Most blessed are you among women – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 21.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Bà được chúc phúc giữa những người phụ nữ (Lc 1, 42)

Thái độ nào của tâm hồn đã giúp bà Êlisabét nhận ra và vui mừng trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia? Khi Lễ Giáng sinh đến gần, chúng ta hãy dành thời gian suy gẫm về đoạn Tin Mừng này để chúng ta có thể học từ Êlisabét cách bước vào niềm vui trọn vẹn của mùa Giáng Sinh hơn.

Đầu tiên, Êlisabét vừa cầu nguyện vừa mở lòng ra với Chúa Thánh Thần. Vì vậy, ngay sau khi Maria bước vào nhà mình, Êlisabét biết rằng người em họ của cô đang mang thai Đấng Mêsia. Êlisabét có lẽ đã dành nhiều giờ cầu nguyện để suy gẫm về điều kỳ diệu của chính mình khi mang thai một đứa trẻ quá muộn màng trong cuộc đời, và lời cầu nguyện đó đã mở ra cho cô ấy công việc và sự hiện diện của Thiên Chúa trong những người khác. Có lẽ chúng ta có thể dành một vài ngày trong tuần này để suy gẫm về công việc của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể tỉnh thức hơn một chút với Ngài khi Lễ Giáng sinh đến gần?

Thứ hai, Êlisabét tập trung vào những người xung quanh mình. Chúng ta có thể mong đợi cô ấy thu hút sự chú ý đến bản thân và việc mang thai của mình khi Maria đến – đặc biệt là khi Êlisabét phải vật lộn với chứng vô sinh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ngay lập tức bà vui mừng với Maria về đứa trẻ mà Maria đã thụ thai. Êlisabét giúp chúng ta thấy rằng niềm vui của chúng ta, khi Chúa Giêsu đến, có thể lớn hơn khi chúng ta cố gắng suy nghĩ ít hơn một chút về bản thân và nhiều hơn một chút về nhu cầu của những người xung quanh chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta thấy sự khiêm nhường của Êlisabét khi bà tự hỏi tại sao bà được chọn vì một vinh dự lớn lao là được mẹ của Chúa đến viếng thăm và chọn ở lại với bà trong ba tháng (Lc 1, 43). Êlisabét hẳn phải khiêm tốn biết bao khi nhận được sự giúp đỡ từ một người phụ nữ được Thiên Chúa hết mực sủng ái! Cũng vậy, Chúa đang yêu cầu chúng ta khiêm tốn đón nhận bất cứ ơn sủng hay sự phục vụ nào mà Ngài ban cho chúng ta qua lòng tốt của những người xung quanh chúng ta.

Trong vài ngày tới trước lễ Giáng sinh, hãy thử vượt ra chính mình như Êlisabét đã làm. Hãy tỉnh thức trước sự hiện diện của Chúa, cả trong sự im lặng trong lời cầu nguyện của bạn và những người xung quanh bạn. Hãy khiêm tốn đón nhận Chúa Giêsu, cả trong máng cỏ và trong Bí tích Thánh Thể. Hãy tin rằng khi bạn mở lòng ra với Ngài, Ngài sẽ lấp đầy niềm vui của bạn.

Lạy Chúa, giống như Maria và Êlisabét, xin giúp con vui mừng khi Chúa đến trong mùa Giáng sinh này.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 1:39-45

Most blessed are you among women. (Luke 1:42)

What attitudes of the heart helped Elizabeth recognize and rejoice in the coming of the Messiah? As Christmas approaches, let’s spend some time reflecting on this Gospel passage so that we can learn from Elizabeth how to enter more fully into the joy of the season.

First, Elizabeth was both prayerful and open to the Holy Spirit. So as soon as Mary crossed her threshold, Elizabeth knew that her cousin was carrying the Messiah. Elizabeth had probably spent long hours in prayer contemplating her own miracle of having conceived a child so late in life, and that prayer opened her to God’s work and presence in other people as well. Perhaps we can spend a few days this week contemplating God’s work in our lives. How can we be a little more alert to him as Christmas approaches?

Second, Elizabeth focused on the people around her. We might expect her to draw attention to herself and her own pregnancy when Mary arrived—especially given Elizabeth’s long struggle with infertility. Yet she immediately rejoiced with Mary over the child Mary had conceived. Elizabeth helps us to see that our joy at Jesus’ coming can be greater as we try to think a little less about ourselves and a little more about the needs of the people around us.

Finally, we see Elizabeth’s humility as she wonders why she was chosen for so great an honor as to have the mother of her Lord both visit her and choose to stay with her for three months (Luke 1:43). What humility it must have required for Elizabeth to receive help from a woman who had been so highly favored by God! In the same way, the Lord is asking us to humbly receive whatever gifts or service he offers us through the kindness of the people around us.

In these next few days before Christmas, try going outside of yourself as Elizabeth did. Be alert to the Lord’s presence, both in the silence of your prayer and in the people around you. Humbly receive Jesus, both in the manger and in the Eucharist. Believe that as you open your heart to him, he will fill you with his joy.

“Lord, like Mary and Elizabeth, help me to rejoice at your coming this Christmas.”

Comments are closed.

phone-icon