Herod’s reaction to John the Baptist – Song ngữ 30.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (July 30):  

Herod’s reaction to John the Baptist

Scripture:  Matthew 14:1-12

1 At that time Herod the tetrarch heard about the fame of Jesus; 2 and he said to his servants, “This is John the Baptist, he has been raised from the dead; that is why these powers are at work in him.” 3 For Herod had seized John and bound him and put him in prison, for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife; 4 because John said to him, “It is not lawful for you to have her.” 5 And though he wanted to put him to death, he feared the people, because they held him to be a prophet. 6 But when Herod’s birthday came, the daughter of Herodias danced before the company, and pleased Herod, 7 so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. 8 Prompted by her mother, she said, “Give me the head of John the Baptist here on a platter.” 9 And the king was sorry; but because of his oaths and his guests he commanded it to be given; 10 he sent and had John beheaded in the prison, 11 and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. 12 And his disciples came and took the body and buried it; and they went and told Jesus.

Thứ Bảy ngày 30.7.2022                

Phản ứng của Hêrôđê với Gioan Tẩy Giả

Mt 14,1-12

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.”5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.”9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su. 

Meditation: Do you ever feel haunted by a past failure or a guilty conscience? King Herod, the most powerful and wealthy man in Judea, had everything he wanted, except a clear conscience and peace with God. Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous relationship with his brother’s wife. He ended up in prison because of Herodias’ jealousy. Herod, out of impulse and a desire to please his family and friends, had John beheaded. Now his conscience is pricked when he hears that all the people are going to Jesus to hear his message of repentance and to see his mighty works. Herod is now haunted by the thought that the prophet he murdered might now be raised from the dead!

A sign of vanity and cowardice

Unfortunately for Herod, he could not rid himself of sin by ridding himself of the man who confronted him with his sin. Herod’s power and influence was badly flawed. He could take a strong stand on the wrong things when he knew the right. Such a stand, however, was a sign of weakness and cowardice. Where do you get the strength of will and heart to choose what is right and to reject what is bad?

God is our help and our strength

The Lord Jesus gives grace and help to the humble, to those who acknowledge their weaknesses and their sinfulness, and who look to God for his mercy and pardon, wisdom and strength. His grace and pardon not only frees us from a guilty conscience, it enables us to pursue holiness in every area of our lives, in our thoughts and intentions as well as our words and actions.

Fight fear with faith

God’s grace enables us to fight fear with faith and to overcome the temptation to compromise good with evil. Do you rely on God’s grace and help to choose his way of holiness and to reject whatever would weaken your faith and loyalty to Jesus Christ?

“Heavenly Father, form in me the likeness of your Son Jesus that I may imitate him in word and deed. Help me to live the gospel faithfully and give me the strength and courage I need to not shrink back in the face of hardship and temptation.”

Suy niệm: Bạn có bao giờ cảm thấy bị ám ảnh do một tội lỗi nào đó trong quá khứ hay lương tâm áy náy không? Vua Hêrôđê, người quyền lực và giàu có nhất trong xứ Giuđêa, có tất cả những gì ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sạch và sự bình an của Chúa. Vua Hêrôđê kính sợ Gioan Tẩy Giả như một vị ngôn sứ và người tôi tớ cao cả của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Gioan đã không sợ hãi khiển trách vua Hêrôđê bởi vì có mối quan hệ bất chính với chị dâu của mình. Ông bị giam cầm trong ngục vì sự ghen tức của bà Hêrôđia. Vua Hêrôđê, vì quá bốc đồng và ước muốn làm vui lòng gia đình và bạn bè mình, đã ra lệnh chém đầu Gioan. Nên giờ đây lương tâm của ông bị cắn rứt khi ông nghe rằng tất cả mọi người chạy đến với Đức Giêsu để nghe sứ điệp sám hối và chứng kiến các phép lạ Người làm. Vua Hêrôđê giờ đây bị ám ảnh bởi nghĩ rằng vị ngôn sứ mà mình đã giết nay đã sống lại từ cõi chết!

Dấu hiệu kiêu căng và hèn nhát

Thật bất hạnh cho vua Hêrôđê, ông không thể cứu mình  thoát khỏi tội, bởi ông không thể lẩn tránh khỏi người đã khiển trách về tội của mình. Quyền lực và uy thế của ông thật sự bất toàn. Ông đã sai trái chống lại mạnh mẽ những điều khi ông biết rõ đó là điều tốt. Tuy nhiên, sự chống cự như thế là một dấu chỉ của sự yếu đuối và hèn hạ. Từ đâu bạn có được sức mạnh của ý chí và tâm hồn để chọn lực điều tốt và chống lại điều xấu?

TC là sự trợ giúp và sức mạnh của chúng ta

Chúa Giêsu ban ơn sủng và giúp đỡ những kẻ khiêm nhường, những ai nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của mình, những ai tìm kiếm lòng thương xót và tha thứ của Chúa, sự khôn ngoan và sức mạnh của Người. Ơn sủng và sự tha thứ của Chúa không chỉ giải thoát chúng ta khỏi một lương tâm tội lỗi, nó còn cho phép chúng ta theo đuổi sự thánh thiện trong mọi khía cạnh của đời sống, trong các suy nghĩ và ý định, cũng như trong lời nói và hành động của chúng ta.

Chống lại sợ hãi bằng đức tin

Ơn sủng của Thiên Chúa cho chúng ta khả năng chiến đấu sự sợ hãi bằng đức tin, và chế ngự sự cám dỗ thỏa hiệp với ma quỷ. Bạn có dựa vào ơn sủng Thiên Chúa để giúp bạn chọn lựa đường lối thánh thiện của Người, và chống trả những gì làm suy yếu đức tin và lòng trung thành của bạn vào Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Cha trên trời, xin uốn nắn con nên giống hình ảnh Con Cha là Chúa Giêsu, để con có thể bắt chước Người trong lời nói và việc làm. Xin Cha giúp con sống trung thành với Tin mừng và ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để con không chùng bước trước những khó khăn và cám dỗ.

 

Comments are closed.

phone-icon