Lạy Thầy, con sẽ theo Thầy bất cứ nơi đâu – SN song ngữ 28.6.2021

0

Monday (June 28): “Teacher, I will follow you wherever you go”

Scripture: Matthew 8:18-22  

18 Now when Jesus saw great crowds around him, he gave orders to go over to the other side. 19 And a scribe came up and said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.”  20 And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of man has nowhere to lay his head.” 21 Another of the disciples said to him, “Lord, let me first go and bury my father.” 22 But Jesus said to him, “Follow me, and leave the dead to bury their own dead.”

Thứ Hai     28-6                Lạy Thầy, con sẽ theo Thầy bất cứ nơi đâu

Mt 8,18-22

18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”22 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Meditation:

Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he may lead you? In love, the Lord Jesus calls each one of us personally by name and he invites us to follow him as our Lord and Teacher. What an awesome privilege and an awesome responsibility! What does it cost to be a disciple and follower of the Lord Jesus? Our whole lives, for sure! The Lord Jesus, in turn, promises to give us all that we need to follow him and more besides!  Before we “sign-up” for something, it is quite natural and appropriate to ask what it will cost us. Jesus made sure that any “would-be” followers knew what they were getting themselves into.

The cost of discipleship

One prospective follower, a scribe who was an expert in the Torah (the law of God in the first five books of Moses in the Jewish Bible), paid Jesus the highest compliment he knew. He called Jesus “teacher”. Jesus advised this would-be follower: Before you follow me, think what you are about to do and count the cost. A disciple must be willing to part with anything that might stand in the way of following Jesus as Teacher and Master. Another would-be disciple responded by saying that he must first bury his father, that goes back home and take care of his father until he died. This disciple was not yet ready to count the cost of following Jesus. Jesus appealed to the man’s heart to choose for God’s kingdom first and to detach himself from anything that might keep him from following the Lord.

The greatest call 

The Lord Jesus invites us into the most wonderful and greatest of relationships – a personal relationship of love and friendship, trust and commitment with himself, the Lord and Ruler of the heavens and the earth. How can we give the Lord our unqualified “yes” to the call he has for our lives? The Lord Jesus fills the hearts of those who accept his invitation of discipleship and friendship with the outpouring of his love into our hearts through the gift of the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5). The love of God frees us from attachments to other things so we can give ourselves freely to God for his glory and for his kingdom. It was love that compelled the Lord Jesus to lay down his life for us. And he calls us in love to give our all to him.

We cannot outgive God 

What can keep us from giving our all to God? Fear, self-concern, pre-occupation, and attachment to other things. Even spiritual things can get in the way of having God alone as our Treasure if we put them first. Detachment is a necessary step if we want to make the Lord our Treasure and Joy. It frees us to give ourselves without reserve to the Lord and to his service. There is nothing greater we can do with our lives than to place them at the service of the Lord and Master of the universe. We cannot match God in generosity. Jesus promises that those who are willing to part with what is most dear to them for his sake “will receive a hundred times as much and will inherit eternal life” (Matthew 19:29). Is there anything holding you back from giving your all to the Lord?

 

 

“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according to your will. Give me only your love and your grace – with these I will be rich enough and will desire nothing more.” (Prayer of Ignatius Loyola, 1491-1556)

Suy niệm:

Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Người dẫn bạn đi không? Trong tình yêu, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta cách cá vị bằng tên gọi và Người mời chúng ta đi theo Người là Chúa và là Thầy. Thật là một ân huệ cao cả và một trách nhiệm nặng nề! Nó đòi hỏi gì để trở thành người môn đệ và đi theo Chúa Giêsu? Chắc chắn là toàn bộ cuộc đời chúng ta! Đáp lại, Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để theo Người và hơn thế nữa! Trước khi chúng ta “ký kết” cho điều gì đó, thật là điều hoàn toàn tự nhiên và hợp lý để hỏi nó đòi hỏi chúng ta điều gì. ĐG bảo đảm rằng bất cứ ai “muốn thành” môn đệ phải biết những gì họ sắp bước vào.

