Zeal for the Father’s house – Suy niệm ngày 09.11.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, November 9, 2023

“Zeal for the Father’s house”

Scripture: John 2:13-22 

13 The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. 14 In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money-changers at their business. 15 And making a whip of cords, he drove them all, with the sheep and oxen, out of the temple; and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. 16 And he told those who sold the pigeons, “Take these things away; you shall not make my Father’s house a house of trade.” 17 His disciples remembered that it was written, “Zeal for your house will consume me.” 18 The Jews then said to him, “What sign have you to show us for doing this?” 19 Jesus answered them, “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” 20 The Jews then said, “It has taken forty-six years to build this temple, and will you raise it up in three days?” 21 But he spoke of the temple of his body. 22 When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this; and they believed the Scripture and the word which Jesus had spoken.

 

Thứ Năm, ngày 09.11.2023      

Lòng nhiệt tâm lo việc nhà Cha

Ga 2,13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? “19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? “21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Meditation: What can keep us from the presence of God? Jesus’ dramatic cleansing of the temple was seen by his disciples as a prophetic sign of God’s action. The temple was understood as the dwelling place of God among his people. When God delivered his people from slavery in Egypt, he brought them through the sea, and finally to Mount Sinai where he made a covenant with them and gave them a new way of life embodied in the Ten Commandments (Exodus 20:1-17). God gave Moses instruction for worship and for making the Tabernacle, or Tent of Meeting, which was later replaced by the Temple at Jerusalem. The New Testament tells us that these “serve as a copy and shadow of the heavenly sanctuary” – God’s Temple in heaven (Hebrews 8:5). Jesus’ cleansing of the temple is also a prophetic sign of what he wants to do with each of us. He ever seeks to cleanse us of sin and make us living temples of his Holy Spirit (1 Corinthians 3:16 and 6:19). Do you want to be holy as God is holy?

Jesus burns with zeal for his Father’s house

Jesus referred to the temple as his Father’s house which was being made into a “house of trade” (John 2:16) or “den of robbers” (Mark 11:17). That is why he used physical force to expel the money-chargers. The prophecy of Malachi foretold the coming of the Lord unexpectedly to his Temple to “purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, till they present right offerings to the Lord” (Malachi 3:1-4). Jesus’ disciples recalled the prophetic words from Psalm 69: “Zeal for your house will consume me” (Psalm 69:9). This was understood as a prophecy describing the Messiah. Here the disciples saw more clearly Jesus as the Messiah who burned with zeal for the house of God.

The Jewish authorities, however, wanted proof that Jesus had divine authority to act as he did. They demanded a sign from God to prove Jesus right, otherwise, they would treat him as an imposter and a usurper of their authority. Jesus replied that the sign God would give would be Jesus’ death on the cross and resurrection from the tomb: “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” The Jews did not understand that the temple Jesus referred to was his own body. The “tent of his body” had to be destroyed to open the way to the presence of God for us.

The Lord Jesus makes us temples of the Holy Spirit

Through his death and resurrection, Jesus not only reconciles us with God, he fills us with his Holy Spirit and makes us temples of the living God (1 Corinthians 6:19-20). God’s word enlightens our minds and purifies our hearts that we may offer God fitting worship and enjoy his presence both now and forever. Do you burn with zeal for the Lord’s house?

“Lord Jesus Christ, you open wide the door of your Father’s house and you bid us to enter confidently that we may worship in spirit and truth. Help me to draw near to your throne of mercy with gratitude and joy.”

Suy niệm: Điều gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi sự hiện diện của Chúa? Sự thanh tẩy đền thờ thật ấn tượng của Đức Giêsu được các môn đệ nhìn thấy như một dấu chỉ hành động của Thiên Chúa. Đền thờ được hiểu là nơi Thiên Chúa ở giữa con người. Khi Thiên Chúa giải thoát dân Người ra khỏi nạn nô lệ ở Aicập, Người đưa họ ngang qua biển, và cuối cùng đến núi Sinai, nơi mà Người lập một giao ước với họ và ban cho họ một cách sống mới được bày tỏ trong 10 điều răn (Xh 20,1-17). Thiên Chúa ban cho ông Môisen sự hướng dẫn về việc thờ phượng và về việc làm nhà tạm, hay lều hội ngộ, được đặt trong đền thờ. Tân ước nói với chúng ta rằng những điều này “thể hiện như một bản sao và hình bóng của Thánh điện trên Thiên đàng” – Đền thờ của Thiên Chúa trên Thiên đàng (Hr 8,5). Sự thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu cũng là một dấu hiệu tiên báo về những gì Người muốn làm với mỗi người chúng ta. Người luôn sẵn sàng cố gắng thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta trở thành những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần (1Cor 6,19). Bạn có muốn nên thánh như Thiên Chúa là Đấng thánh không?

Đức Giêsu cháy lửa nhiệt thành vì nhà Cha

Đức Giêsu xem đền thờ như nhà Cha của Người, bị biến thành “nơi buôn bán” (Ga 2,16) hay thành “hang trộm cướp” (Mc 11,17). Đó là lý do tại sao Người đã dùng đến sức mạnh thể lý để đánh đuổi những người đổi tiền bạc. Lời tiên báo của ngôn sứ Malakhi nói về việc trở lại Đền thờ một cách bất ngờ của Thiên Chúa để “thanh tẩy con cái của Lêvi và tinh luyện chúng như vàng như bạc, cho tới khi chúng đến dâng lễ vật theo lẽ công chính cho Thiên Chúa” (Ml 3,1-4). Các môn đệ Đức Giêsu nhớ lại những lời Thánh vịnh 69: Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi.”Điều này được hiểu như một lời tiên báo về Đấng Mêsia. Ở đây, các môn đệ nhìn thấy rõ ràng hơn Đức Giêsu là Đấng Mêsia, bị đốt cháy với sự nhiệt thành đối với nhà Chúa.

Tuy nhiên, những người lãnh đạo Dothái muốn chứng minh rằng Đức Giêsu có uy quyền của Thiên Chúa để hành động như thế. Vì thế, họ đòi hỏi một dấu lạ từ Thiên Chúa để chứng minh Đức Giêsu đúng, họ đối xử với Người như một tên lừa bịp và như một người muốn chiếm đoạt quyền hành của họ. Đức Giêsu trả lời rằng dấu lạ Thiên Chúa muốn ban chính là cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, và sự sống lại từ ngôi mộ: “Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”. Người Dothái không hiểu rằng ngôi đền thờ Đức Giêsu nói tới chính là thân thể của Người. “Ngôi lều thân xác” đã bị phá hủy để mở ra con đường cho sự hiện diện của Chúa dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu biến đổi chúng ta thành đền thờ của Chúa Thánh Thần

Ngang qua cái chết và sự phục sinh của Người, Đức Giêsu không chỉ hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Người còn lấp đầy chúng ta với Thánh Thần của Người, và làm cho chúng ta trở nên những đền thờ của Thiên Chúa hằng sống (1Cor 6,19-20). Lời Chúa soi sáng tâm trí chúng ta và thanh tẩy tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng thích hợp và vui hưởng sự hiện diện của Người bây giờ và mãi mãi. Bạn có bị thiêu đốt với sự nhiệt thành của nhà Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa mở rộng cánh cửa nhà Cha, và Chúa mời gọi con bước vào cách tin tưởng, để con có thể thờ phượng trong tinh thần và sự thật. Xin giúp con đến gần ngai tòa thương xót Chúa với lòng biết ơn và vui mừng.

Comments are closed.

phone-icon