Video: Đại hội Văn hóa của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp 2016

0

VIDEO: ĐẠI HỘI VĂN HÓA CỦA HỘI DÒNG ĐAMINH TAM HIỆP 2016

Chủ đề: THÁNH PHAO LÔ – CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. 

1. Thánh Phaolô – Chứng nhân Lòng Thương xót Chúa.

2. Lời huấn từ của Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng

3. Lời Cám ơn và chúc Xuân của Dì Đặc trách Học vụ Agnès Hoàng Thị Hòa

 

Ban truyền thông

Comments are closed.