Cái giá của người môn đệ

Một môn đệ tương lai, một kinh sư thành thạo Kinh Torah (lề luật của TC trong 5 cuốn sách đầu tiên của Môisen trong KT Dothái, đã dành cho Đức Giêsu lời khen ngợi cao quý nhất. Anh gọi Đức Giêsu là “Thầy”. Đức Giêsu cảnh báo người muốn trở thành môn đệ này: Trước khi anh muốn theo Ta, hãy nghĩ những gì anh sẽ làm và những gì phải trả giá. Người môn đệ phải sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì có thể ngăn cản việc theo Đức Giêsu, là Thầy và Chúa của mình. Người muốn trở thành môn đệ khác đáp lại bằng việc nói rằng anh ta phải chôn cất cha mình, tức là phải về nhà và săn sóc cha mình cho tới chết. Người môn đệ này chưa sẵn sàng trả giá về việc theo Đức Giêsu. Đức Giêsu đã khích lệ tinh thần của anh để chọn lựa vương quốc của Thiên Chúa trước hết, và dứt bỏ mình khỏi những gì có thể cản trở anh không theo Chúa.

Ơn gọi cao cả nhất

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vào những mối quan hệ kỳ diệu và cao cả nhất – mối quan hệ yêu thương cá vị và tình bằng hữu, tin tưởng và cam kết với chính Người, là Chúa và Đấng cai trị trời và đất. Làm sao chúng ta có thể nói lời “xin vâng” bất xứng với ơn gọi Người dành cho cuộc đời chúng ta? Chúa Giêsu lấp đầy tâm hồn những ai đón nhận lời mời làm môn đệ và bạn hữu của Người bằng việc tuôn đỗ ân huệ Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho chúng ta (Rm 5,5). Tình yêu Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi những dính bén với những điều khác, như thế chúng ta có thể thanh thoát hiến mình cho Thiên Chúa vì vinh quang và vương quốc của Người. Đó chính là tình yêu đã thúc bách Đức Giêsu hiến mạng sống mình vì chúng ta. Và Người mời gọi chúng ta dâng hiến tất cả mọi sự cho Người vì tình yêu.

Chúng ta không thể vượt trổi Thiên Chúa

Có điều gì ngăn cản chúng ta không hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa không? Sự sợ hãi, tự quan tâm đến mình, sự lo lắng, và dính bén với những sự khác. Thậm chí những gì thiêng liêng có thể ngăn cản chúng ta có một mình Chúa làm Kho báu của mình, nếu chúng ta đặt chúng lên hàng đầu. Sự từ bỏ là bước cần thiết, nếu chúng ta muốn Thiên Chúa làm Kho báu và Niềm vui của mình. Nó giúp chúng ta thanh thoát hiến mình trọn vẹn cho Chúa và cho sự phụng sự Người. Chúng ta không thể làm gì lớn lao hơn cho cuộc đời mình bằng dành nó cho việc phụng sự Thiên Chúa và Chủ tể của vũ trụ. Chúng ta không thể vượt trổi hơn Chúa về sự quảng đại. Đức Giêsu hứa rằng những ai sẵn sàng từ bỏ những gì yêu thích nhất đối với họ vì Người “sẽ nhận được gấp trăm và sẽ thừa hưởng sự sống đời đời” (Mt 19,29). Có điều gì níu kéo bạn lại, không để cho bạn hiến thân trọn vẹn cho Chúa không?

Lạy Chúa, xin nhận lấy toàn bộ sự tự do của con, ký ức của con, sự hiểu biết của con, và trọn vẹn ý chí của con. Tất cả những gì con là và tất cả những gì con có đều do Chúa ban cho. Con xin dâng lại tất cả cho Chúa để Chúa tùy ý sử dụng. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ơn sủng của Chúa – với những điều này, con sẽ giàu có và sẽ không còn mong ước gì nữa. (Lời cầu nguyện của thánh Inhaxiô, 1491-1556).

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.