Take the lowest place – Suy niệm theo WAU – Chúa Nhật 22 TN C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word Among Us (WAU)

Sunday, August 28.8.2022
LUKE 14:1, 7-14

Take the lowest place. (Luke 14:10)

A wise man once said that humility isn’t thinking less of yourself; it’s thinking of yourself less. That’s what both Sirach and Jesus tell us in today’s readings. Humility helps us take the spotlight off ourselves. And when we stop putting ourselves first, we become more open to the people around us.

That’s what makes humility a key to healthy relationships. It helps us in two ways: we see people differently, and they see us differently. In our first reading, Sirach noticed this link (see 3:17-18). That’s why he counseled his son to conduct his affairs with humility. Humble people are better able to see the needs, desires, and struggles of the people around them. Not only that, but there’s something attractive about a person who doesn’t put himself first. It makes people want to try to connect with them.

Jesus said something similar in his parable about taking the lowest place at a banquet. As we take our attention off what we think we deserve or what we think will make us look good, we stop trying to claim recognition for ourselves. That makes us better able to treat other people with respect and honor. And that opens us to the love that God wants to flow between us.

Perhaps you are tempted to think that a humble person is someone who lets other people walk all over them. And who wants to be like that? The truth is, true humility requires great strength. Choosing to put other people ahead of yourself goes against a lot of ingrained habits and self-interest. But it will make you free to love the people around you. And you’ll find that this kind of love opens up a curious dynamic: the more you give it away, the more it comes back to you.

“Jesus, help me be humble as you were. I want to be free to choose the lowest place.”

Chúa Nhật 28-8-2022
Lc 14,1.7-14

Hãy chọn chỗ rốt hết” (Lc 14,10).

Một người khôn ngoan đã từng nói rằng sự khiêm nhường không phải là  nghĩ ít hơn về bản thân mình; thực sự đó chính là nghĩ về bản thân mình ít hơn. Đó là những gì mà cả sách Huấn Ca và Chúa Giêsu đều nói với chúng ta trong các bài đọc hôm nay. Sự khiêm nhường giúp chúng ta không làm nổi bật chính bản thân mình. Và khi chúng ta quên bản thân mình trước, chúng ta càng trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh chúng ta.

Đó là những gì làm cho sự khiêm nhường trở nên một chìa khóa hữu ích đối với các mối tương quan lành mạnh. Sự khiêm nhường giúp chúng ta trong hai cách: chúng ta nhìn mọi người cách khác nhau và họ nhìn chúng ta cách khác nhau. Trong bài đọc thứ nhất, sách Huấn Ca lưu ý điểm này (x. Hc 3,17-18). Đó là lý do tại sao tác giả (sách Huấn Ca) đã khuyên con trai mình giải quyết các công việc của mình với lòng khiêm nhường. Những người khiêm nhường thì dễ nhạy bén hơn để thấy những nhu cầu, khát vọng và sự chiến đấu của những người xung quanh họ. Không chỉ thế, một người không đề cao bản thân mình trước hết còn có điều gì đó hấp dẫn người khác. Điều đó khiến cho mọi người muốn cố gắng kết thân với họ.

Chúa Giêsu đã nói điều tương tự như thế trong dụ ngôn  về việc ngồi vào chỗ rốt hết khi đi dự tiệc. Khi chúng ta không quan tâm đến những gì chúng ta nghĩ là chúng ta xứng đáng hoặc những gì chúng ta nghĩ sẽ làm cho chúng ta tốt, chúng ta không còn cố gắng đòi hỏi mình phải được mọi người thừa nhận. Điều đó sẽ làm cho chúng ta có khả năng tốt hơn để đối xử với những người khác với sự quan tâm và kính trọng. Và điều đó mở lòng chúng ta ra với tình yêu mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ giữa chúng ta.

Có lẽ bạn bị cám dỗ để nghĩ rằng một người khiêm nhường là người để cho những người khác đối xử thiếu tôn trọng với họ. Và ai muốn nên giống như thế chứ? Sự thật là, khiêm nhường đúng nghĩa đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Việc lựa chọn đề cao những người khác hơn bạn thì đi ngược lại với những thói quen đã ăn sâu và ích lợi bản thân. Nhưng điều đó sẽ làm cho bạn được tự do để yêu thương những người xung quanh bạn. Và bạn sẽ nhận ra rằng loại tình yêu như thế này sẽ mở ra một động lực kỳ lạ: điều bạn càng cho đi, bạn càng nhận lại nó nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trở nên khiêm nhường như Chúa. Con muốn được tự do lựa chọn chỗ rốt hết”.

Comments are closed.

phone-icon