The coming of Christ’s kingdom – Suy niệm ngày 10.11.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, November 10,2022

The coming of Christ’s kingdom

Scripture:  Luke 17:20-25

20 Being asked by the Pharisees when the kingdom of God was coming, he answered them, “The kingdom of God is not coming with signs to be observed; 21 nor will they say, `Behold, here it is!’ or `There!’ for behold, the kingdom of God is in the midst of you.” 22 And he said to the disciples, “The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of man, and you will not see  it. 23 And they will say to you, `Behold, there!’ or `Behold, here!’ Do not go, do not follow them. 24 For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of man be in his day. 25 But first he must suffer many things and be rejected by this generation.

Thứ Năm, ngày 10.11.2022

Vương quốc của Đức Kitô đang đến

Lc 17,20-25

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

Meditation: What can lightning tell us about the coming of the Lord and his kingdom? The Jews is Jesus’ time were watching in great anticipation for some sign which would indicate when the Messiah would appear to establish the kingdom of God. The Pharisees’ question on this matter was intended to test Jesus since they did not accept him as the Messiah. Jesus surprised them with the answer that the kingdom or reign of God was already here! Jesus spoke of the coming of God’s kingdom as both a present event and an event which would be manifested at the end of time.

The Day of Judgment and God’s final verdict

The “Day of the Lord” was understood in the Old Testament as the time when God would manifest his glory and power and overthrow the enemies of his people, Israel. The prophet Amos declared that the “Day” also meant judgment for Israel as well as the nations (Amos 5:18-20). The prophet Joel proclaimed that at this “Day” those who truly repented would be saved, while those who remained enemies of the Lord, whether Jew or Gentile, would be punished (see Joel 2).

Image of lightning and the sudden appearance of Christ on Judgment Day

Why did Jesus associate lightning with the “Day of the Lord”? In the arid climate of Palestine, storms were infrequent and seasonal. They often appeared suddenly or unexpectedly, seemingly out of nowhere, covering everything in thick darkness. With little or no warning lightning filled the sky with its piercing flashes of flaming light. Its power struck terror and awe in those who tried to flee from its presence. Jesus warned the Pharisees that the “Son of man” (a title for the Messiah given in the Book of Daniel 7:13-15) would come in like manner, quite suddenly and unexpectedly, on the clouds of heaven to bring God’s judgment on the “Day of the Lord”. No special sign will be needed to announce his appearance. Nor will his presence and power be veiled or hidden, but all will recognize him as clearly as the lightning in the sky.

Jesus returns to judge the living and the dead

Jesus identified himself with the “Day of the Lord.” “Son of man” was understood as a Messianic title for the one who would come not only to establish God’s kingdom but who would come as Judge of the living as well as the dead. Jesus points to his second coming when he will return to complete the work of restoration and final judgment. While we do not know the time of his return, we will not mistake it when it happens. It will be apparent to all, both believers and non-believers as well.

When the Pharisees asked Jesus what sign would indicate the “Day of the Lord”, Jesus replied that only one sign would point to that day and that sign was Jesus himself. Jesus surprised the Jews of his time by announcing that God’s kingdom was already present among them in his very person – the Son of God sent from the Father to redeem the world from sin and corruption.

Our hope is anchored in God’s kingdom – not the passing kingdoms of this present world

In the Lord Jesus we see both  the power and the glory of God’s kingdom. His divine power overthrew the powers of darkness (the kingdom of Satan and all who opposed God’s rule) and sin (which corrupts and enslaves the human mind, heart, and will to the forces of evil and wrongdoing). Jesus knew that the only way to victory was through the cross. On that cross he defeated death and canceled the debt of our sins. The victory of his cross opens the way for us to live as sons and daughters of God and citizens of his heavenly kingdom of peace, joy, and righteousness (moral goodness). Is your hope and future securely anchored to God’s heavenly kingdom?

“Lord Jesus Christ, may your kingdom come and may your will be done on earth as it is in heaven. Be the Ruler of my heart and the Master of my life that I may always live in the freedom of your love and truth.”

Suy niệm: Sấm chớp có thể nói gì cho chúng ta về việc Chúa và vương quốc của Người đến? Người Do Thái ở thời Đức Giêsu đang mong chờ dấu hiệu cho thấy khi Đấng Mêsia xuất hiện để thiết lập vương quốc Thiên Chúa. Câu hỏi của những người Pharisêu về vấn đề này đặt ra là để thử Chúa Giêsu, vì họ không chấp nhận Người là Đấng Mêsia. Đức Giêsu đã làm cho họ ngạc nhiên với câu trả lời rằng vương quốc hay triều đại của Thiên Chúa đã ở đây rồi! Đức Giêsu nói về việc vương quốc Thiên Chúa đến như vừa là một sự kiện ở hiện tại vừa là một sự kiện sẽ được thể hiện vào ngày sau hết.

