My sheep hear my voice – SN song ngữ Anh – Việt (10.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (May 10)
“My sheep hear my voice”

Scripture: John 10:22-30

22 It was the feast of the Dedication at Jerusalem; 23 it was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. 24 So the Jews gathered round him and said to him, “How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.” 25 Jesus answered them, “I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father’s name, they bear witness to me; 26 but you do not believe, because you do not belong to my sheep. 27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me; 28 and I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. 29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father’s hand. 30 I and the Father are one.”

Thứ Ba ngày 10.5.2022
Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta
Ga 10,22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.”25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một.”
Meditation: How secure is your faith and trust in God? Scripture describes God’s word as a “lamp for our feet and a light for our steps”(Psalm 119:105). The Jewish Feast of the Dedication is also called the Festival of Lights or Hanakkuh. This feast was held in late December, near the time when Christians celebrate the feast of Christmas. This is the time of year when the day is shortest and the night longest. Jesus used this occasion to declare that he is the true light of the world (John 8:12). In his light we can see who God truly is and we can find the true path to heaven.

Our true and lasting security rests in Jesus alone

Jesus speaks of the tremendous trust he has in God his Father and the tremendous trust we ought to have in him because he is our good shepherd (John 10:11). Sheep without a shepherd are defenseless against prey, such as wolves, and often get lost and bewildered without a guide. That is why shepherds literally live with their sheep out in the open field and mountain sides. The shepherd guards his sheep from the dangers of storms, floods, and beasts of prey. The shepherd leads his sheep to the best places for feeding and the best streams for drinking. He finds the best place for their rest and safety at night. The sheep recognize the voice of their shepherd and heed his call when he leads them to safe pasture and rest.

Listen to the Good Shepherd and you will not go astray

We are very much like sheep who stray, we become easy prey to forces which can destroy us – sin, Satan, and a world in opposition to God and his people. The Lord Jesus came not only to free us from Satan’s snares and the grip of sin, he came to personally lead us to the best of places where we can feed on his “word of life” and drink from the “living waters” of his Holy Spirit. The sheep who heed the voice of Jesus, the good shepherd, have no fear. He leads them to the best of places – everlasting peace, joy, and fellowship with God and his people.

In this present life we will encounter trials, difficulties, and persecution. We can face them alone or we can follow Jesus, the true shepherd, who will bring us safely through every difficulty to the place of peace and security with God. Do you listen to the voice of the Good Shepherd and heed his commands?

 

“Lord Jesus, you are the Good Shepherd who secures what is best for us. I place all my hope and trust in you. Open my ears to hear your voice today and to follow your commands.”

Suy niệm:  Đức tin và đức cậy của bạn vào Thiên Chúa được bảo đảm như thế nào? Kinh thánh mô tả Lời Chúa là “đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”(Tv 119,105). Lễ dâng hiến của người Dothái cũng được gọi là lễ ánh sáng hay Hanakkuh. Lễ này được tổ chức vào cuối tháng 12, gần thời gian chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Đây là thời gian trong năm khi ban ngày ngắn nhất và đêm thì dài nhất. Ðức Giêsu lợi dụng cơ hội này để tuyên bố rằng Người là Ánh sáng đích thật của thế giới (Ga 8,12). Trong ánh sáng của Người, chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa thật sự là ai, và chúng ta có thể tìm thấy con đường thật sự tới Thiên đàng.

Sự an toàn đích thật và bền vững của chúng ta chỉ ở  nơi một mình Đức Giêsu

Ðức Giêsu cũng nói về lòng trông cậy tuyệt đối của Người vào Chúa Cha, và lòng trông cậy lớn lao chúng ta phải có nơi Người bởi vì Người là Mục tử tốt lành của chúng ta (Ga 10,11). Đàn chiên mà không có mục tử sẽ là con mồi không có khả năng bảo vệ trước kẻ thù như sói, và thường đi lạc và lúng túng vì không có sự hướng dẫn. Đó là lý do tại sao các mục tử thường sống với đàn chiên của mình ngoài đồng trống và những sườn núi. Người mục tử canh giữ đàn chiên của mình khỏi những nguy hiểm của bão táp, lụt lội, và thú săn mồi. Họ dẫn dắt đàn chiên của mình tới những nơi tốt nhất để ăn và tới những dòng suối tốt nhất để uống. Họ tìm nơi tốt nhất cho chúng nghỉ ngơi và an toàn khi trời tối. Chiên nhận ra tiếng của người mục tử và nghe tiếng họ khi họ dẫn chúng tới đồng cỏ và nơi nghỉ an toàn.

Hãy lắng nghe Người Mục Tử Tốt Lành và bạn sẽ không lạc lối

Chúng ta giống như con chiên bị lạc – chúng ta dễ dàng trở thành mồi ngon cho những sức mạnh có thể tiêu diệt chúng ta – tội lỗi, Satan, và thế gian, chống lại Thiên Chúa và dân Người. Chúa Giêsu không chỉ giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của Satan và sự kiềm hãm của tội lỗi, Người còn dẫn chúng ta tới những nơi tốt nhất, nơi chúng ta có thể ăn “lời sự sống” và uống từ “mạch nước hằng sống” của Thánh Thần. Chiên nghe tiếng của Ðức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, sẽ không sợ hãi. Người sẽ dẫn chúng tới nơi tốt nhất – sự bình an, niềm vui, và mối quan hệ vĩnh cửu với Thiên Chúa và dân Người.

Trong cuộc sống hiện tại này chúng ta sẽ gặp những thử thách, khó khăn, và ngược đãi. Chúng ta có thể đối mặt với chúng một mình hoặc chúng ta có thể đi theo Ðức Giêsu, vị Mục tử đích thật, Ðấng sẽ đem chúng ta an toàn qua mọi khó khăn đến nơi chốn bình an và an toàn với Thiên Chúa. Bạn có lắng nghe tiếng của vị Mục tử nhân lành và chú ý đến những mệnh lệnh của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Mục tử tốt lành, Ðấng bảo đảm những gì tốt nhất cho chúng con. Trong Chúa, con xin đặt tất cả niềm hy vọng và tin tưởng của con cho Chúa. Xin mở tai con để lắng nghe tiếng Chúa hôm nay và sống theo các mệnh lệnh của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon