Triều đại 128: Đức Giáo hoàng Marinô III

0

Đức Giáo Hoàng Marinô II sinh ra tại Rôma, được chọn làm Giáo hoàng ngày 30-10-942 cũng do ý muốn và quyền lợi của Albéric II. Tuy nhiên, là con người giàu nhân cách và nghị lực, ngài quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ, bất hạnh. Tiếp tục công việc của đức Lêô VII về đổi mới đời sống các Đan viện, ngài đặc biệt chỉnh đốn kỷ cương trong Giáo hội, nêu gương trong sạch, đời sống liêm chính trong thời kỳ nhiễu nhương hỗn loạn. Ngài bảo trợ các loại hình nghệ thuật, tổ chức lại các đoàn thể và khôi phục Rôma như thủ đô luân lý của thế giới. Đức Giáo hoàng Marinô II qua đời vào tháng 5-946.

Comments are closed.