Thơ: Đường Giêsu

0

ĐƯỜNG GIÊSU


[Niệm khúc Tv 42:2-3 và Ga 10:1-10]

Nai rừng khát nước mạch nguồn
Hồn con khát Chúa từ nhân muôn đời
Khi nào tìm kiếm thấy Ngài
Hồn con mới được nghỉ ngơi an bình
Chính Ngài là Chúa Chiên Lành
Mục Tử công bình là Cửa Chuồng Chiên
Đường Giêsu dẫn lối lên
Không qua đường ấy lạc liền mà thôi
Đường Giêsu dẫn về Trời
Hưởng phúc đời đời cùng với Chúa Cha
Đường Ngài xin dẫn con qua
Đưa lối về Nhà, lạy Đấng Phục Sinh!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-5-2019

Comments are closed.

phone-icon