From the fullness of the heart the mouth speaks – Chúa Nhật 8 Thường Niên C – Suy niệm theo the WAU

0

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/02

 

Meditation: Luke 6:39-45

From the fullness of the heart the mouth speaks. (Luke 6:45)

What were the last words that came out of your mouth? It’s a question you might nervously ask yourself after today’s readings. Sirach warns that everyone is tested by their words, since “one’s speech disclose[s]the bent of one’s mind” (27:6). Similarly, Jesus tells us, “From the fullness of the heart the mouth speaks” (Luke 6:45). In other words, your words reveal what’s important to you, what is at the forefront of your thoughts and desires.

 If you were to keep track of everything you say in the course of a day, you’d discover that your heart is filled with many different things: gratitude, worry, trust, frustration, fear, ambition, or love. A setback in the morning might trigger an angry outburst, but later in the day, it might prompt you to offer a few words of prayer and trust in the Lord. A disappointment might provoke a bitter complaint, or it might cause you to thank God for the many ways he is already taking care of you.

We all struggle. The good news is that, as Sirach says, “The fruit of a tree shows the care it has had” (27:6). That means it’s possible to change what fills your heart and comes out of your mouth. How? By allowing Jesus to care for you. The more you receive his care, the more your “fruit” will improve. As your heart is filled with his love, your words will be more loving and kind. 

So take heart! Let Jesus convince you of his compassion. Come and receive the richness of his mercy. Let these attributes fill your heart, and it will become easier to speak words of forgiveness or understanding when you are wronged. Let him show you how he is fulfilling his promises in your life, even in ways you can’t predict, so that you can become more patient and trusting when life gets hard. Let his word shape your words.

“Lord, fill my heart with what is pleasing to you.” 

Suy niệm: Luke 6:39-45

“Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45).

Những lời miệng bạn vừa thốt ra là gì? Đó là một câu hỏi bạn có thể lo lắng tự hỏi chính mình sau các bài đọc hôm nay. Sách huấn ca cảnh cáo rằng mọi người đều bị chất vấn về những lời họ nói “nghe lời miệng nói, biết ngay lòng người” (Hc 27,6). Tương tự, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Nói cách khác, những lời của bạn biểu lộ điều gì quan trọng đối với bạn, điều gì đang chiếm ưu tiên trong những suy nghĩ và ước muốn của bạn.

Nếu bạn phải tiếp tục để ý mọi thứ bạn nói trong tiến trình một ngày sống, bạn sẽ khám phá ra rằng tâm hồn bạn đầy dẫy những điều khác nhau: lòng biết ơn, sự lo lắng, lòng tin tưởng, sự thất bại, nỗi sợ hãi, tham vọng hoặc tình yêu. Một sự cản trở vào buổi sáng có thể gây nên một cơn giận dữ, nhưng sau đó trong ngày, nó có thể thúc đẩy bạn dâng vài lời cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa. Một sự thất vọng có thể gây ra một sự phàn nàn cay đắng, hoặc nó có thể khiến bạn tạ ơn Chúa vì nhiều cách mà Người đã chăm sóc bạn.

Tất cả chúng ta đều có khó khăn. Điều may mắn là, như Sách Huấn Ca nói: “Xem quả thì biết vườn cây” (Hc 27,6). Điều đó có nghĩa là có thể thay đổi những gì lấp đầy tâm hồn bạn và phát ra khỏi miệng bạn. Như thế nào? Bằng cách để cho Chúa Giêsu chăm sóc bạn. Bạn càng để cho Người chăm sóc bạn, “hoa trái” của bạn sẽ càng phát triển. Khi tâm hồn bạn được tràn đầy tình yêu của Chúa, những lời nói của  bạn sẽ càng trở nên dễ thương và tử tế hơn.

Vì thế, bạn hãy để ý! Hãy để Chúa Giêsu thuyết phục bạn bằng cuộc khổ nạn của Người. Hãy đến và nhận lấy sự giàu có về lòng thương xót của Người. Hãy để cho những thuộc tính này lấp đầy tâm hồn bạn, và bạn sẽ dễ dàng nói những lời tha thứ hoặc cảm thông khi bạn sai trái. Hãy để Người chỉ cho bạn cách Người đang hoàn thành những lời hứa của Người trong cuộc sống của bạn, ngay cả trong những cách không thể đoán trước, để bạn có thể trở nên kiên nhẫn và tin tưởng hơn khi cuộc sống trở nên khó khăn. Hãy để cho lời của Người biến đổi lời của bạn.

Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn con những gì làm đẹp lòng Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon