It is I. Do not be afraid! – Suy niệm theo The WAU ngày 30.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Saturday April 30th 2022
Meditation: John 6, 16-21

It is I. Do not be afraid! (John 6:20)

A mother’s college-aged son had just been diagnosed with a potentially life-threatening disease that he would have to manage for the rest of his life. Understandably, she was worried and afraid. She prayed for healing, whether through the doctors or through an outright miracle. But even as she prayed, she found herself doubting that God could or would heal him.

Then she remembered that as a young adult, she herself had been completely healed of a serious, chronic disease after seeking the Lord in prayer. She realized that she was allowing fear to blind her to all that God had done in her life, and that same fear was causing her to doubt what he could do for her son.

Like this woman, the disciples were also blinded by fear. They had just witnessed Jesus performing an extraordinary miracle: with a few loaves and fish, he had fed a vast crowd (John 6:1-14). But now they found themselves miles from shore and navigating a storm-tossed, turbulent sea. Then, when they saw Jesus walking toward them on the water, they became even more fearful. Was this a ghost?

We can certainly understand the disciples’ fear. But we might also wonder: hadn’t they just seen the miracle of the loaves and the fishes? Did they forget that Jesus had power over nature? He could multiply food, calm the sea, and walk on water. Where was their faith? Jesus didn’t chide them, however; he only reassured them, saying, “It is I. Do not be afraid” (6:20).

God doesn’t chide us either. But he doesn’t want our fears to rob us of believing in his power to work in new and even wondrous ways. So when we’re in a scary situation, we can come to the Lord in faith and pray, “I have seen you work wonders, Lord. I choose to believe and trust that you will take care of this situation I put before you. I trust in your power to act, however you will.”

“Lord Jesus, help me not to be blinded by my fears.”

Thứ Bảy tuần tuần II Phục Sinh
ngày 30.4.2022

Suy niệm: Ga 6, 16-21

Chính Thầy đây. Đừng sợ! (Ga 6,20)

Cậu con trai đang tuổi học đại học của một người mẹ vừa được chẩn đoán mắc một căn bệnh có khả năng đe dọa tính mạng mà anh ta sẽ phải chịu đựng trong suốt phần đời còn lại của mình. Có thể hiểu được, cô ấy đang lo lắng và sợ hãi. Cô ấy đã cầu nguyện để được chữa lành, dù là nhờ các bác sĩ hay nhờ một phép màu hoàn toàn. Nhưng ngay cả khi cô cầu nguyện, cô thấy mình nghi ngờ rằng liệu Thiên Chúa có thể hoặc sẽ chữa lành cho con cô không.

Sau đó, cô nhớ rằng khi còn là một thiếu nữ, bản thân cô đã hoàn toàn được chữa lành khỏi một căn bệnh mãn tính nghiêm trọng sau khi tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện. Cô nhận ra rằng cô đang để nỗi sợ hãi làm mù quáng mình trước tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời cô, và chính nỗi sợ hãi đó đã khiến cô nghi ngờ những gì Ngài có thể làm cho con trai cô.

Giống như người phụ nữ này, các môn đệ cũng bị che mắt vì sợ hãi. Họ vừa chứng kiến ​​Chúa Giêsu thực hiện một phép lạ phi thường: chỉ với một vài ổ bánh và cá, Ngài đã cho một đám đông dân chúng ăn no nê (Ga 6,1-14). Nhưng bây giờ họ thấy mình cách bờ hàng dặm và đang đi trên một vùng biển đầy sóng gió. Sau đó, khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu đang đi về phía họ trên mặt nước, họ càng sợ hãi hơn. Đây có phải là ma không?

Chắc chắn chúng ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi của các môn đệ. Nhưng chúng ta cũng có thể tự hỏi: chẳng phải họ vừa nhìn thấy phép lạ của những chiếc bánh và những con cá sao? Họ quên rằng Chúa Giêsu có quyền trên thiên nhiên? Ngài có thể hóa bánh ra nhiều, làm cho biển yên lặng và đi bộ trên mặt nước. Đức tin của họ ở đâu? Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chê bai họ; Ngài chỉ trấn an họ rằng, “Chính Thầy đây, đừng sợ” (6,20).

Chúa cũng không chê bai chúng ta. Nhưng Ngài không muốn nỗi sợ hãi của chúng ta cướp đi niềm tin vào sức mạnh của anh ấy để làm việc theo những cách mới và thậm chí là kỳ diệu. Vì vậy, khi ở trong một tình huống đáng sợ, chúng ta có thể đến với Chúa trong đức tin và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã thấy Chúa làm nên những điều kỳ diệu. Con chọn tin tưởng và tin tưởng rằng Chúa sẽ giải quyết tình huống này mà con đặt trước Chúa. Con tin tưởng vào quyền năng của Chúa để hành động, bất cứ điều gì Chúa sẽ làm”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con không bị những nỗi sợ hãi làm cho mù quáng.

Comments are closed.

phone-icon