Let us walk in the light of the Lord! – Suy niệm theo WAU, CN I Mùa Vọng năm A

0

Nguồn: WAU, November 2022
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Come, let us walk in the light of the Lord! (Isaiah 2:5)

 Isaiah 2:1-5

Welcome to Advent! All of us here at The Word Among Us pray that you will be deeply blessed during this season as you prepare for the coming of Christ. And what better way to begin this season than with the invitation in today’s first reading: “Come, let us walk in the light of the Lord!” (Isaiah 2:5).

At Mass today, the first candle on the Advent wreath will be lit. Then, for the next three Sundays, the light coming from that wreath will grow stronger as one more candle is lit. And that’s how Advent is supposed to be for us spiritually: four whole weeks of coming more and more deeply into the light of Christ. There are lots of ways you can let that light grow stronger in you as Christmas approaches.

Bring yourself to the light through daily prayer. Spending just a few minutes a day in Jesus’ presence can open your heart to the warmth of his love. You can even use this magazine to help you.

Enlighten your heart and mind through spiritual reading or a Bible study. Let Jesus “instruct [you]in his ways” so that you can “walk in his paths” (Isaiah 2:3).

Ask the Lord to shine a light on those parts of your life where you are content to live in the shadows. Then, take those areas to the Sacrament of Reconciliation and do as St. Paul says: turn from darkness and “put on the armor of light” (Romans 13:12).

Spread the light of Christ by joining other believers to serve those in need. Provide them with meals or Christmas gifts. Bring supplies to a homeless shelter. Pray for them.

We don’t have to walk in darkness! Every time you turn to the Lord in these ways, his light in you becomes brighter and shines out more clearly. So let the Advent wreath remind you that Jesus, the light of the world, can overcome all darkness.

Come and walk in the light of the Lord!

“Lord, let your light in me grow throughout Advent!”

 

Hãy đến đây, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!” (Is 2,5)

Is 2,1-5

Hãy đến với Mùa Vọng! Tất cả chúng tôi ở đây Tạp chí The Word Among Us cầu xin bạn sẽ được chúc lành cách đặc biệt trong suốt mùa Vọng này khi bạn chuẩn bị cho Chúa Kitô đến. Và có bất cứ cách nào tốt hơn để bắt đầu mùa này hơn là với lời mời gọi trong bài đọc thứ nhất hôm nay: “Hãy đến đây, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!” (Is 2,5)

Trong Thánh Lễ hôm nay, ngọn nến đầu tiên trên vòng hoa mùa Vọng sẽ được thắp lên. Sau đó, ba Chúa Nhật kế tiếp, ánh sáng đến từ vòng hoa đó sẽ lớn mạnh hơn khi có thêm một ngọn nến được thắp lên. Và đó là cách mùa Vọng mời gọi chúng ta về mặt thiêng liêng: suốt bốn tuần chúng ta càng ngày càng đi vào trong ánh sáng của Chúa Kitô cách sâu sắc hơn. Có nhiều cách bạn có thể để cho ánh sáng đó nên mạnh mẽ hơn trong bạn khi Giáng Sinh đến gần.

Hãy đặt mình trước ánh sáng đó qua lời cầu nguyện hằng ngày. Chỉ cần dành vài phút trong một ngày trước sự hiện diện của Chúa Giêsu có thể mở lòng bạn ra với sự ấm ấp của tình yêu Người. Bạn thậm chí có thể dùng tạp chí này để trợ giúp bạn.

Hãy thắp sáng tâm hồn và tâm trí bạn qua việc đọc sách thiêng liêng hoặc việc học Thánh Kinh. Hãy để Chúa Giêsu “dạy [bạn]  biết đường lối của Người” để bạn có thể “bước theo đường Người chỉ vẽ” (Is 2,3).

Hãy xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng vào những vùng cuộc sống của bạn nơi mà bạn hạnh hạnh phúc để sống trong bóng tối. Rồi, bạn hãy đem những khu vực đó đến với Bí tích Hòa Giải và hãy làm như Thánh Phaolô nói: hãy quay lưng lại với bóng tối và “cầm lấy vũ khí của sự sáng” (Rm 13,12).

Hãy làm lan tỏa ánh sáng của Chúa Kitô bằng cách tham gia cùng với các tín hữu để phục vụ những người túng thiếu. Hãy cung cấp cho họ những bữa ăn hoặc những món quà Giáng Sinh. Hãy mang đồ tiếp tế đến những người vô gia cư. Hãy cầu nguyện cho họ.

Chúng ta không phải bước đi trong bóng tối! Mỗi lần bạn quay về với Chúa trong những cách này, ánh sáng của Người nơi bạn sẽ trở nên rạng rỡ hơn và sẽ chiếu tỏa ra cách rõ ràng hơn. Vậy hãy để cho vòng hoa mùa Vọng nhắc nhở tâm trí bạn rằng Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian, có thể chiến thắng tất cả mọi sự tối tăm.

Hãy đến và bước đi trong ánh sáng của Chúa!

Lạy Chúa, xin hãy để cho ánh sáng của Chúa nơi con lớn lên qua Mùa Vọng!”

Comments are closed.

phone-icon