Thơ: Cười trừ

0

CƯỜI TRỪ
[Niệm khúc Lc 17:11-19]

Mười người khổ sở phong cùi
Tháng ngày lầm lũi, ngậm ngùi tủi thân
Họ cùng xin Chúa từ nhân
Chữa cho họ khỏi chứng nan y này
Chúa thương nên chữa lành ngay
Phong cùi biến mất, bệnh bay hết liền
Vui mừng đi trình diện luôn
Đúng như luật pháp đã truyền xưa nay
Mười người vội vã đi ngay
Chín người biệt tích, phủi tay, nhẹ mình
Một người có nghĩa có tình
Vội quay trở lại kiếm tìm Giêsu
Tạ ơn Ngài đã chữa cho
Hết thời khổ sở, bây giờ thản nhiên
Chín người bội nghĩa vong ân
Một người ngoại đạo biết ơn Chúa Trời
Nhân tình thế thái ở đời
Ăn xong, đá bát, và cười trừ ngay
Ngày xưa nhắc nhở ngày nay
Trái ăn ngon chớ quên cây người trồng (*)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-11-2018

Comments are closed.