ ban cho bạn ngày hôm nay để được Thánh Linh dẫn dắt. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy được thôi thúc đề nghị cầu nguyện cho ai đó đang gặp khó khăn. Hoặc có thể bạn sẽ cưỡng lại được cám dỗ mất bình tĩnh, nuông chiều bản thân hoặc sao nhãng một nhiệm vụ quan trọng nhưng khó khăn.

Trong rất nhiều tình huống, Thánh Linh muốn giúp bạn nên thánh và sống với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy nhớ kêu cầu Ngài, ngay cả trước khi bạn bắt đầu ngày mới. Hãy cầu xin Ngài lấp đầy bạn. Hãy cầu xin Ngài hướng dẫn bạn và ban cho bạn sự bình an, niềm vui và sức mạnh của Ngài. Bạn là con của Thiên Chúa, và Thánh Linh của Ngài sẽ luôn giúp bạn sống kiên trì!

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha đã ban cho con Thần Khí của Cha để hướng dẫn con nên thánh!

Comments are closed.

phone-icon