Ngày phán xét và lời phán quyết cuối cùng của Thiên Chúa

“Ngày của Chúa” được hiểu trong Cựu Ước như thời gian khi Thiên Chúa biểu lộ vinh quang và quyền lực của mình, và lật đổ những kẻ thù của dân Người là Israel. Tiên tri Amos tuyên bố rằng “ngày” cũng có nghĩa là sự phán xét đối với Israel cũng như đối với các dân tộc (Am 5:18-20). Tiên tri Joel tuyên bố rằng vào “ngày” này, những ai thực sự sám hối sẽ được cứu độ, trong khi những ai vẫn còn là kẻ thù của Chúa, dù là người Do Thái hay dân ngoại, sẽ bị trừng phạt (Ge 2).

Hình ảnh sấp chớp và sự xuất hiện bất ngờ của Đức Kitô vào ngày phán xét

Tại sao Đức Giêsu kết hợp sấp chớp với “Ngày của Chúa”? Trong khí hậu ở vùng Palestine, những cơn bão tố rất ít khi xảy ra và chỉ xảy ra theo mùa. Chúng xuất hiện bất ngờ và không có sự chuẩn bị, dường như ở khắp nơi, che phủ mọi thứ trong bóng tối dày đặc. Với ít hoặc không có cảnh báo sấm chớp xuất hiện trên bầu trời với những tia chớp xuyên thấu của ánh sáng rực cháy. Sức mạnh của nó gây kinh hoàng và sợ hãi cho những người cố gắng chạy trốn sự hiện diện của nó. Đức Giêsu đã cảnh báo những người Pharisêu rằng “Con Người” (danh hiệu dành cho Đấng Mêsia được ghi trong Sách Đanien 7:13-15) sẽ đến trong cùng cách thức như vậy, khá bất ngờ và đột xuất, trên những đám mây trên trời, mang tới sự phán xét của Thiên Chúa vào “ngày của Chúa”. Không có dấu hiệu đặc biệt cần thiết để thông báo cho xuất hiện của Người. Không phải sự hiện diện và quyền lực của Người sẽ được che phủ hoặc giấu kín, nhưng tất cả sẽ nhận ra Người cách rõ ràng như sấm chớp trên bầu trời.

ĐG trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết

Đức Giêsu đồng hóa mình với “ngày của Chúa”. “Con Người” được hiểu như là một danh hiệu của Đấng Mêsia cho Đấng sẽ đến, không chỉ để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, nhưng còn là Đấng sẽ đến như vị Thẩm Phán kẻ sống và kẻ chết. Đức Giêsu nhấn mạnh đến lần đến thứ hai của mình, khi Người sẽ trở lại để hoàn tất công việc phục hồi và sự phán quyết cuối cùng. Mặc dù chúng ta không biết ngày giờ trở lại của Người, chúng ta sẽ không nhầm lẫn khi nó xảy ra. Nó sẽ được thể hiện rõ ràng với tất cả mọi người, cả những người tin và không tin.

Khi những người Pharisêu hỏi Đức Giêsu dấu hiệu nào để nhận biết “ngày của Chúa”, Đức Giêsu trả lời rằng chỉ có một dấu hiệu báo hiệu ngày đó, và dấu hiệu đó chính là Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã làm cho người Do Thái ngạc nhiên về thời gian của Người bằng cách thông báo rằng nước Thiên Chúa đã ở giữa họ trong con người thật sự – Chúa Con được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi và hủy diệt.

Hy vọng chúng ta bám chặt vào nước Chúa – không phải vương quốc chóng qua ở đời này

Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy quyền lực và vinh quang của vương quốc Thiên Chúa. Quyền lực của Người đánh bại những quyền lực của bóng tối (vương quốc của Satan và những ai chống lại sự cai trị của Thiên Chúa) và tội lỗi (cái hủy hoại và thống trị trí óc, tâm hồn, và ý chí con người trước sức mạnh của sự dữ và điều ác). Đức Giêsu biết rằng con đường duy nhất để chiến thắng là qua cây thập giá. Trên thập giá ấy, Người đã đánh bại sự chết và hủy bỏ món nợ tội lỗi cho chúng ta. Chiến thắng thánh giá của Người mở đường cho chúng ta để sống như những người con của Thiên Chúa và trở thành công dân của vương quốc bình an, niềm vui, và công chính (sự tốt về luân lý) của Thiên Chúa. Hy vọng và tương lai của bạn có bám chắc vào vương quốc của Thiên Chúa không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, chớ gì vương quốc của Chúa trị đến và ý của Chúa sẽ được thực hiện dưới đất cũng như trên trời vậy.  Xin Chúa hãy là Đấng cai trị tâm hồn con, và là Chủ cuộc đời con, để con luôn luôn có thể sống tự do trong tình yêu và sự thật của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon