Put on love – Suy niệm Lễ Thánh Gia Thất

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/26

DAILY MEDITATION:
( December 26.2021)
COLOSSIANS 3:12-21

Put on love. (Colossians 3:14)

A wise man once joked, “It’s called Holy Matrimony because so many holy martyrs are made there!” When you add children into the mix, the opportunities for “martyrdom” rise exponentially.

Jokes aside, the Holy Family was holy because each member decided to “put on love”—to sacrifice their own preferences and give of themselves to one another. Whether it was Mary and Joseph’s patience in the face of anxiety or misunderstanding or Jesus’ humble, obedient return to Nazareth, their holiness shone through their care for one another (Luke 2:48-49, 51).

As you celebrate the Holy Family today, know that you grow in holiness through your vocation to family life, not in spite of it. God designed us to be part of a family, whether as a spouse, parent, or child. That means you can become holy as you imitate the Holy Family in your own family.

Even more, you are called to build a “civilization of love,” as St. John Paul II said in his Letter to Families (13). It’s a civilization that starts with that foundational building block of the family and reaches outward. It grows as each member gives themselves to God and, then in love, give of themselves to other people. John Paul said that when we’re faithful to our vocation, whether as a married person or as a single person, priest, or religious, our witness of love affects everyone around us.

So take some time today to reflect on how your family can help you grow in holiness. Think about how you can put on the virtues St. Paul describes in today’s second reading and, over them all, love (Colossians 3:12-14). And then allow yourself to dream of how your decisions to love might just change civilization.

“Mary and Joseph, pray that your son, Jesus, will help me to be holy in the vocation he has given me.”

 

SUY NIỆM
(26.12.2021)
Cl 3,12-21

Phải có tình yêu thương” (Cl 3,14).

Một nhà thông thái đã từng nói đùa rằng: “Nó được gọi là Bí Tích Hôn Phối bởi vì đó là xuất hiện nhiều thánh tử đạo!” Khi bạn có nhiều con cái trong cuộc hôn nhân này, thì cơ hội tử đạo càng tăng gấp bội.

Những câu nói đùa để qua một bên, Gia đình Thánh Gia là thánh bởi vì mỗi thành viên đã quyết định “mặc lấy tình yêu thương” – để hy sinh những sở thích của mình và hiến thân cho nhau. Dù đó là sự kiên nhẫn của Đức Maria và Thánh Giuse khi đối diện với sự lo lắng hay sự hiểu lầm hoặc sự trở về Nadarét trong vâng phục và khiêm nhường của Chúa Giêsu, thì sự thánh thiện của các ngài đã tỏa sáng qua sự chăm sóc nhau của các ngài (Lc 2,48-49.51).

Khi bạn mừng Lễ Thánh Gia hôm nay, hãy biết rằng bạn lớn lên trong sự thánh thiện qua ơn gọi cuộc sống gia đình, chứ không phải bất chấp nó. Thiên Chúa đã đặt định chúng ta là một phần của một gia đình, cho dẫu với vai trò là chồng/vợ, cha/mẹ hay con cái. Điều đó có nghĩa là bạn có thể trở nên thánh thiện khi bạn noi gương Thánh Gia trong chính gia đình của bạn.

Thậm chí hơn thế nữa, bạn được mời gọi xây dựng “nền văn minh tình thương”, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói trong Lá Thư gửi cho các Gia đình (số 13). Đó là một nền văn minh bắt đầu với việc xây dựng nền móng của gia đình và vươn ra bên ngoài. Nó lớn lên khi mỗi thành viên dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và rồi trong tình yêu, dâng hiến chính mình cho những người khác. Thánh Gioan Phaolô đã nói rằng khi chúng ta trung thành với ơn gọi của mình, cho dẫu là người đã kết hôn hay một người độc thân, một linh mục hay một tu sĩ, sự làm chứng yêu thương của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh chúng ta.

Vì vậy hôm nay, bạn hãy dành ít thời gian để suy gẫm về cách gia đình bạn có thể giúp bạn lớn lên trong sự thánh thiện. Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể mặc lấy các nhân đức mà Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc thứ hai hôm nay và trên tất cả, là tình yêu – lòng bác ái (x. Cl 3,12-14). Và sau đó, hãy cho phép chính bạn mơ ước về những quyết định yêu thương của bạn có thể thay đổi nền văn minh.

Lạy Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin cầu cùng Chúa Giêsu giúp con trở nên thánh thiện trong ơn gọi mà Người đã ban cho con”.

Comments are closed.

phone-icon