Reaction to Jesus’ words – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 02.4.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (April 2)
Reaction to Jesus’ words

Gospel Reading:  John 7:40-53

40 When they heard these words, some of the people said, “This is really the prophet.” 41 Others said, “This is the Christ.” But some said, “Is the Christ to come from Galilee? 42 Has not the scripture said that the Christ is descended from David, and comes from Bethlehem, the village where David was?” 43 So there was a division among the people over him. 44 Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. 45 The officers then went back to the chief priests and Pharisees, who said to them, “Why did you not bring him?” 46 The officers answered, “No man ever spoke like this man!” 47 The Pharisees answered them, “Are you led astray, you also? 48 Have any of the authorities or of the Pharisees believed in him? 49 But this crowd, who do not know the law, are accursed.” 50 Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, 51 “Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?” 52 They replied, “Are you from Galilee too? Search and you will see that no prophet is to rise from Galilee.” 53 They went each to his own house.

Thứ Bảy ngày 02.4.2022
Phản ứng lời của Đức Giêsu

Ga 7,40-53

 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao? “43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? “46 Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy! “47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu?49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa! “50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ:51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? “52 Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Meditation: When resistance and opposition to God’s word rears its head how do you respond? With fear and doubt? Or with faith and courage? The prophet Jeremiah was opposed by his own people because the words he spoke in God’s name did not sit right with them. They plotted to silence him and to “cut him off from the land of the living” (Jeremiah 11:19).  Jeremiah responded with meekness and prophetic insight “like a gentle lamb led to the slaughter” (Jeremiah 11:18).

Are you willing to take a stand for the Lord Jesus?

No one can be indifferent for long when confronted with Jesus and his claim to be the Messiah and Savior of the world. Jesus’ message and the miraculous signs he performed caused division for many in Israel. Some believed he was a prophet, some the Messiah, and some believed he was neither. The reaction of the armed officers was bewildered amazement. They went to arrest him and returned empty-handed because they never heard anyone speak as he did. The reaction of the chief priests and Pharisees was contempt. The reaction of Nicodemus was timid. His heart told him to defend Jesus, but his head told him not to take the risk.

Who is Jesus for you? And are you ready to give him your full allegiance? There will often come a time when we have to take a stand for the Lord Jesus and for the truth of the Gospel – the good news of God’s kingdom and the free gift of salvation which Jesus came to bring us. To stand for Jesus and his kingdom may provoke mockery and opposition. It may even entail suffering and hardship – such as the loss of job, reputation, or life.The Lord Jesus richly rewards those who suffer for his name’s sake. 

Costly grace versus cheap grace

There are fundamentally only two choices that determine the course of our lives and the final destiny that awaits us: the choice to live for God’s kingdom of peace, joy, and righteousness or the pursuit of the world’s kingdom which stands in opposition to God’s authority and commandments. We can choose to obey God’s word and believe in his promise of blessing or we can choose to follow the voice of those who promise success and happiness apart from God’s truth and laws. The costly grace and freedom – which the Lord Jesus offers to those who embrace the cross for his sake – leads to joy and blessing in this life as well as the promise of eternal happiness with God. Cheap grace – which tries to bypass the cross for the sake of being my own master and the ruler of my own destiny – leads to emptiness and endless futility. Who do you choose to be the master and ruler of your life and destiny?

“Lord Jesus, your Gospel brings joy and freedom. May I be loyal to you always, even though it produce a cross on earth, that I may share in your crown of victory for all eternity”.

Suy niệm: Khi sự đối nghịch và chống đối lời Chúa nổi lên trong đầu, bạn phản ứng thế nào? Với sự sợ hãi và nghi ngờ hay với niềm tin và lòng can đảm? Ngôn sứ Giêrêmia đã bị dân mình chống đối bởi vì những lời ông nói nhân danh Thiên Chúa không phù hợp với họ. Họ đã âm mưu làm cho ông câm miệng và “cất ông khỏi miền đất của người sống” (Gr 11,19). Giêrêmia đã đáp lại với sự hiền từ và hiểu rõ lời tiên báo “như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt” (Gr 11,18).

Bạn có sẵn sàng đứng về phía Chúa Giêsu không?

Không ai có thể dửng dưng hoài khi đối diện với Ðức Giêsu và lời tuyên bố là Đấng Mesia và là Đấng cứu thế của Người. Sứ điệp và các dấu lạ Đức Giêsu làm đã gây ra sự chia rẽ cho nhiều người trong dân Israel. Một số đã tin Người là ngôn sứ, số khác tin Người là Đấng Mêsia, và số khác cho rằng Người chẳng là gì cả. Sự phản ứng của những người lính thật đáng kinh ngạc. Họ đi tới để bắt Người và trở về tay không bởi vì họ chưa bao giờ nghe ai nói như Người. Sự phản ứng của các thượng tế và những người Pharisêu thì coi thường. Sự phản ứng của Nicôđêmô là sự phản ứng của người nhút nhát. Lòng ông bảo ông bênh vực Ðức Giêsu nhưng đầu óc ông bảo đừng có mạo hiểm.

Ðức Giêsu là ai đối với bạn? Bạn có sẵn sàng dâng cho Người lòng trung thành trọn vẹn của mình không? Thường sẽ có lúc khi chúng ta phải đứng về phía Đức Kitô và cho sự thật của Tin mừng – tin vui về vương quốc của Thiên Chúa và ơn cứu độ nhưng không mà Đức Giêsu đem lại cho chúng ta. Đứng về phía Ðức Giêsu và vương quốc của Người có thể khơi dậy sự chế nhạo hay chống đối. Thậm chí nó có thể đưa đến sự đau khổ và thử thách – chẳng hạn bị mất việc, danh tiếng, hay mạng sống. Chúa Giêsu sẽ quảng đại ban thưởng cho những ai chịu đau khổ vì Người.

Ơn sủng đắt giá và ơn sủng rẻ tiền

Căn bản, chỉ có hai lựa chọn, xác định dòng đời của chúng ta và số phận cuối cùng đang chờ đón chúng ta: chọn lựa sống cho vương quốc bình an, niềm vui, và công chính của Thiên Chúa hoặc theo đuổi vương quốc của thế gian luôn chống lại uy quyền và các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta có thể chọn vâng lời Thiên Chúa và tin vào lời hứa phúc lành của Người hoặc chúng ta có thể chọn đi theo tiếng nói của kẻ hứa hẹn sự thành công và hạnh phúc xa lìa với chân lý và các lề luật của Thiên Chúa. Ơn sủng và sự giải thoát đắt giá – mà Chúa Giêsu ban cho những ai đón nhận thánh giá vì danh Người – sẽ dẫn tới niềm vui và phúc lành ở đời này cũng như lời hứa hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa nữa. Ơn sủng rẻ tiền – luôn tìm cách bỏ qua thánh giá vì lợi ích cho chính bản thân và cho kẻ thống trị số phận của mình – sẽ dẫn tới sự trống rỗng và vô ích mãi mãi. Bạn chọn ai làm chủ và là người cai quản cuộc đời và số phận của bạn?

Lạy Chúa Giêsu, Tin mừng của Chúa đem lại niềm vui và sự giải thoát. Chớ gì con luôn trung thành với Chúa, thậm chí khi nó mang lại thánh giá trên trái đất này để con có thể chia sẻ triều thiên chiến thắng của Chúa trong cõi vĩnh hằng.

Comments are closed.

phone-icon