Bethlehem-Ephrathah… – Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng – C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/19

 

DAILY MEDITATION
MICAH 5:1-4

You, Bethlehem-Ephrathah, . . . from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. (Micah 5:1)

Did you know that there are more than three hundred verses in the Old Testament pointing to Jesus as the Messiah? In today’s first reading, for instance, the prophet Micah says that a great ruler will come from Bethlehem, the village where David was born (5:1). That aligns with other prophecies that the Messiah would come from the line of David (2 Samuel 7:16; Isaiah 11:1).

Yet Micah’s words were written centuries before Jesus was born. For the Jews of Jesus’ time, living under Roman occupation, that was a long time of waiting, watching, and praying for God to fulfill his promises.

But now the wait is over, and Mary and Elizabeth know it. That’s why, in today’s Gospel, they are so joyful. Elizabeth greets Mary with a loud cry, and even the young John the Baptist leaps with joy in her womb (Luke 1:44).

Maybe for you, Advent has seemed like a long time of waiting. Maybe you’ve been waiting for Jesus to speak to you, and you hear nothing but silence. Maybe you’ve been waiting a long time for him to answer a prayer, and you want to be reassured that he hears you. Maybe your waiting will continue, even after Advent is over.

Unlike the Jews before Jesus’ coming, you don’t have to wait for the Messiah to appear. And whatever else you are waiting for, you don’t have to wait for him to draw close to you. He loves you so much that he offers you his own Body and Blood in the Eucharist. This is what he came to do—to save you and unite himself to you.

So even if you find yourself still waiting on the Lord, know that he always fulfills his promises. Today he is waiting for you to receive him, and that alone is reason to rejoice!

“Lord, fill me with joy, today and at your coming on Christmas Day.”

SUY NIỆM
Mk 5,1-4
Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, … từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa” (Mk 5,1).

Bạn có biết rằng có hơn ba trăm câu trong Cựu Ước chỉ rõ Chúa Giêsu là Đấng Mêsia không? Chẳng hạn, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Mikha nói rằng có một vị thống lãnh vĩ đại sẽ đến từ Bêlem, ngôi làng mà vua Đavít đã được sinh ra (x. Mk 5,1). Điều đó tương ứng với các lời tiên tri khác rằng Đấng Mêsia sẽ xuất thân từ dòng dõi Đavít (x. 2 Sm 7,16; Is 11,1).

 

Tuy nhiên, lời của ngôn sứ Mikha đã được viết hàng bao thế kỷ trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Đối với những người Do Thái thời Chúa Giêsu, sống dưới chiếm đóng của người Rôma, đó là một thời gian rất lâu của sự chờ đợi, trông ngóng và cầu nguyện xin Thiên Chúa thực hiện các lời hứa của Người.

Nhưng giờ đây sự chờ đợi đã qua đi, Đức Maria và bà Êlisabét biết điều đó. Đó là lý do tại sao mà hai người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay quá đỗi vui mừng. Bà Êlisabét liền lớn tiếng tung hô Đức Maria, và ngay cả trẻ Gioan Tẩy Giả cũng nhảy lên vui sướng trong lòng (x. Lc 1,44).

Có lẽ đối với bạn, Mùa Vọng có vẻ giống như một thời gian chờ đợi lâu dài. Có lẽ bạn đang chờ đợi Chúa Giêsu nói với bạn, và bạn chẳng nghe thấy gì ngoài sự thinh lặng. Có lẽ bạn đã chờ đợi thật lâu để Người nhận lời bạn cầu xin và bạn muốn đoan chắc một lần nữa rằng Người lắng nghe bạn. Có lẽ sự chờ đợi của bạn sẽ tiếp tục, ngay cả sau khi Mùa Vọng đã trôi qua.

Không giống như những người Do Thái trước khi Chúa Giêsu đến, bạn không phải chờ đợi Đấng Mêsia xuất hiện. Và bất cứ điều gì khác bạn đang chờ đợi, bạn không phải chờ đợi Người tiến đến gần bạn hơn. Người yêu bạn quá nhiều đến nỗi Người ban cho bạn chính Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể. Đây là những gì Người đã đến để thực hiện – nhằm cứu độ và kết hợp chính Người với bạn.

Vì thế ngay cả nếu bạn nhận thấy chính mình vẫn đang chờ đợi Chúa, hãy biết rằng Người luôn luôn hoàn trọn lời hứa của mình. Hôm nay, Người đang chờ đợi bạn đón nhận Người, và đó là lý do duy nhất để vui mừng!

“Lạy Chúa, xin đổ đầy trong con niềm vui mừng, hôm nay và khi Chúa đến vào ngày Lễ Giáng Sinh”.

 

Comments are closed.

phone-icon