Thơ: Canh thức

0

Thức là không ngủ để canh
Canh thì phải thức, chính mình ngồi trông
Hãy luôn canh thức, sẵn sàng
Chớ có coi thường, chớ có mộng mơ
Bởi vì Chúa đến bất ngờ
Chẳng ai hay biết bao giờ xảy ra (1)
Ngoại trừ chỉ có Chúa Cha
Chẳng ai hay biết điều gì khác đâu (2)
Quỷ ma mưu chước rất nhiều
Phải lo canh thức, sớm chiều thức canh (3)
Trông chừng, đừng chạy loanh quanh
Tránh xa ma quỷ kẻo mình lao đao
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Không lo tránh nó, khổ đau cả đời!
Thức canh, canh thức – nhớ hoài
Nhớ khi còn thở, chết rồi mới xong!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 9-11-2018

(1) Mt 24:42 & 44 – “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”.
(2) Mc 13:32 – “Về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”.
(3) Mc 13:37 – “Phải canh thức!”.

Comments are closed.