A sower went out to sow – The WAU 20.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Wednesday July 20th 2022
Meditation: Matthew 13: 1-9

A sower went out to sow. (Matthew 13:3)

It can be easy to skip over this sentence since it is at the beginning of Jesus’ parable. But in these few simple words, Jesus gives us a glimpse of his Father as a God who sows generously. Let’s take a few moments to let that truth sink in.

Imagine the eager anticipation of a farmer who is about to plant his crop. He has chosen the land. He has tilled and prepared the soil. He has selected his seeds. He has planned how he will care for the field throughout the planting and growing season so that the land produces a good yield. And so, with the seeds in hand, the sower goes out to sow.

Our heavenly Father is like this farmer. He has carefully chosen us and laid out his plans for us even before we were born (see Jeremiah 1:5). Now, when he looks at us, he eagerly anticipates the work he will do in our lives and the fruit that we will bear.

God is well aware of the hard paths, the rocky ground, or the thorns that are in our hearts. He knows the distractions, the shallowness, and the worries we face. But even when the soil of our hearts seems unwelcoming, God still sows the seed of his word. He is confident that our hearts can become more fertile. During difficult times, as we call out to him and do our best to say yes to him, those life circumstances “till the soil” and help make us more fruitful.

God has an unlimited supply of different types of seeds to sow into our hearts. One day it might be a word from the day’s Mass readings or meditation. Another day it might be something a friend or family member says to us. He knows the best time to plant these seeds and just when we will be receptive to them so that they can take root in us.

And the fruit that might come from God’s planting? One day you find love growing for a family member you struggled to tolerate. Or you find yourself more prayerful and peaceful when you used to worry. Or you talk with a suffering neighbor and bring comfort and hope to them.

All because God, the sower, went out to sow!

“Father, I offer you my heart. May your word bear rich fruit in my life!”

Thứ Tư tuần XVI Thường Niên
ngày 20.7.2022

Suy niệm: Mt 13, 1-9

Người gieo giống ra đi gieo giống (Mt 13,3)

 Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua câu này vì nó nằm ở đầu câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu. Nhưng bằng một vài từ đơn giản này, Chúa Giêsu cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về Cha ngài như một Thiên Chúa hào phóng gieo giống. Hãy dành một chút thời gian để hiểu rõ sự thật đó.

Hãy tưởng tượng sự háo hức chờ đợi của một người nông dân sắp gieo trồng. Anh ấy đã chọn đất. Anh ấy đã vun xới và chuẩn bị đất. Anh ấy đã chọn hạt giống của mình. Anh ấy đã lên kế hoạch sẽ chăm sóc ruộng như thế nào trong suốt vụ gieo trồng và trồng trọt để đất cho có năng suất tốt. Và như vậy, với những hạt giống trong tay, người gieo phải đi gieo.

Cha trên trời của chúng ta giống như người nông dân này. Ngài đã cẩn thận chọn chúng ta và vạch ra kế hoạch cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra (xin xem Gr 1,5). Giờ đây, khi nhìn chúng ta, Ngài háo hức dự đoán công việc Ngài sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta và thành quả mà chúng ta sẽ mang lại.

Thiên Chúa biết rõ những con đường khó đi, những mặt đất đầy sỏi đá, hay những chông gai trong lòng chúng ta. Ngài biết những phiền nhiễu, nông nổi và những lo lắng mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng ngay cả khi đất trong lòng chúng ta dường như không được chào đón, Thiên Chúa vẫn gieo hạt giống lời Ngài. Ngài tin chắc rằng tâm hồn của chúng ta có thể trở nên màu mỡ hơn. Trong những thời điểm khó khăn, khi chúng ta cầu xin Ngài và cố gắng hết sức để nói lời xin vâng với Ngài, những hoàn cảnh sống đó đã “xới đất” và giúp làm cho chúng ta có nhiều thành quả hơn.

Thiên Chúa có nguồn cung cấp không giới hạn các loại hạt giống khác nhau để gieo vào tâm hồn chúng ta. Một ngày nào đó, nó có thể là một từ trong các bài đọc trong Thánh lễ hoặc bài suy niệm trong ngày. Một ngày khác, đó có thể là điều gì đó mà bạn bè hoặc thành viên trong gia đình nói với chúng ta. Ngài biết thời điểm tốt nhất để gieo những hạt giống này và chỉ khi nào chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận chúng để chúng có thể bén rễ trong chúng ta.

Và hoa quả có thể đến từ sự gieo trồng của Thiên Chúa? Rồi một ngày, bạn sẽ thấy tình yêu thương ngày càng lớn đối với một thành viên trong gia đình mà bạn đã cố gắng bao dung. Hoặc bạn thấy mình cầu nguyện và bình an hơn khi bạn từng lo lắng. Hoặc bạn nói chuyện với một người hàng xóm đau khổ và mang lại niềm an ủi và hy vọng cho họ.

Tất cả chỉ vì Chúa, người gieo giống, đã ra đi gieo giống!

Lạy Cha, con xin dâng cho Cha tâm hồn của con. Ước gì lời của Cha sinh hoa trái phong phú trong đời sống của con!

Comments are closed.

phone-icon