Our words are not enough – Suy niệm theo WAU ngày 01.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Not everyone who says to me, “Lord, Lord,” will enter the Kingdom of heaven. (Matthew 7:21)

We all know that talk is cheap. If our actions don’t back up our words, our words don’t mean much. So when we say, “Jesus is Lord,” we have to back it up by the way we live. Yet we all struggle with living out this truth every moment of every day. So what hope do we have of entering Jesus’ kingdom if our words are not enough?

We can place our hope in Jesus! He has given us the gifts we need to build our spiritual house on a solid foundation. These are the gifts that enable us to live out the words we say every time we call Jesus our Lord and Savior.

First and foremost, he has given us the Sacraments of Baptism and Confirmation, which cleanse us of original sin and empower us through the Holy Spirit. Second, he has given us the Scriptures and the teachings of the Church, which are the “blueprints” for our spiritual house. We also have the gift of the Eucharist, Jesus’ own Body and Blood, to fill us with his life and strengthen our hearts for the calling God has for us.

With all these gifts, you would think that building our house on the solid rock of Jesus’ word would be easy. But we know that’s not always true. Temptation is never far away, and we sometimes give in. When this happens, our spiritual house can become weakened or fall into disrepair. If it happens too often, we risk seeing our house collapse altogether.

What a good thing, then, that Jesus has also given us the Sacrament of Reconciliation, which can help repair our spiritual foundation. Confession can be a wonderfully freeing experience! As you lay your sins at the foot of the cross, you can find yourself refreshed and renewed. As you listen to the words of forgiveness and consolation from the priest, you can find the strength and encouragement to get back to building your life on the most reliable and trustworthy foundation ever: Jesus himself. So try to get to Confession before Christmas, and see what God does in your heart as a result.

“Jesus, give me the courage to make a good confession this Advent.”

Không phải  những ai nói với tôi “Lạy Chúa, Lạy Chúa” thì sẽ được vào Nước Trời đâu (Mt 7, 21). 

Tất cả chúng ta đều biết rằng nói chuyện là rẻ tiền. Nếu hành động của chúng ta không hỗ trợ lời nói của chúng ta, thì lời nói của chúng ta không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, khi chúng ta nói, “Chúa Giêsu là Chúa”, chúng ta phải củng cố nó bằng cách chúng ta sống. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều phải vật lộn với việc sống ra sự thật này mỗi giây phút mỗi ngày. Vậy chúng ta có hy vọng gì vào vương quốc của Chúa Giêsu nếu lời nói của chúng ta không đủ?

Chúng ta có thể đặt hy vọng của mình vào Chúa Giêsu! Ngài đã ban cho chúng ta những ân sủng mà chúng ta cần để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của mình trên một nền tảng vững chắc. Đây là những ân sủng cho phép chúng ta thực hiện những lời chúng ta nói mỗi khi chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Trước hết, Ngài đã ban cho chúng ta các Bí tích Rửa tội và Thêm sức, để tẩy sạch tội nguyên tổ và ban sức mạnh cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Thứ hai, Ngài đã ban cho chúng ta Kinh thánh và những lời dạy của Giáo hội, là những “bản thiết kế” cho ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Chúng ta cũng có ân sủng Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Giêsu, để làm chúng ta tràn đầy sự sống của Ngài và củng cố tâm hồn chúng ta vì sự kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Với tất cả những ân sủng này, bạn sẽ nghĩ rằng việc xây dựng ngôi nhà của chúng ta trên tảng đá vững chắc theo lời Chúa Giêsu sẽ dễ dàng. Nhưng chúng ta biết điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Cám dỗ không bao giờ xa, và đôi khi chúng ta phải nhượng bộ. Khi điều này xảy ra, ngôi nhà tâm linh của chúng ta có thể trở nên suy yếu hoặc rơi vào tình trạng hư hỏng. Nếu nó xảy ra quá thường xuyên, chúng ta có nguy cơ nhìn thấy ngôi nhà của mình sụp đổ hoàn toàn.

Vậy, thật là một điều tốt khi Chúa Giêsu cũng đã ban cho chúng ta Bí tích Hòa giải, có thể giúp sửa chữa nền tảng thiêng liêng của chúng ta. Sự thú tội có thể là một trải nghiệm tự do tuyệt vời! Khi đặt tội lỗi của mình dưới chân thập tự giá, bạn có thể thấy mình được làm mới và được đổi mới. Khi lắng nghe những lời tha thứ và an ủi từ linh mục, bạn có thể tìm thấy sức mạnh và sự khích lệ để quay lại xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc và đáng tin cậy nhất từ ​​trước đến nay: chính Chúa Giêsu. Vì vậy, hãy cố gắng xưng tội trước Giáng sinh, và hãy xem những gì Thiên Chúa làm trong tâm hồn bạn là kết quả.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con can đảm để xưng tội nên trong Mùa Vọng này.

Comments are closed.

phone-icon