The hand of the Lord has done this – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 9.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

 

Cánh tay của Chúa đã thực hiện điều này (Is 41, 20)

Sau năm mươi năm lưu đày, đã đến lúc Thiên Chúa dẫn dân Giuđa về quê nhà. Nhiều thập kỷ trước đó, họ đã phải trải qua một cuộc hành trình cưỡng bức qua địa hình gồ ghề của Jordan và Syria trước khi tiến vào Babylon. Nhưng bây giờ Thiên Chúa hứa sẽ dẫn họ trở lại theo một con đường tươi tốt, màu mỡ. Họ sẽ đi theo cùng một lộ trình như trước đây, nhưng hành trình sẽ hoàn toàn khác. Rõ ràng là chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra rất nhiều sự sống – cả trong họ và xung quanh họ – trong một môi trường không có sự sống như vậy.

Giờ đây, không có bằng chứng khảo cổ học nào về dải đất dài 900 dặm đột nhiên nở rộ vào năm 537 trước Công nguyên. Nhưng dù sao thì những người lưu vong trở về cũng không ngờ được điều đó. Không, họ hiểu rằng Thiên Chúa đang nói về niềm vui và sự phấn khích ngày càng tăng mà trái tim họ sẽ cảm thấy khi họ đến gần Giêrusalem. Cuối cùng, cuộc lưu đày của họ đã kết thúc! Cuối cùng, đã đến lúc họ phải làm lại cuộc đời với Chúa.

Còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng Thiên Chúa có thể mang lại sự sống mới cho những lãnh vực mà trái tim bạn dường như đã chết trong nhiều năm không? Hay bạn đã cam chịu với suy nghĩ rằng không thể làm gì được chúng?

Nếu điều đó đúng với bạn, thì hôm nay hãy dành chút thời gian để nhìn lại các bài đọc một trong Thánh lễ tuần qua hoặc trước đó. Rất nhiều lần, Thiên Chúa hứa hẹn sự sống ở nơi đã từng có sự chết. Một lần nữa, Ngài hứa sẽ chữa lành và phục hồi cho những nơi cằn cỗi và bị tổn thương trong tâm hồn bạn. Ngài có thể chữa lành những mối oán hận lâu nay, phá vỡ ràng buộc tội lỗi về những thất bại trong quá khứ và giúp bạn tìm thấy chiến thắng trước những thói quen tội lỗi hiện tại.

Ai ngoài Thiên Chúa có thể hoàn thành những điều kỳ diệu như vậy? Và giống như dân Israel, bạn sẽ thấy họ khi kiên trì trong cuộc hành trình với Ngài. Phải, Ngài yêu cầu bạn hợp tác với Ngài, nhưng Ngài cũng hứa rằng khi làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu thấy những thay đổi ngoài mong đợi của mình. Khi bạn kiên trì đến với Ngài và làm theo lời Ngài, bạn sẽ nhìn lại nơi mình đến và tuyên bố trong sự biết ơn: “Bàn tay của Chúa đã làm điều này!”

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được điều không thể trong con. Xin giúp con quy phục Chúa để con có thể biết được sự tiếp xúc chữa lành của Chúa!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 41:13-20

The hand of the Lord has done this. (Isaiah 41:20)

After fifty years in exile, the time had come for God to lead the people of Judah home. Decades earlier, they had been subjected to a forced march through the rough terrain of Jordan and Syria before entering Babylon. But now God promises to lead them back along a lush, fertile road. They will follow the same route as before, but the journey will be radically different. It will be clear that only God could have produced so much life—both in them and around them—in such a lifeless environment.

Now, there’s no archaeological evidence of a 900-mile-long strip of land suddenly blooming back in 537 BC. But the returning exiles wouldn’t have expected that anyway. No, they understood that God was talking about the joy and growing excitement their hearts would feel as they drew closer to Jerusalem. Finally, their exile was coming to a close! At last, the time had come for them to rebuild their life with the Lord.

What about you? Do you believe that God can bring new life to areas of your heart that have seemed dead for years? Or have you resigned yourself to the thought that nothing could be done about them?

If that describes you, then take some time today to look back over the first readings from Mass for the past week or so. Again and again, God promises life where once there was death. Again and again, he promises healing and restoration for the barren and wounded places in your soul. He can heal long-held resentments, break the bonds of guilt over past failings, and help you find victory over current sinful habits.

Who but God can accomplish such marvels? And like the Israelites, you will see them as you persevere in your journey with him. Yes, he asks you to cooperate with him, but he also promises that as you do, you’ll begin to see changes beyond your expectations. As you persist in coming to him and following his word, you’ll look back at where you’ve come from and proclaim in gratitude, “The hand of the Lord has done this!”

“Lord, I believe that you can do the impossible in me. Help me to surrender to you so that I can know your healing touch!

Comments are closed.

phone-icon