Hãy đi và đừng phạm tội nữa – Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay

0

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/04/03/343284/

Meditation: John 8:1-11

Go, and from now on do not sin any more. (John 8:11)

Jesus’ words to this woman who was caught in the act of adultery were more than a warning. They were more than advice to get her act together or improve herself. In saying these words, Jesus-the Word of God through whom everything came to be-was speaking a creative and healing word. He was giving her the power to go-to walk away from her former way of life-and to begin living a new way.

This is one of many stories in the Gospel of John that recount Jesus bringing healing and new life to someone. He said to a royal official, “Go; your son will live,” and the boy recovered (John 4:50). He said to the man lying by the pool of Bethesda, “Rise, take up your mat, and walk,” and he was healed (5:8). He said to Lazarus, “Come out,” and the dead man rose (11:43). Clearly, when Jesus spoke, God’s power was present to do something new.

By saying these words, Jesus wasn’t just forgiving the woman. He was-as Isaiah describes in our first reading-making a way for her through the wasteland of her sin and offering her strength and restoration (Isaiah 43:19).

You can have a similar experience when you come to Jesus in repentance, especially in the Sacrament of Reconciliation. As you open your heart and your conscience to him, let him speak words of healing and restoration to you. Let him do something new in you.

So look for an opportunity to go to Confession before Easter. Trust that the One who said, “Let there be light” is ready to speak words of healing and strength into your woundedness and weakness (Genesis 1:3). As the priest prays that God would bring you “pardon and peace,” know that Jesus never tires of speaking these words to you. Every time you come to him, you can be strengthened and receive the grace you need to begin again.

“Jesus, give me the grace to go and sin no more.”

Suy niệm: Ga 8,1-11 

“Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Những lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị bắt qua tang phạm tội ngoại tình này còn hơn cả một lời cảnh cáo. Những lời ấy còn hơn cả lời khuyên để chị điều chỉnh lại cuộc sống hoặc cải thiện chính bản thân mình. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu – Ngôi Lời của Thiên Chúa nhờ Người mà mọi sự được tạo thành – đang nói một lời đầy sáng tạo và chữa lành. Người đang ban cho chị sức mạnh để ra đi – để bước ra khỏi cách sống trước đây của chị – và để bắt đầu sống một cuộc sống mới.

Đây là một trong nhiều câu chuyện của Tin Mừng Gioan tường thuật Chúa Giêsu mang lại sự chữa lành và cuộc sống mới cho người nào đó. Người nói với viên sĩ quan của nhà vua: “Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50). Người nói với người đàn ông nằm bên hồ Bétsaiđa: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,8) và anh đã được chữa lành. Người nói với Ladarô: “Hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,43). Rõ ràng, khi Chúa Giêsu nói, quyền năng của Thiên Chúa đã hiện diện để thực hiện điều gì đó mới mẻ.

Khi nói những lời này, Chúa Giêsu không chỉ muốn tha thứ cho người phụ nữ này. Người là Đấng – như ngôn sứ Isaia mô tả trong bài đọc đầu tiên của chúng ta – tạo nên một con đường cho chị vượt qua mảnh đất hoang tội lỗi của chị và ban cho chị sức mạnh và sự phục hồi (x. Is 43,19).

Bạn có thể có một kinh nghiệm tương tự khi bạn ăn năn sám hối để trở về với Chúa Giêsu, đặc biệt trong Bí tích Hòa Giải. Khi bạn mở lòng và lương tâm của bạn ra với Người, hãy để Người nói những lời chữa lành và phục hồi với bạn. Hãy để Người làm điều gì mới mẻ nơi bạn.

Vậy hãy tìm kiếm cơ hội để đi Xưng Tội trước Lễ Phục Sinh. Hãy tin rằng Đấng đã nói: “Hãy có ánh sáng” (St 1,3) đang sẵn sàng để nói những lời chữa lành và sức mạnh vào trong vết thương và sự yếu đuối của bạn. Khi vị linh mục cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ mang lại cho bạn “sự tha thứ và sự bình an”, hãy biết rằng Chúa Giêsu không bao giờ mệt mỏi để nói những lời này với bạn. Mỗi lần bạn đến với Người, bạn có thể được tăng thêm sức mạnh và lãnh nhận ân sủng mà bạn cần để bắt đầu lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng để con đi và không phạm tội nữa”.

Comments are closed.

phone-icon