The rain fell, the floods came… – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 02.12.2021

0


Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

 

Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào (Mt 7, 25)

Bão táp là không thể tránh khỏi, cả trong tự nhiên và cuộc sống. Chúa Giêsu nói rằng để vượt qua chúng, chúng ta cần xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc là lời Ngài (Mt 7, 25-26). Nhưng làm thế nào để chúng ta làm được điều đó, đặc biệt là khi chúng ta đang bị mưa gió tấn công? Vì là Mùa Vọng, chúng ta hãy dành vài phút để suy gẫm về những cơn bão mà Đức Maria và thánh Giuse đã gặp phải và gương của các ngài có thể giúp chúng ta xây dựng cuộc sống của chính mình trên “tảng đá” của Đức Kitô như thế nào (7, 24).

Đức Maria và thánh Giuse phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, một hành trình bất tiện đến Bêlem và một cuộc chạy trốn vội vã đến Ai Cập. Những câu chuyện trong Kinh thánh không cung cấp nhiều chi tiết, nhưng điều đó không có nghĩa là những tình huống đó là đơn giản để vượt qua hoặc sự tin tưởng vào Thiên Chúa xảy đến một cách dễ dàng. Đức Maria và thánh Giuse là con người như chúng ta. Các ngài có thể phải đối mặt với một loạt các câu hỏi, cảm xúc và nỗi sợ hãi, giống như chúng ta có thể. Nhưng vì Chúa đã là nền tảng vững chắc của các ngài, nên các ngài đã nghe theo lời Ngài, tin tưởng rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho các ngài và làm theo những gì Ngài yêu cầu. Và nhờ sự vâng lời của các ngài, Thiên Chúa đã cứu cả thế giới.

Những cơn bão của cuộc đời có thể đáng sợ, đau khổ và khó khăn có thể nhường chỗ cho sự mất mát thực sự. Nhưng Chúa luôn ở với chúng ta, nói với chúng ta, chỉ cho chúng ta cách vượt qua trong từng tình huống. Khi noi gương Đức Maria và thánh Giuse bằng cách lắng nghe Thiên Chúa và vâng theo tiếng Ngài, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ giữ cho “nhà” của chúng ta không bị sụp đổ (Mt 7, 25). Không chỉ vậy, niềm tin của chúng ta dành cho Ngài sẽ càng mạnh mẽ hơn khi chúng ta đối mặt với sóng gió tiếp theo.

Hôm nay, hãy dành thêm vài phút để suy gẫm về một trong những cơn sóng gió của Gia đình Thánh Gia và cách các ngài phản ứng với nó. Hãy đặt bạn vào vị trí của các ngài và tưởng tượng những gì các ngài phải cảm thấy hoặc suy nghĩ. Sau đó, hãy nghĩ về một “cơn bão” mà bạn có thể đang trải qua bây giờ. Làm thế nào bạn có thể lắng nghe, tin cậy và vâng lời Thiên Chúa như các ngài đã làm? Làm thế nào bạn có thể làm cho nền tảng của bạn trong Đức Kitô thậm chí còn mạnh mẽ hơn bây giờ?

Chúng ta hãy xin ơn chống trả những sóng gió trong cuộc đời chúng ta như Mẹ Maria và thánh Giuse đã làm. Giống như các ngài, ước gì chúng ta luôn là những người khôn ngoan, những người xây dựng cuộc đời mình trên “tảng đá” không thể lay chuyển của Chúa và lời của Ngài!

Lạy Chúa, Chúa là nền tảng của con. Xin giúp con xây dựng cuộc đời con trên Chúa!

 

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 7:21, 24-27

The rain fell, the floods came, and the winds blew. (Matthew 7:25)

Storms are inevitable, both in nature and in life. To survive them, Jesus says, we need to build our lives on the firm foundation of his word (Matthew 7:25-26). But how do we do that, especially when we’re being buffeted by rain and wind? Since it’s Advent, let’s take a few minutes to reflect on the storms that Mary and Joseph encountered and how their example can help us to build our own lives on the “rock” of Christ (7:24).

Mary and Joseph faced an unplanned pregnancy, an uncomfortable journey to Bethlehem, and a hurried flight to Egypt. The stories in the Bible don’t offer much detail, but that doesn’t mean those situations were simple to navigate or that trust in God came easily. Mary and Joseph were human like us. They probably faced a host of questions, emotions, and fears, just as we can. But because the Lord was already their firm foundation, they listened to his word, trusted that he knew what was best for them, and did what he was asking. And through their obedience, God saved the world.

The storms of life can be frightening, and suffering and hardship can give way to real loss. But the Lord is with us always, speaking to us, showing us how to navigate each situation. As we imitate Mary and Joseph by listening to God and obeying his voice, we can trust that he will keep our “houses” from collapsing (Matthew 7:25). Not only that, but our faith in him will be even stronger when we face the next storm.

Today, spend a few extra minutes meditating on one of the Holy Family’s storms and how they reacted to it. Put yourself in their shoes and imagine what they must have felt or thought. Then think of a “storm” you might be experiencing now. How can you listen, trust, and obey God as they did? How can you make your foundation in Christ even stronger than it is right now?

Let’s ask for the grace to respond to the turbulence in our lives as Mary and Joseph did. Like them, may we always be that wise man or woman who builds their lives on the unshakable “rock” of the Lord and his word!

“Lord, you are my foundation. Help me build my life on you!

Comments are closed.