Thơ: Thua cuộc

0

THUA CUỘC
[Niệm khúc Mc 9:14-29 ≈ Mt 17:14-21; Lc 9:37-43]

Quỷ ma độc ác lộng hành
Như rắn độc rình để hại người ta
Trẻ con nó cũng chẳng tha
Làm cho thằng bé cứng đờ xác thân
Muốn làm thằng bé chết liền
Nhưng mà nó chẳng có quyền đó đâu
Quỷ ma có vẻ “tay cao”
Các môn đệ chẳng làm sao mà trừ
May mà gặp Chúa Giêsu
Người cha xin cứu nguy cho con mình
Và xin thêm cả đức tin
Tuyệt vời thay, thật là khôn quá chừng!
Thế là ma quỷ hết đường
Đành lòng thoát khỏi, hết mong hại người

TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-2-2019

Comments are closed.