I, the Lord, your God… – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 10.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – Decemember, 2021


“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, … sẽ dẫn ngươi đi trong đường lối ngươi phải đi” (Is 48, 17)

Dân Thiên Chúa đang ở trong tình trạng tồi tệ. Giêrusalem – đặc biệt là Đền thờ nơi họ thường gặp gỡ Thiên Chúa – đang trong tình trạng đổ nát, và họ đang sống lưu vong. Rõ ràng, họ đã làm lộn xộn tất cả những gì đẹp lòng Thiên Chúa, và kết quả thật thảm khốc. Làm thế nào họ có thể tìm thấy con đường trở lại?

Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt họ theo con đường họ phải đi. Ngài hứa sẽ khôi phục họ, chữa lành họ và đưa họ trở lại sự hiện diện của mình.

Nhưng đôi khi những chân lý nền tảng này có vẻ ít hơn những lời cầu xin tha thiết, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với tội lỗi của mình như dân Israel đã làm. Vì vậy, chúng ta hãy tham gia lời cầu nguyện của chúng ta với những người lưu vong và cầu xin Thiên Chúa đến bên cạnh chúng ta, nắm lấy tay chúng ta và chỉ đường cho chúng ta:

Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con theo con đường mà con phải đi. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy thường xuyên như dân Israel, lạc lõng và xa cách Chúa. Nhưng khi con đi sai đường, Chúa chính là phương thuốc cho sự lang thang tội lỗi của con. Chúa không chỉ hướng dẫn con đi đúng hướng, Chúa còn ở trong con và ban cho con ân sủng để con vượt qua mọi cám dỗ. Như Chúa đã hứa sẽ dẫn dắt dân Israel trở về từ nơi lưu đày, xin hãy giúp con nhìn và đi theo con đường dẫn đến Chúa”.

Lạy Chúa, hãy giúp con nghe theo mệnh lệnh của Chúa. Con đang cố gắng “lắng nghe”, lắng nghe bằng trái tim mình. Xin giúp con lắng nghe những gì Chúa đang nói với con hôm nay. Xin giúp con tĩnh lặng – có đủ thời gian để bỏ qua mọi phiền nhiễu và dành thời gian suy gẫm về điều kỳ diệu khi Chúa đến sống giữa chúng con. Đó là tất cả những gì cuộc hành trình của con về Mùa Vọng này. Như Chúa đã hứa với dân Israel, Chúa sẽ ban phúc lành cho con khi con lắng nghe và đi theo Chúa”.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự ‘thịnh vượng. . . như một dòng sông’ như lời Chúa hứa (Is 48, 18). Xin cho sự giàu có của lòng thương xót của Chúa thanh tẩy con hết lần này tới lần khác như sóng biển. Xin giúp con tin tưởng rằng con đã được phục hồi cho Chúa và tên của con sẽ không bao giờ bị xóa khỏi sự hiện diện của Chúa. Như Chúa đã làm cho dân Israel, hãy cho con sự tin tưởng và tin cậy rằng khi con lắng nghe và làm theo, con sẽ nhận được các phúc lành cuộc sống của Chúa trong lòng con khi làm việc”.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu Chuộc của con. Con cảm ơn Chúa vì tất cả những cách Chúa thể hiện lòng thương xót cho con.

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 48:17-19

I, the Lord, your God, . . . lead you in the way you should go. (Isaiah 48:17)

God’s people are in a terrible state. Jerusalem—especially the Temple where they used to encounter God—is in ruins, and they are living in exile. Clearly, they’ve made a mess of doing what pleases God, and the result has been disastrous. How can they find their way back?

With God’s help, of course. Speaking through his prophet, God promises that he will lead them in the way they should go. He promises to restore them, heal them, and bring them back into his presence.

But sometimes these bedrock truths can seem like little more than pious platitudes, especially when we come face-to-face with our sin as the Israelites did. So let’s join our prayers to those of the exiles and ask God to come alongside us, take us by the hand and show us the way:

Lord, lead me in the way that I should go. So often, Jesus, I feel like the Israelites, lost and far from you. But when I’m on the wrong path, you are the remedy for my sinful wanderings. You don’t just point me in the right direction. You dwell in me and give me the grace to overcome every temptation. As you promised to lead the Israelites back from exile, help me see and follow the road that leads to you.

Lord, help me hearken to your commands. I’m trying to “hearken,” to listen with my heart. Help me hear what you’re saying to me today. Help me to be still—to let go of all my distractions long enough to spend time contemplating the miracle of your coming to live among us. That’s what my journey is all about this Advent. As you promised the Israelites, you will bless me as I listen and follow you.

Lord, give me the ‘prosperity . . . like a river’ that you promise (Isaiah 48:18). Let the riches of your mercy wash over me again and again, like the waves of the sea. Help me to trust that I have been restored to you and that my name will never be blotted out from your presence. As you did for the Israelites, give me confidence and trust that as I listen and follow, I will receive the blessings of your life at work in my heart.”

“Lord, you are my Redeemer. I thank you for all the ways you show me mercy.”

Comments are closed.

phone-icon