Thơ: Dấu lạ thứ hai

0

DẤU LẠ THỨ HAI.
(Ga.4,46-54)

Sĩ quan cận vệ nhà vua,
Có con trai bệnh ông thưa Chúa rằng:
“Lạy Ngài là Đấng quyền năng,
“Xin Ngài đến chữa cho thằng con tôi,
“ Nó đau bệnh đã lâu rồi,
“Tôi sợ nó chết, Ngài ơi thương tình!”
Chúa nói với giọng phân minh:
“Các ông không thấy sự tình chẳng tin!”
Sĩ quan khẩn khoản nài xin:
“Lạy Ngài xin đến, con tin thật lòng!”
Chúa bảo:”Cứ về nhà ông!
“Con ông đang sống, nó không bệnh gì!”
Tin lời Chúa nói, ông đi,
Gia nhân đón gặp, họ thì kêu lên:
“Một giờ trưa cậu hết rên,
“Cơn sốt biến mất, thật hên quá chừng!
“Chúng tôi báo tin vui mừng,
“Cả nhà sung sướng không ngừng ngợi ca!”
Dấu lạ hai tại Cana!
Cảm tạ tình Chúa bao la muôn đời!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.