Go, and do not sin again – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Chúa Nhật V Mùa Chay – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday: (April 3)
“Go, and do not sin again”

Gospel Reading:  John 8:1-11  

1 but Jesus went to the Mount of Olives. 2 Early in the morning he came again to the temple; all the people came to him, and he sat down and taught them. 3 The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst 4 they said to him, “Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. 5 Now in the law Moses commanded us to stone such. What do you say about her?” 6 This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 7 And as they continued to ask him, he stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” 8 And once more he bent down and wrote with his finger on the ground. 9 But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest, and Jesus was left alone with the woman standing before him. 10 Jesus looked up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” 11 She said, “No one, Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn you; go, and do not sin again.”

Chúa Nhật ngày 3.4.2022
Hãy đi và đừng phạm tội nữa

Ga 8,1-11

1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,4 rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? “6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.10 Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? “11Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! “

Meditation: Are you ready to be changed and transformed in Christ-like holiness? God never withholds his grace from us. His steadfast love and mercy is new every day (Lamentations 3:22-23). Through the gift and grace of the Holy Spirit we can be changed and made new in Christ. He can set us free from our unruly desires and passions. 

Unjust accusations against Jesus 

The Gospel accounts frequently describe how Jesus had to face unjust accusations made by the Pharisees, the ruling elders of Israel. They were upset with Jesus’ teaching and they wanted to discredit him in any way they could. They wanted to not only silence him, but to get rid of him because of his claim to speak with God’s authority. When a moral dilemma or difficult legal question arose, it was typical for the Jews to take the matter to a rabbi for a decision. The scribes and the Pharisees brought to Jesus a woman who had been caught in the act of adultery. John writes that they wanted to “test” Jesus on the issue of retribution so ” they might have some charge to bring against him” (John 8:6).

Jewish law treated adultery as a serious crime since it violated God’s ordinance and wreaked havoc on the stability of marriage and family life. It was one of the three gravest sins punishable by death. If Jesus said the woman must be pardoned, he would be accused of breaking the law of Moses. If  he said the woman must be stoned, he would lose his reputation for being the merciful friend of sinners.

Jesus then does something quite unexpected – he begins to write in the sand. The word for “writing” which is used here in the Gospel text has a literal meaning “to write down a record against someone” (for another example see Job 13:26). Perhaps Jesus was writing down a list of the sins of the accusers standing before him. Jesus now turns the challenge towards his accusers. In effect he says: Go ahead and stone her! But let the man who is without sin be the first to cast a stone. The Lord leaves the matter to their own consciences.

Pardon, restoration, and new life 

When the adulterous woman is left alone with Jesus, he both expresses mercy and he strongly exhorts her to not sin again. The scribes wished to condemn, Jesus wished to forgive and to restore the sinner to health. His challenge involved a choice – either to go back to her former way of sin and death or to reach out to God’s offer of forgiveness, restoration, and new life in his kingdom of peace and righteousness. Jesus gave her pardon and a new start on life. God’s grace enables us to confront our sin for what it is – unfaithfulness to God, and to turn back to God with a repentant heart and a thankful spirit for God’s mercy and forgiveness. Do you know the joy of repentance and a clean conscience?

“God our Father, we find it difficult to come to you, because our knowledge of you is imperfect. In our ignorance we have imagined you to be our enemy; we have wrongly thought that you take pleasure in punishing our sins; and we have foolishly conceived you to be a tyrant over human life. But since Jesus came among us, he has shown that you are loving, that you are on our side against all that stunts life, and that our resentment against you was groundless. So we come to you, asking you to forgive our past ignorance, and wanting to know more and more of you and your forgiving love, through Jesus Christ our Lord.” (Prayer of Saint Augustine)

Suy niệm: Bạn có sẵn sàng thay đổi và thích ứng với sự thánh thiện như Đức Kitô không? Thiên Chúa không bao giờ khước từ ơn sủng của Người với chúng ta. Tình yêu kiên vững và lòng thương xót của Người luôn mới mỗi ngày (Ac 3,22-23). Ngang qua ân huệ của Chúa Thánh Thần chúng ta có thể thay đổi và nên mới trong Đức Kitô. Người có thể giải thoát chúng ta khỏi những ước muốn và đam mê phóng túng.

