Tình yêu – Thập Giá

0

Tình yêu - Thập Giá
Đường lên thập tự ngất cao,
Giêsu có thấy nao nao cõi lòng?
Bởi những gì đã vun trồng,
Nay quay trở lại tay không não nề.
Giêsu có thấy ê chề,
Bao nhiêu khổ nhục tứ bề vây quanh?
Bởi người giơ vuốt, giơ nanh,
Hằm hè nuốt sống cho nhanh kẻo phiền.
Rồi cả kẻ vẫn chung thuyền,
Thoát thân vì sợ uy quyền trần gian.
Giêsu có thấy nát tan,
Khi mà bội phản ngập tràn lối đi?
Cuộc đời đâu có còn chi,
Mọi sự đều đã tản ly xa rời.
Cô đơn trong cõi đất trời,
Giêsu có thấy cuộc đời buồn đau?
Tại sao trong cõi thâm sâu,
Giêsu vẫn muốn phải mau kiếm tìm?
Giêsu vẫn trao hiến mình,
Cứu độ nhân thế bằng tình yêu thương.
Vẫn muốn đi trọn con đường,
Để quy tụ khắp bốn phương trở về.
Cho dù lòng quá tái tê,
Nhưng Giêsu đã làm mê lòng người.
Bằng cây thập tự ngút trời,
Viết lên với cả ngàn lời thương yêu.
Ôi! Thập tự tưởng tiêu điều,
Giờ đây thành giá yêu kiều tôn vinh.

Sr. Mar Bùi An

Comments are closed.