Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm và giới răn yêu thương kẻ thù

0

16 – Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm và giới răn yêu thương kẻ thù

Nguồn: Dongten.net

Comments are closed.