Những lời buộc tội bất công chống lại Đức Giêsu

Các Tin mừng thường mô tả cách thức Đức Giêsu đã đối mặt với những lời buộc tội cách bất công của người Pharisêu, các bậc kỳ lão của dân Israel. Họ rất bực mình với giáo huấn của Đức Giêsu và họ muốn làm cho Người mất uy tín bằng mọi cách có thể được. Họ không chỉ muốn làm cho Người im lặng, mà còn trừ khử Người bởi vì Người tuyên bố mình nói với uy quyền của Thiên Chúa. Khi tình trạng luân lý khó xử hay nghi vấn khó khăn nảy sinh, người Dothái thường đem vấn đề đến một vị Rabbi để cho quyết định. Các người luật sĩ và Pharisêu đem tới cho Đức Giêsu một người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình. Gioan viết rằng họ muốn “thử” Đức Giêsu về vấn đề xử phạt, để có bằng cớ tố cáo Người (Ga 8,6).

 

 

Luật Do thái coi sự ngoại tình là một trọng tội vì nó vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chúa và phá hủy sự bền vững của hôn nhân và đời sống gia đình. Nó là một trong ba trọng tội bị án tử hình. Nếu Đức Giêsu nói phải tha thứ cho người đàn bà, Người sẽ bị buộc tội vi phạm luật Môisen. Nếu Người nói phải ném đá người đàn bà, Người sẽ đánh mất danh tiếng là bạn hữu có lòng thương xót với các tội nhân.

 

Đức Giêsu đã làm một điều ngoài dự tính của họ – Người bắt đầu viết trên cát. Hạn từ “viết” được dùng ở đây trong bản văn Tin mừng theo nghĩa đen có nghĩa là “viết xuống bản buộc tội chống lại ai đó” (xin xem sách Gióp 13,26 để biết thêm một ví dụ khác). Có lẽ Đức Giêsu đang viết xuống một danh sách tội trạng của những kẻ buộc tội đang đứng trước mặt Người. Giờ đây, Đức Giêsu đã đảo ngược sự thách đố về phía những người buộc tội. Thực tế Người nói: Cứ ném đá cô ấy đi! Nhưng hãy để người nào sạch tội ném viên đá đầu tiên. Chúa đặt vấn đề cho lương tâm của chính họ.

Tha thứ, phục hồi, và sự sống mới

Khi người đàn bà phạm tội ngoại tình còn lại một mình với Đức Giêsu, Người vừa bày tỏ lòng thương xót và Người mạnh mẽ khích lệ cô đừng phạm tội nữa. Các kinh sư muốn kết án, Đức Giêsu muốn tha thứ và phục hồi sự lành mạnh cho tội nhân. Sự thách đố của Người liên hệ đến sự chọn lựa – hoặc trở lại với con đường tội lỗi và chết chóc trước kia, hoặc vươn tới con đường sự sống và hạnh phúc mới với Người. Đức Giêsu ban cho cô ta sự tha thứ và sự khởi đầu cuộc sống mới. Ơn sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta đối diện với tội lỗi của mình vì những gì nó là – sự bất trung với Thiên Chúa, và trở về với Thiên Chúa bằng một tấm lòng thống hối và một tinh thần biết ơn về lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui của sự thống hối và một lương tâm trong sạch không?

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con thấy khó khăn để đến với Cha, bởi vì sự hiểu biết của chúng con về Cha thật bất toàn. Trong sự nông cạn của mình, chúng con hình dung Cha là kẻ thù của mình; chúng con đã suy nghĩ sai lạc rằng Cha sung sướng trong việc xử phạt những tội lỗi của chúng con; và chúng con dại dột nghĩ rằng Cha là một bạo chúa trên cuộc đời con người. Nhưng vì Chúa Giêsu đã đến giữa chúng con, Ngài đã bày tỏ rằng Cha rất đáng yêu mến, và sự phẫn uất của chúng con về Cha là vô căn cứ. Nên chúng con đến với Cha, cầu xin Cha tha thứ cho sự ngu dốt trong quá khứ của chúng con, và muốn ngày càng hiểu biết về Cha và tình yêu tha thứ của Cha hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Augustine)

 

Comments are closed.

phone-icon