Thầy đến để ném lửa vào mặt đất – Suy niệm song ngữ 26.10

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Thầy đến để ném lửa vào mặt đất

I came to cast fire upon the earth

 Thursday (October 26): “I came to cast fire upon the earth”

Scripture:  Luke 12:49-53

49 “I came to cast fire upon the earth; and would that it were already kindled! 50 I have a baptism to be baptized with; and how I am constrained until it is accomplished! 51 Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division; 52 for henceforth in one house there will be five divided, three against two and two against three; 53 they will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against her mother, mother-in-law against  her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law.”

Thứ Năm     26-10           Thầy đến để ném lửa vào mặt đất

Lc 12,49-53

49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Meditation: Do you want to be on fire for God? Jesus shocked his disciples when he declared that he would cast fire and cause division rather than peace upon the earth. What kind of fire did Jesus have in mind here? The image of fire in biblical times was often associated with God and with his action in the world and in the lives of his people. God sometimes manifested his presence by use of fire, such as the burning bush which was not consumed when God spoke to Moses (Exodus 3:2). The image of fire was also used to symbolize God’s glory (Ezekiel 1:4, 13), his protective presence (2 Kings 6:17), his holiness (Deuteronomy 4:24), righteous judgment (Zechariah 13:9), and his wrath against sin (Isaiah 66:15-16). It is also used of the Holy Spirit (Matthew 3:11 and Acts 2:3). God’s fire both purifies and cleanses, and it inspires a reverent fear of God and of his word in us.

Jesus’ sharp statement that he would cause division rather than peace within families must have shocked his disciples.Was he exaggerating? Jesus used a typical Hebrew hyperbole [a figure of speech which uses exaggeration for emphasis]to drive home an important lesson. We often do the same when we want to emphasize something very strongly. Jesus’ hyperbole, however, did contain a real warning that the gospel message does have consequences for our lives. It has the power to heal, restore, and unite those who believe its message. But the consequence of ignoring or rejecting the gospel can lead to many hurtful desires and seduction by the world.

When Jesus spoke about division he likely had in mind the prophecy of Micah: a man’s enemies are the men of his own household (Micah 7:6). The essence of Christianity is loyalty to Jesus Christ – the Son of God and Savior of the world – a loyalty that takes precedence over every other relationship. The love of God compels us to choose who will be first in our lives. To place any relationship (or anything else) above God is a form of idolatry. Jesus challenges his disciples to examine who they love first and foremost. A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all for Jesus Christ. Jesus insists that his disciples give him the loyalty which is only due to God, a loyalty which is higher than spouse or kin. It is possible that family and friends can become our enemies, if the thought of them keeps us from doing what we know God wants us to do. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first in all you do (2 Corinthians 5:14)?

“Lord Jesus, may your love consume me and transform my life that I may truly desire nothing more than life with you. Make me strong in love and fidelity that nothing may hinder me from doing your will.”

Suy niệm: Bạn có muốn được đốt cháy vì Chúa không? Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ sững sốt khi Người tuyên bố rằng Người sẽ ném lửa và gây ra sự chia rẽ hơn là đem hòa bình cho thế giới. Ngọn lửa nào Đức Giêsu muốn ám chỉ ở đây? Trong Kinh thánh, lửa được liên kết với Thiên Chúa, hành động của Người trong thế gian và trong cuộc sống của dân Người. Thỉnh thoảng, Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người bằng cách dùng lửa, như bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi khi Thiên Chúa nói chuyện với Môisen (Xh 3,2). Hình ảnh ngọn lửa cũng được sử dụng để biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa (Ed 1,4.13), sự hiện diện che chở của Người (2V 6,17), sự thánh thiện của Người (Đnl 4,24), sự xét xử công minh (Dcr 13,9), và sự phẩn nộ của Người chống lại tội lỗi (Is 66,15-16). Nó cũng được dùng cho Chúa Thánh Thần (Mt 3,11 – Cv 2,3). Ngọn lửa của Thiên Chúa vừa sàn lọc vừa thanh tẩy, và khơi dậy lòng kính sợ Chúa và Lời của Người nơi chúng ta.

Câu nói chói tai của Đức Giêsu rằng Người sẽ gây ra sự chia rẽ hơn là hòa bình trong các gia đình phải gây sốc cho các môn đệ. Người có cường điệu quá không? Đức Giêsu đã sử dụng lối nói cường điệu tiêu biểu của người Dothái để nhấn mạnh một bài học quan trọng. Chúng ta thường làm như vậy khi chúng ta muốn nhấn mạnh một điều gì đó một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, lối nói cường điệu của Đức Giêsu chứa đựng một lời cảnh báo thực sự rằng sứ điệp Tin mừng có những hệ quả cho cuộc sống của chúng ta. Nó có sức mạnh chữa lành, phục hồi, và hiệp nhất những ai tin tưởng sứ điệp của nó. Nhưng hệ quả của việc phớt lờ hay chống đối Tin mừng có thể dẫn đến nhiều ước muốn tai hại và sự quyến rũ bởi thế gian.

Khi Đức Giêsu nói về sự chia rẽ, dường như Người có trong đầu lời tiên tri của ngôn sứ Mica: “Kẻ thù của người ta lại là những người trong gia đình” (Mk 7,6). Bản chất của Kitô giáo là trung thành với Đức Giêsu Kitô, lòng trung thành vượt trên mọi mối quan hệ khác. Tình yêu của Thiên Chúa thúc bách chúng ta chọn ai sẽ là người ưu tiên trong cuộc đời chúng ta. Đặt để bất kỳ mối quan hệ nào trên Thiên Chúa là một hình thức thờ bụt thần. Đức Giêsu thúc bách các môn đệ kiểm tra ai là người mà họ yêu thương trước tiên và nhiều nhất. Người môn đệ chân thật yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng các môn đệ phải trả cho Người sự trung thành chỉ dành cho Thiên Chúa, một sự trung thành lớn hơn cả người phối ngẫu hay quan hệ ruột thịt. Có thể gia đình và các bạn bè có thể trở nên những kẻ thù của chúng ta, nếu như suy nghĩ của họ ngăn cản chúng ta bỏ qua những gì chúng ta biết Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm. Tình yêu của Đức Giêsu Kitô có thúc ép bạn đặt để Thiên Chúa lên hàng đầu trong tất cả những việc bạn làm không (2Cor 5,14)?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì tình yêu của Chúa đốt cháy con và biến đổi cuộc đời con, để con có thể thực sự không ao ước gì khác hơn cuộc sống với Chúa. Xin Chúa làm cho con mạnh mẽ trong tình yêu và lòng trung thành mà không gì có thể ngăn cản con khỏi thực thi thánh ý Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.