Còn chín người kia đâu? – Suy niệm theo WAU ngày 15.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Why was Jesus so disappointed that nine out of the ten men he had cured of leprosy didn’t return to thank him? Jesus certainly didn’t need their gratitude. Perhaps it was because he had something more to give them, something beyond a physical healing. By failing to go back and thank Jesus, these men didn’t have a chance to receive these blessings.

On the other hand, by returning to him, the Samaritan man had the privilege of a one-on-one encounter with Jesus. His act of worship—falling at the feet of the Lord—and his words of gratitude opened the door for Jesus to heal him on a deeper level. Perhaps through his time with the Lord, this man experienced just how much God loved him. That could have led to a greater trust in God and a greater desire to pray or worship him. Any bitterness or resentment he may have been harboring toward God because of his leprosy must have left him as well.

But whatever happened in the Samaritan’s heart that day, we know that he left Jesus a changed man, healed not only physically but also spiritually. Jesus confirms this by telling him, “Stand up and go; your faith has saved you” (Luke 17:19).

Gratitude to God changes us as well. That’s because when we come to the Lord in worship and thanksgiving, we are opening our hearts to him so that he can work in us in profound ways. Through these one-on-one encounters, Jesus reveals his great love and mercy for us. He helps us let go of fear, anxiety, and doubt. Any bitterness or resentment that we might have been feeling toward him begins to melt in his presence. Our times of thanksgiving also humble us as we realize all that God has done for us. In all these ways, our gratitude to God leads to healing and spiritual growth, just as it did for the Samaritan.

Today, let’s be like this man who took the time to run back to Jesus. Let’s set aside all that we have to do and first thank him for all he has done for us. May he say to us as he said to this man, “Go; your faith has saved you!”

“Jesus, my heart overflows with thanksgiving and praise for your great love and mercy. Help me to live in gratitude each day.”

Tại sao Chúa Giêsu lại thất vọng đến thế khi chín trong số mười người được Ngài chữa khỏi bệnh cùi không quay lại cám ơn Ngài? Chúa Giêsu chắc chắn không cần lòng biết ơn của họ. Có lẽ đó là vì Ngài còn có thứ gì đó nhiều hơn để cho họ, thứ gì đó ngoài khả năng chữa lành thể xác. Vì không quay lại tạ ơn Chúa Giêsu, những người này đã không có cơ hội nhận được những phước lành này.

Mặt khác, khi trở lại với Ngài, người Samaria có đặc ân được gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu. Hành động thờ phượng của anh – quỳ dưới chân Chúa – và những lời tạ ơn của anh đã mở ra cánh cửa cho Chúa Giêsu chữa lành anh ở mức độ sâu sắc hơn. Có lẽ qua thời gian ở với Chúa, người đàn ông này đã trải nghiệm được Chúa yêu thương ông biết bao. Điều đó có thể dẫn đến niềm tin cậy lớn hơn vào Chúa và mong muốn cầu nguyện hoặc thờ phượng Ngài nhiều hơn. Bất kỳ sự cay đắng hay oán giận nào mà ông có thể đã chất chứa đối với Thiên Chúa vì bệnh cùi của mình chắc hẳn cũng đã rời bỏ ông.

Nhưng bất kể điều gì xảy ra trong lòng người Samaria ngày hôm đó, chúng ta biết rằng ông đã để lại cho Chúa Giêsu một con người đã thay đổi, được chữa lành không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Chúa Giêsu xác nhận điều này bằng cách nói với ông: “Hãy đứng dậy và đi; đức tin của anh đã cứu anh” (Lc 17,19).

Lòng biết ơn Chúa cũng thay đổi chúng ta. Đó là bởi vì khi chúng ta đến với Chúa để thờ phượng và tạ ơn, chúng ta đang mở lòng đón nhận Ngài để Ngài có thể hành động trong chúng ta một cách sâu sắc. Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp này, Chúa Giêsu mạc khải tình yêu và lòng thương xót cao cả của Ngài dành cho chúng ta. Ngài giúp chúng ta buông bỏ nỗi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ. Bất kỳ sự cay đắng hay oán giận nào mà chúng ta có thể cảm thấy đối với Ngài đều bắt đầu tan biến khi có sự hiện diện của Ngài. Những lúc tạ ơn cũng khiến chúng ta khiêm nhường khi nhận ra tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Bằng tất cả những cách này, lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa sẽ dẫn đến sự chữa lành và tăng trưởng tâm linh, giống như điều đã xảy ra với người Samaria.

Hôm nay, chúng ta hãy giống như người đàn ông này đã dành thời gian chạy về với Chúa Giêsu. Hãy gác lại tất cả những gì chúng ta phải làm và trước tiên hãy cảm ơn anh ấy vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ước mong Ngài cũng nói với chúng ta như đã nói với người đàn ông này: “Hãy đi; đức tin của con đã cứu con!”

Lạy Chúa Giêsu, trái tim con tràn ngập lời tạ ơn và ca ngợi vì tình yêu và lòng thương xót cao cả của Chúa. Xin giúp con sống với lòng biết ơn mỗi ngày.

Comments are closed.

phone-icon