Thơ: hãy yêu thương nhau

0

6

(Ga.15,12)

ĐÂY là điều răn của Thầy,
con hãy nhớ đêm ngày niệm suy.
ĐIỀU nào đưa đến hiểm nguy,
RĂN con đã biết, con thì vâng nghe.
CỦA cải tác hại phải de,
THẦY sai Thần Khí dẫn về đường ngay.

ANH học cho biết điều này:
EM gọi anh đến theo Thầy Giêsu.
HÃY thương xót kẻ đui mù,
YÊU người mến Chúa nhân từ thứ tha.
THƯƠNG NHAU như Chúa thương ta,

NHƯ con cái ở trong nhà mẹ cha.
THẦY yêu thương kẻ hiền hoà,
ĐÃ đi theo Chúa thì ta trung thành.
YÊU không xét đoán nói hành,
THƯƠNG nhau thì muốn điều lành cho nhau.
ANH đà suy trước nghĩ sau,
EM anh ta hãy mau mau lên đường.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.