Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin – CN XXIV TN năm B

0

 tuyen xung duc tin
Khi Ngài tiếp cận Xê – da,
Ngài liền lên tiếng hỏi xa về ngài:
“Người ta nói Thầy là ai?”
Có người nói đó I-sai chứ gi?
Kẻ kia lại bảo Ê-li,
Người khác cho là Giê-mi chẳng kỳ.
Còn về các bạn gọi gi?
Phê-rô lên tiếng tức thì đúng thay!
Thầy là Ki-tô Thiên sai.
Chúa liền cấm ngặt các ngài từ đây,
Không nên nói đến việc này.
Bấy giờ Người mới bắt đầu,
Nói cho Môn đệ khổ sầu phải mang.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.