Thơ: Nguyên Tắc Yêu Thương

0

[Niệm ý Mt 12:1-8 ≈ Mc 2:23-28; Lc 6:1-5]

Đói lòng ai cũng cần ăn
Đó là phản ứng tự nhiên con người
Đâu cần luật lệ rạch ròi
Công việc cứu người luôn phải ưu tiên
Ngày xưa bánh tiến, phần riêng
Khi cần thì chẳng ưu tiên người nào
Thấy người đói phải cứu mau
Đừng câu nệ, bỏ mặc nhau khi cần
Chúa Trời chỉ muốn lòng nhân
Chứ chẳng có cần lễ tế gì đâu
Lúc này ai cũng khổ đau
Bởi vì dịch bệnh lan mau, khó lường
Rất cần biết chạnh lòng thương
Xin đừng kỳ thị, xin đừng tà tâm
Khi gian khó rõ lòng nhân
Miếng ăn chia sẻ là phần xót thương
Nguyên tắc quá hóa bất công
Dân lành vô tội khốn cùng, chơi vơi
Trước tiên phải biết thương người
Lúc này là lúc vâng lời Chúa khuyên

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon