Until Jesus brings justice to victory – SN Song ngữ 16.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (July 16)  

Until Jesus brings justice to victory

Scripture:  Matthew 12:14-21

14 But the Pharisees went out and took counsel against him, how to destroy him. 15 Jesus, aware of this, withdrew from there. And many followed him, and he healed them all, 16 and ordered them not to make him known. 17 This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah: 18 “Behold, my servant whom I have chosen, my beloved with whom my soul is well pleased. I will put my Spirit upon him, and he shall proclaim justice to the Gentiles. 19 He will not wrangle or cry aloud, nor will any one hear his voice in the streets; 20 he will not break a bruised reed or quench a smoldering wick, till he brings justice to victory; 21 and in his name will the Gentiles hope.”

Thứ Bảy ngày 16.7.2022               

Cho tới khi Đức Giêsu mang công lý tới toàn thắng

Mt 12,14-21 

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

Meditation: How do we achieve success and victory in our lives? In everyone’s life there are key moments or turning points on which the whole of one’s life hinges. The mounting confrontation between the Pharisees and Jesus was such a decisive event and crisis. The religious leaders became intolerant of Jesus because of their prejudice. Nothing that Jesus would do or say from this point on would be right in their eyes. They conspired, not simply to oppose Jesus but to eliminate him.

Courage and determination to do God’s will

Jesus met this defiance with courage and determination to do his Father’s will. He used the crisis to teach his disciples an important lesson for God’s way to success and victory. The only way to glory in God’s kingdom is through the cross – the cross of suffering and humiliation – which Jesus endured for our sake and for our salvation. We, too, are called to take up our cross every day – to die to sin, selfishness, envy, pride, strife, and hatred – and to lay down our lives in humble service and love for one another, just as Jesus did for our sake.

Matthew quotes from the “Suffering Servant” prophecies of Isaiah to explain how Jesus the Messiah would accomplish his mission – not through crushing power – but through love and sacrificial service (Isaiah 42:1-4). In place of a throne Jesus chose to mount the cross and wear a crown of thorns. He was crucified as our Lord and King (John 19:19; Philippians 2:11) There is no greater proof of God’s love for us than the sacrificial death of his only begotten Son for our sake and our salvation (John 3:16).

Jesus died not only for the Jews but for all the Gentile nations as well. Isaiah had prophesied centuries before, that the Messiah would bring justice to the Gentiles. To the Greek mind, justice involved giving to God and to one’s fellow citizen that which is their due (whatever is owed to them). Jesus taught his disciples to give God not only his due, but to love him without measure just as he loves us unconditionally – without limits or reservation.

Justice tempered with love and mercy

Jesus brings the justice of God’s kingdom tempered with divine love and mercy. He does not bruise the weak or treat them with contempt, but rather shows understanding and compassion. He does not discourage the fainthearted but gives hope, courage, and the strength to persevere through trying circumstances. No trials, failings, and weaknesses can keep us from the mercy and help which Jesus offers to everyone who asks. His grace is sufficient for every moment, every situation, and every challenge we face. When you meet trials and difficulties, do you rely on God’s help and grace?

“Lord Jesus, your love and mercy knows no bounds. Give me strength when I am weak, hope when I am discouraged, peace when I am troubled, consolation when I am sad, and understanding when I am perplexed. Make me an instrument of your love and peace to those who are troubled and without hope.”

Suy niệm: Làm sao chúng ta có được sự thành công và chiến thắng trong đời mình? Trong cuộc đời của mỗi người, có những giây phút chủ yếu hay những bước ngoặc mà toàn bộ cuộc đời của họ xoay quanh. Cuộc chạm trán căng thẳng giữa những người Pharisêu và Ðức Giêsu như là một biến cố và cuộc khủng hoảng quyết định. Các nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên cố chấp với ÐGiêsu, bởi vì thành kiến của họ. Không có gì mà Ðức Giêsu làm hay nói từ lúc này lại được coi là đúng trong mắt họ. Họ liên kết lại với nhau, không chỉ đơn giản để chống đối ÐG, mà còn để loại trừ Người.

Can đảm và quyết tâm thực hiện ý Chúa

Ðức Giêsu tiếp nhận sự thách thức này với lòng can đảm và cương quyết để thực hiện ý Cha. Người đã dùng sự khủng hoảng để dạy các môn đệ một bài học quan trọng về đường lối của Thiên Chúa dẫn tới thành công và chiến thắng. Con đường duy nhất dẫn tới vinh quang trong vương quốc của Thiên Chúa là ngang qua thập giá – thập giá đau khổ và nhục nhã mà Ðức Giêsu chịu vì chúng ta và vì phần rỗi chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi để mang lấy thánh giá của mình mỗi ngày – để chết cho tội lỗi, tính ích kỷ, ghen tị, kiêu ngạo, xung đột, và thù hận – và hiến mạng sống mình trong sự phục vụ và yêu thương khiêm tốn vì nhau – như ÐG đã làm vì chúng ta.

Mátthêu trích dẫn từ những lời tiên báo về “Người Tôi tớ đau khổ” của Isaia để giải thích làm thế nào Ðức Giêsu sẽ hoàn tất sứ mệnh của mình, không phải qua quyền lực đàn áp, nhưng ngang qua sự phục vụ yêu thương và hy sinh (Is 42,1-4). Thay vì ngồi trên ngai vàng, Ðức Giêsu đã chọn treo trên thập giá và mang lấy mão gai. Người bị đóng đinh với tư cách là Chúa và Vua của chúng ta (Ga 19,19; Pl 2,11). Không có bằng chứng nào về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn hơn cái chết hy sinh của Con một yêu dấu của Người cho chúng ta và phần rỗi chúng ta (Ga 3,16).

Ðức Giêsu không chỉ chết cho người Dothái, nhưng còn cho tất cả mọi dân tộc ngoại giáo nữa. Isaia đã tiên báo nhiều thế kỷ trước, rằng Đấng Mêsia sẽ đem công lý tới cho dân ngoại. Đối với trí tuệ người Hylạp, công lý liên hệ với việc dâng cho Thiên Chúa và cho người đồng hương của mình đáng được hưởng (bất cứ điều gì có được đối với họ) Ðức Giêsu đã dạy các môn đệ dâng tiến cho Thiên Chúa không chỉ món nợ của Người, nhưng yêu mến Người không giới hạn giống như Người yêu thương chúng ta vô điều kiện – không giới hạn hay giữ lại.

Công lý hòa hợp với tình yêu và thương xót

Ðức Giêsu đem công lý vương quốc của Thiên Chúa cùng với tình yêu và lòng thương xót của Người. Người không đè bẹp những người yếu đuối hay đối xử với họ bằng sự khinh thường, nhưng đúng hơn bằng bày tỏ sự hiểu biết và trắc ẩn. Người không làm nản lòng những người nhụt chí, nhưng ban cho họ sự hy vọng, can đảm, và sức mạnh để kiên nhẫn qua những biến cố thử thách. Không có những thử thách, thất bại, và yếu đuối nào có thể ngăn cản chúng ta với lòng thương xót và sự trợ giúp mà Ðức Giêsu ban cho những ai cầu xin. Ơn sủng của Người đủ cho mọi lúc, mọi tình huống, và mọi thách đố chúng ta đối diện. Khi bạn gặp những thử thách và khó khăn, bạn có cậy dựa vào sự trợ giúp và ơn sủng của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa thì không biên giới. Xin ban cho con sức mạnh khi con yếu đuối, hy vọng khi con chán nản, bình an khi con phiền muộn, an ủi khi con buồn sầu, và hiểu biết khi con bối rối. Xin biến con thành khí cụ tình yêu và bình an của Chúa cho những ai đang buồn phiền và đánh mất niềm hy vọng.

Comments are closed.

phone-icon