“They left their nets and followed him” – Suy niệm song ngữ theo WAU, Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ (30.11.2021)

0

Chuyển ngữ: Sr. Lê Thị Phương Nhu Theo the Word Among us Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/11/30

 

DAILY MEDITATION: MATTHEW 4:18-22

“They left their nets and followed him” (Matthew 4:20)

Could you imagine an executive leaving his high-paying job to volunteer with a nonprofit group immediately after meeting its young leader? That’s not normally how human relationships work. It takes time for people to get to know each other and to build up mutual trust. So when we see Andrew—whose feast we celebrate today—instantly dropping everything to follow Jesus after just a few words, we might think it was a rash decision. But that’s not the whole picture.

Remember, Andrew had met Jesus earlier. John’s Gospel tells us that John the Baptist had first introduced him to Jesus, the “Lamb of God” (1:36). So when he left his job as a fisherman, Andrew wasn’t making an impulsive decision. Radical, yes. But Andrew’s decision to follow Jesus flowed from the ways he had already encountered the Lord.

Every encounter after that only strengthened Andrew’s zeal to follow Jesus. Think of all the preaching he heard and all the miracles he witnessed. Think about the privilege of seeing the risen Lord or how he received the Holy Spirit. Every new revelation deepened Andrew’s faith. Andrew eventually chose to leave his homeland to preach in Asia Minor and Greece, where he made the ultimate sacrifice as a martyr.

The same is true for us: every encounter with Jesus can deepen our faith a little bit more. We may experience him reviving us if we’ve become discouraged or indifferent. Maybe he will help us let go of unforgiveness or impatience. Maybe we will experience him strengthening us against temptation. Each blessing will help us follow him better.

It all starts with an encounter, just as it did for Andrew. So remember, it’s not “just another prayer time.” Every time you call on him, every time you go to Mass or Adoration or open your Bible, Jesus is there, waiting. The more you open yourself to his love, the more he will change you. So make time to encounter the Lord today. Listen! He’s calling your name!

“Lord Jesus, open my heart to hear your call, today and every day!”

Suy niệm: Mt 4, 18 -22

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” ( Mt 4, 20)

Bạn có thể tưởng tượng rằng một giám đốc điều hành từ bỏ công việc lương cao của mình để làm tình nguyện viên cho một nhóm phi lợi nhuận ngay sau khi gặp lãnh đạo trẻ của nhóm đó không? Đó không phải là hoạt động bình thường của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Trong mối quan hệ giữa người với người cần có thời gian để mọi người hiểu nhau và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Vì vậy, khi chúng ta thấy Thánh Anrê – vị tông đồ mà chúng ta mừng lễ hôm nay – ngay lập tức bỏ mọi thứ để theo Chúa Giêsu chỉ sau vài lời nói của Người, tất nhiên chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một quyết định hấp tấp, vội vàng. Nhưng đó không phải là toàn bộ bức tranh ơn gọi của Thánh Anrê.

Hãy nhớ rằng, Thánh Anrê đã gặp Chúa Giêsu trước đó. Tin Mừng của Thánh Gioan có kể rằng  Ông Gioan Tẩy Giả là người lần đầu tiên giới thiệu Thánh Anrê với Chúa Giê-su, khi nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 36). Vì vậy, khi ngài ấy rời bỏ công việc đánh cá của mình, Thánh Anrê đã không đưa ra một quyết định bốc đồng. Vâng, đây là một quyết định có căn cứ. Nhưng quyết định đi theo Chúa Giê-su của Thánh Anrê bắt nguồn từ những cách ngài đã gặp gỡ Chúa.

Mọi cuộc gặp gỡ sau đó chỉ củng cố lòng nhiệt thành theo Chúa Giê-su của Thánh An-rê. Hãy nghĩ về tất cả những lời rao giảng mà ngài ấy đã nghe và tất cả các phép lạ mà ngài ấy đã chứng kiến. Hãy nghĩ về đặc ân được nhìn thấy Chúa Phục sinh hoặc cách ngài nhận được Chúa Thánh Thần. Mỗi mặc khải mới làm cho đức tin của Thánh Anrê vững mạnh hơn. Cuối cùng, Thánh Anrê đã chọn rời quê hương của mình để truyền đạo ở Tiểu Á và Hy Lạp, nơi ngài đã hy sinh lần cuối cùng như một vị tử đạo.

Điều này cũng đúng đối với chúng ta: mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu có thể làm cho đức tin của chúng ta thêm sâu sắc hơn một chút. Chúng ta có thể cảm thấy Chúa Giêsu hồi sinh chúng ta khi chúng ta trở nên chán nản hoặc thờ ơ. Có thể Người sẽ giúp chúng ta loại bỏ sự không tha thứ hoặc thiếu kiên nhẫn. Có thể chúng ta sẽ kinh nghiệm được Người củng cố chúng ta chống lại sự cám dỗ. Mỗi lời chúc lành của Người sẽ giúp chúng ta theo bước chân Người tốt hơn.

Tất cả bắt đầu với một cuộc gặp gỡ, giống như nó đã xảy ra với Thánh Anrê. Vì vậy, hãy nhớ rằng đó không “chỉ là một thời gian cầu nguyện khác”. Mỗi lần bạn kêu tên Người, mỗi lần bạn đi tham dự Thánh lễ, giờ chầu hoặc đọc Kinh Thánh, Chúa Giê-suluôn  ở đó, chờ đợi bạn. Bạn càng mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa, Người sẽ càng thay đổi bạn nhiều hơn. Vì thế, hãy dành thời gian để gặp gỡ Chúa ngay hôm nay. Hãy lắng nghe! Chúa đang gọi tên bạn!

Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng trái tim con để lắng nghe tiếng Chúa gọi, hôm nay và mọi ngày!”

Comments are closed.

phone-icon