Many longed to hear what you hear – Song ngữ 21.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (July 21):  

Many longed to hear what you hear

Scripture:  Matthew 13:10-17

10 Then the disciples came and said to him, “Why do you speak to them in parables?” 11 And he answered them, “To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. 12 For to him who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken away. 13 This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. 14 With them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah which says: `You shall indeed hear but never understand, and you shall indeed see but never perceive. 15 For this people’s heart has grown dull, and their ears are heavy of hearing, and their eyes they have closed, lest they should perceive with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn for me to heal them.’ 16 But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. 17 Truly, I say to you, many prophets and righteous men longed to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.

Thứ Năm ngày 21.7.2022           

Nhiều người muốn nghe những gì anh em đang nghe

Mt 13,10-17

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

Meditation: Do you want to grow in your knowledge of God? Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) once said: “I believe, in order to understand; and I understand, the better to believe.” Both faith and understanding are gifts of the Holy Spirit that enable us to hear God’s word with clarity so we can know God better and grow in the knowledge of his love and truth. Jesus, however, had to warn his disciples that not everyone would understand his teaching.

Closed hearts – prejudiced minds

The prophet Isaiah had warned that some would hear God’s word, but not believe, some would see God’s actions and miracles, and remain unconvinced. Ironically some of the greatest skeptics of Jesus’ teaching and miracles were the learned scribes and Pharisees who prided themselves on their knowledge of Scripture, especially on the law of Moses. They heard Jesus’ parables and saw the great signs and miracles which he performed, but they refused to accept both Jesus and his message. How could they “hear and never understand” and “see but never perceive”? They were spiritually blind and deaf because their hearts were closed and their minds were blocked by pride and prejudice. How could a man from Galilee, the supposed son of a carpenter, know more about God and his word, than these experts who devoted their lives to the study and teaching of the law of Moses?

The humble of heart receive understanding

There is only one thing that can open a closed, confused, and divided mind – a broken heart and humble spirit! The worddisciple means one who is willing to learn and ready to submit to the wisdom and truth which comes from God. Psalm 119 expresses the joy and delight of a disciple who loves God’s word and who embraces it with trust and obedience. “Oh, how I love your law! It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation.” (Psalm 119:97-99)

Listen with reverence and faith

God can only reveal the secrets of his kingdom to the humble and trusting person who acknowledges their need for God and for his truth. The parables of Jesus will enlighten us if we approach them with an open mind and heart, ready to let them challenge us. If we approach God’s word with indifference, skepticism, and disbelief, then we, too, may “hear but not understand” and “see but not perceive.” God’s word can only take root in a receptive heart that is ready to believe and willing to submit. If we want to hear and to understand God’s word, we must listen with reverence and faith. Do you believe God’s word and do you submit to it with trust and reverence?

Jerome, an early church bible scholar who lived between 342-419 AD, wrote: “You are reading [the Scriptures]? No.Your betrothed is talking to you. It is your betrothed, that is, Christ, who is united with you. He tears you away from the solitude of the desert and brings you into his home, saying to you, ‘Enter into the joy of your Master.'”

“Holy Spirit, be my teacher and guide. Open my ears to hear God’s word and open my eyes to understand God’s action in my life. May my heart never grow dull and may my ears never tire of listening to the voice of Christ. “

Suy niệm: Bạn có muốn lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa không? Thánh Augustine Hippo (354-430 AD) nói rằng: Tôi tin để tôi hiểu. Tôi hiểu để tin hơn. Cả đức tin và sự hiểu biết đều là hồng ân của Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa rõ ràng, hầu chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa hơn và lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu và chân lý của Người. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã phải cảnh báo các môn đệ rằng không phải mọi người đều hiểu được giáo huấn của Người.

Tâm hồn khép kín – đầu óc thành kiến

Ngôn sứ Isaia đã cảnh báo rằng có người nghe lời Thiên Chúa nhưng không tin, có người thấy những công việc và phép lạ của Thiên Chúa nhưng vẫn cứng lòng. Trớ trêu thay, một số người hoài nghi nhiều nhất về giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu lại là các kinh sư và Pharisêu học thức, những người tự hào về sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh và lề luật Môisen. Họ nghe các dụ ngôn của Chúa Giêsu và thấy những điềm thiêng dấu lạ cả thể mà Ngài đã làm, nhưng họ vẫn khước từ đón nhận Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Làm thế nào họ có thể “nghe mà không bao giờ hiểu” và “thấy nhưng không bao giờ lỉnh hội”? Họ mù quáng và câm điếc thiêng liêng, bởi vì tâm hồn họ đóng kín và trí óc họ chận đứng bởi tính kiêu ngạo và thành kiến. Làm sao một người từ Galilê, được cho là con của ông thợ mộc, biết nhiều về Thiên Chúa và lời của Người, hơn các chuyên gia, dành cả đời mình để nghiên cứu và giảng dạy lề luật Môisen được?

Tâm hồn khiêm hạ tiếp nhận sự hiểu biết

Chỉ có một điều duy nhất có thể mở rộng một tâm trí khép kín, rối loạn, và phân rẽ – một tâm hồn tan nát và tinh thần khiêm cung! Hạn từ môn đệ nghĩa là một người sẵn sàng học hỏi và suy phục sự khôn ngoan và chân lý đến từ Thiên Chúa. Thánh vịnh 119 diễn tả niềm vui và hân hoan của người môn đệ yêu mến lời Thiên Chúa và đón nhận nó với sự tin tưởng và vâng phục. “Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại! Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý” (Tv 119,97-99).

Lắng nghe với lòng kính sợ và tin tưởng

Thiên Chúa chỉ mặc khải các bí nhiệm vương quốc của Ngài cho những kẻ khiêm nhường và tin cậy, những ai biết mình cần đến Thiên Chúa và chân lý của Người. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu sẽ soi sáng cho chúng ta nếu chúng ta tiếp cận chúng với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng để chúng thách đố chúng ta. Nếu chúng ta tiếp cận lời Thiên Chúa với sự thờ ơ, nghi ngờ, và vô tín, thì chúng ta cũng có thể “nghe mà không hiểu” và “thấy mà không tin”. Lời Thiên Chúa chỉ có thể bén rễ nơi một tâm hồn biết đón nhận, và sẵn sàng tin tưởng và vâng phục. Nếu chúng ta muốn nghe và hiểu lời Thiên Chúa, chúng ta phải lắng nghe với lòng kính sợ và với đức tin. Bạn có tin tưởng vào lời Thiên Chúa và bạn có suy phục nó với sự tín thác và kính sợ không?

Thánh Giêrom, một nhà thông thái về Kinh Thánh của Giáo hội, sống giữa những năm 342-419 AD, đã viết: “Bạn đang đọc Kinh Thánh sao? Không phải. Người yêu của bạn đang nói với bạn. Người yêu của bạn chính là Đức Kitô, Đấng kết hiệp với bạn. Ngài đưa bạn từ nơi vắng vẻ của sa mạc và đem bạn vào trong nhà của Ngài, và nói với bạn “Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi”.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thầy dạy và Đấng dẫn dắt con. Xin mở tai con để lắng nghe lời Thiên Chúa, và mở mắt con để hiểu biết hoạt động của Thiên Chúa trong đời con. Chớ gì lòng con không bao giờ lớn lên trong sự ngu dốt, và chớ gì tai con không bao giờ mệt mỏi lắng nghe tiếng nói của Đức Kitô.

Comments are closed.

phone-icon