Father, for such was your gracious will – Suy niệm ngày 29.11.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, November 29, 2022
“Father, for such was your gracious will.”

Luke 10:21-24

21 In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit and said, “I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these  things from the wise and understanding and revealed them to babes; yes, Father, for such was your gracious will. 22 All things have been delivered to me by my Father; and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and  any one to whom the Son chooses to reveal him.” 23 Then turning to the disciples he said privately, “Blessed are the eyes which see what you see! 24 For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.”

Thứ Ba, ngày 29.11.2022
Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Lc 10,21-24

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Meditation: 

How does God bring his kingdom to us? Jesus remarked that many prophets and kings before him longed to see and understand God’s plan for establishing his kingdom. When King David’s throne was overthrown and vacant for centuries, God promised, nonetheless, to raise up a new king from the stump of Jesse, the father of David. This messianic king would rule forever because the Spirit of God would rest upon him and remain with him (Isaiah 11:1).

Isaiah prophesied that the Messiah would be equipped with the gifts of the Spirit – with wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord (Isaiah 11:2). This king would establish the kingdom of God, not by force of human will and military power, but by offering his life as the atoning sacrifice for the sin of the world. Through his death on the cross, Jesus, the true Messiah King, would defeat Satan, overcome death, and win pardon and reconciliation for sinners. God’s plan of redemption included not only the Jewish people but all the nations of the earth as well. Through his death and resurrection Jesus makes us citizens of heaven and friends of God. The Lord Jesus wants us to live in joyful hope and confident expectation that he will come again to fully establish his kingdom of righteousness and peace.

What does Jesus’ prayer (Luke 10:21-22) tell us about God and about ourselves? First, it tells us that God is both Father and Lord of earth as well as heaven. He is both Creator and Author of all that he has made, the first origin of everything and transcendent authority, and at the same time, goodness and loving care for all his children. All fatherhood and motherhood are derived from him (Ephesians 3:14-15). Jesus’ prayer also contains a warning that pride can keep us from the love and knowledge of God.

Pride closes the mind to God’s truth and wisdom for our lives. Jesus contrasts pride with child-like simplicity and humility. The simple of heart are like “babes” in the sense that they see purely without pretense and acknowledge their dependence and trust in God who is the source of all wisdom and strength. They seek one thing – the “summum bonum” or “greatest good” which is God himself. Simplicity of heart is wedded with humility, the queen of virtues, because humility inclines the heart towards grace and truth. Just as pride is the root of every sin and evil we can conceive, so humility is the only soil in which the grace of God can take root. It alone takes the right attitude before God and allows him as God to do all. “God opposes the proud, but gives grace to the humble” (Prov. 3:34, James 4:6). The grace of Christ-like humility inclines us towards God and disposes us to receive God’s wisdom, grace, and help. Nothing can give us greater joy than the knowledge that we are God’s beloved and that our names are written in heaven (Luke 10:20). Do you seek God’s wisdom and grace with humility and trust?

Jesus makes a claim which no one would have dared to make: He is the perfect revelation of God. Our knowledge of God is not simply limited to knowing something about God – who he is and what he is like. We can know God personally and be united with him in a relationship of love, trust, and friendship. Jesus makes it possible for each of us to personally know God as our Father. To see Jesus is to see what God is like. In Jesus we see the perfect love of God – a God who cares intensely and who yearns over men and women, loving them to the point of laying down his life for them upon the cross. Do you pray to your Father in heaven with joy and confidence in his love and care for you?

“Lord Jesus, give me the child-like simplicity and purity of faith to gaze upon your face with joy and confidence in your all-merciful love. Remove every doubt, fear, and proud thought which would hinder me from receiving your word with trust and humble submission.”

Suy niệm: 

Thiên Chúa đem vương quốc của Người đến với chúng ta như thế nào? Ðức Giêsu nhận xét rằng nhiều ngôn sứ và vua chúa trước Người đã ao ước được thấy và hiểu kế hoạch của Thiên Chúa về việc thiết lập vương quốc của Người. Khi ngai tòa Đavít bị lật đổ và bỏ trống hằng thế kỷ, tuy nhiên, Thiên Chúa đã hứa sẽ khơi dậy một vị vua khác từ gốc Jesse, cha của Đavít. Vị Vua Mêsia này sẽ cai trị đến muôn đời bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên Người và ở lại với Người (Is 11,1).

Isaia đã tiên báo rằng Đấng Mêsia sẽ được trang bị với những ơn huệ của Thánh Thần – ơn khôn ngoan, ơn minh mẫn, ơn mưu lược, ơn dũng mãnh, ơn hiểu biết, và ơn kính sợ Chúa (Is 11,2). Vị vua này sẽ thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, không phải bởi sức mạnh của loài người hay sức mạnh của quân đội, nhưng bởi việc dâng hiến mạng sống của Người như của lễ đền tội cho tội lỗi thế gian. Ngang qua cái chết trên thập giá, Ðức Giêsu, vị Vua Mêsia thật sự, sẽ đánh bại Satan, chế ngự sự chết, và đem lại sự tha thứ và hòa giải cho các tội nhân. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dành cho người Dothái, nhưng cho tất cả các dân tộc trên trái đất nữa. Ngang qua cái chết và sự sống lại, Ðức Giêsu làm cho chúng ta trở thành những công dân nước Trời và làm bạn hữu với Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong niềm hy vọng hân hoan và sự trông cậy vững vàng rằng Ngài sẽ trở lại để thiết lập trọn vẹn vương quốc công chính và bình an của Người.

Lời kinh của Ðức Giêsu (Lc 10,21-22) dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về mình? Trước hết, nó dạy chúng ta rằng Thiên Chúa vừa là Cha, là Chúa trời đất. Người vừa là Đấng tạo hóa, là Tác giả của mọi loài thụ tạo, là căn nguyên đệ nhất của mọi sự và có quyền lực siêu việt, nhưng đồng thời vừa tốt lành và quan tâm săn sóc cho tất cả con cái của mình. Tất cả tình phụ tử và mẫu tử đều xuất phát từ Người (Ep 3,14-15). Lời kinh của Ðức Giêsu cũng kèm theo lời cảnh báo rằng kiêu ngạo có thể ngăn chúng ta không yêu mến và hiểu biết Thiên Chúa.

Kiêu ngạo che lấp tâm trí trước sự thật và khôn ngoan của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Ðức Giêsu đối chiếu tính kiêu ngạo với tính đơn sơ khiêm nhường như con trẻ. Tâm hồn đơn sơ giống như “những trẻ thơ” với ý nghĩa là chúng nhìn mọi sự một cách đơn sơ, không giả bộ và biết sự lệ thuộc của mình và tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của tất cả sự khôn ngoan và sức mạnh. Chúng chỉ tìm kiếm một điều – “summum bonum” tức là “điều lợi ích lớn nhất” tức là chính Thiên Chúa. Tâm hồn đơn sơ được gắn liền với đức khiêm nhường, nữ hoàng của mọi nhân đức, bởi vì khiêm nhường lôi kéo tâm hồn hướng về ơn sủng và sự thật. Chỉ có kiêu ngạo là gốc rễ của mọi tội lỗi và xấu xa chúng ta có thể cưu mang, cho nên khiêm nhường là mảnh đất duy nhất trong đó ơn sủng của Thiên Chúa có thể đâm rễ. Chỉ có nó mới có thái độ đúng đắn trước Thiên Chúa và cho phép Người, với tư cách là Thiên Chúa, làm tất cả mọi sự. “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Cn 3,34; Gc 4,6). Ơn khiêm nhường giống Đức Kitô lôi kéo chúng ta hướng về Thiên Chúa và chuẩn bị chúng ta đón nhận sự khôn ngoan, ơn sủng, và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Không có gì có thể ban cho chúng ta niềm vui lớn hơn sự hiểu biết rằng chúng ta là những người đáng yêu của Thiên Chúa và tên của chúng ta được ghi trên trời (Lc 10,20). Bạn có tìm kiếm sự khôn ngoan và ơn sủng của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và trông cậy không?

Ðức Giêsu đưa ra lời tuyên bố mà không ai dám làm: Ngài chính là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa không chỉ đơn giản bị giới hạn để biết điều gì đó về Thiên Chúa – Người là ai và Người như thế nào. Chúng ta có thể biết chính Thiên Chúa và kết hiệp với Người trong mối quan hệ yêu thương, trông cậy, và tình bằng hữu. Ðức Giêsu cho phép mỗi người chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của mình. Xem thấy Ðức Giêsu là xem thấy Thiên Chúa ra sao. Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm săn sóc và yêu thương tất cả người nam lẫn người nữ, yêu thương họ đến nỗi hiến mạng sống mình vì họ trên thập giá. Bạn có cầu nguyện với Cha trên trời với niềm vui và lòng tự tin trong tình yêu và sự quan tâm của Người dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đức tin đơn sơ và lòng trong sạch như trẻ thơ để chiêm ngắm nhan Chúa với lòng hân hoan và tin tưởng trong tình yêu đầy thương xót của Chúa. Xin cất khỏi mọi nghi ngờ, sợ hãi, và tư tưởng kiêu căng, ngăn cản con không đón nhận lời Chúa với sự vâng phục phó thác và khiêm nhu. 

Comments are closed.

phone-icon