By your perseverance you will… – Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, November 13, 2022

DAILY MEDITATION: LUKE 21:5-19

By your perseverance you will secure your lives. (Luke 21:19)

Apocalyptic readings in Scripture can be frightening, but passages like today’s Gospel can also fill us with hope. Today, we read about Jesus teaching in the Temple, surrounded by all its grandeur. For the Jewish people, the Temple was a sacred place. It stood as a reminder that God had chosen Israel as his own. So when Jesus warned, “There will not be left a stone upon another stone,” his message troubled his listeners (Luke 21:6).

But Jesus wasn’t just predicting the destruction of Jerusalem (which actually took place in AD 70). He was also unveiling a spiritual reality. Like the prophet Jeremiah centuries before him, Jesus was warning the people not to place all their confidence on the Temple alone (see Jeremiah 7:1-7). Rather than placing their hope in bricks and mortar, they needed to look to the God who inhabits the Temple.

It wasn’t just the Temple, either. Jesus also foretold earthquakes, famines, wars, and persecutions. Nations would fall; good health, peace, and stability would collapse. Everything the people relied on – everything we rely on -would one day pass away. Only God lasts forever.

So where’s the hope? By exposing the lie that says security comes from money, status, or well-being, Jesus is pointing us to what does last: heaven. Because he loves us, he is warning us not to rely on fleeting things that will only disappoint us. As much as we enjoy the consolations and blessings of life on earth, they can’t possibly compare to heaven!

That’s the hope: Jesus is showing us the greatness of our God and the glory of the life to come. He’s opening our eyes to the only One who lasts: our faithful God. With him, we find everlasting life. That’s why, as we persevere and cling to him, we will “secure [our]lives” (Luke 21:19).

“Lord, my hope is in you!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Lc 21,5-19

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19)

Các bài đọc Sách Khải Huyền trong Thánh Kinh có thể gây kinh sợ, nhưng các đoạn giống như Tin Mừng hôm nay cũng có thể làm cho chúng ta tràn trề hy vọng. Hôm nay, chúng ta đọc về việc Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ, được bao quanh bởi tất cả vẻ uy nghiêm. Đối với người Do Thái, Đền thờ là một nơi thánh. Đền thờ ở đó như một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã chọn dân Ítraen làm dân riêng của Người. Vì thế khi Chúa Giêsu cảnh báo: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (Lc 21,6), thì sứ điệp của Người đã gây hoang mang cho những người nghe.

Nhưng Chúa Giêsu đã không chỉ báo trước về sự phá hủy Giêrusalem (điều đã thực sự xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên). Người cũng vén mở một thực tại thiêng liêng. Giống như ngôn sứ Giêrêmia hàng trăm năm trước Người, Chúa Giêsu đã cảnh cáo dân chúng không đặt tất cả lòng tin tưởng của họ chỉ vào Đền mà thôi (x. Gr 7,1-7). Thay vì đặt niềm hy vọng của họ vào những viên gạch và xi măng, họ cần hướng về Thiên Chúa Đấng ngụ trong Đền thờ.

Đó cũng không chỉ là Đền thờ. Chúa Giêsu cũng báo trước những trận động đất, nạn đói, chiến tranh và bắt bớ. Các quốc gia sẽ sụp đổ; sức khỏe tốt, sự bình an và sự ổn định sẽ không còn. Mọi thứ người ta cậy dựa vào – một ngày nào đó sẽ qua đi. Chỉ một mình Thiên Chúa tồn tại mãi mãi.

Vậy niềm hy vọng ở đâu? Bằng cách phơi bày sự dối trá cho rằng sự an toàn đến từ tiền bạc, địa vị hoặc thịnh vượng, Chúa Giêsu đang chỉ cho chúng ta thấy điều gì là bền vững: thiên đàng. Bởi vì Người yêu thương chúng ta, Người đang cảnh báo chúng ta đừng cậy dựa vào những thứ chóng qua sẽ chỉ làm cho chúng ta thất vọng. Việc Chúng ta càng được vui hưởng những sự an ủi và sự sung túc của cuộc sống trên trần gian này bao nhiêu, chúng càng không thể so sánh với thiên đàng bấy nhiêu!

Đó là niềm hy vọng: Chúa Giêsu đang chỉ cho chúng ta thấy sự cao cả của Thiên Chúa chúng ta và vinh quang của cuộc sống đang đến. Người đang mở đôi mắt chúng ta ra với Đấng duy nhất tồn tại: Thiên Chúa trung tín của chúng ta. Với Người, chúng ta tìm được sự sống vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao, khi chúng ta kiên nhẫn và bám chắc vào Người, chúng ta sẽ “giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19).

Lạy Chúa, niềm hy vọng của con đặt ở nơi Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon