There’ll be powerful earthquakes, … from place to place – Suy niệm theo WAU ngày 22.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

People who speculate on when Jesus will return will often mention this passage. They’ll remind us that our world has already seen nations warring against one another as well as great earthquakes and severe famines. They may also call attention to the “plagues” that are now on the rise. Should we conclude that these are sure signs that Jesus’ return is just around the corner?

The fact is, we really don’t need to try to figure out when Jesus will come back. None of us know the answer—not even Jesus himself (Matthew 24:36)! It’s enough for us to know that he will come again. Even if we don’t live to see his Second Coming, we know that he will come for each one of us at the end of our lives. And that could happen any day.

The important issue isn’t when Jesus is coming back; it’s what we are doing to be ready for it. Are you living as if he could return at any moment? If that question makes you uneasy, consider this: Jesus’ return means that you will see him, your Savior, the one who rescued you from sin and death. You will behold the God who created you from nothing, who provided for all your needs, and who cares for you every second. You’ll be before the one whose love for you is greater than you ever imagined while on earth. Think about these things, and your heart will be stirred with joy and eager expectation for that day.

Remember how excited many of the early Christians were at the thought of Jesus’ return. They couldn’t wait to see him! They were freed from anxiety as they waited in joyful hope. As we share that kind of attitude, we will find it easier to live a life pleasing to the Lord. Love and gratitude—not fear—will motivate our expectancy and strengthen us in hope.

So the next time you hear of earthquakes, famines, or plagues, remember Jesus’ promises. Look to the one who loves you and is waiting for you, the one who is coming again to take you with him to his heavenly kingdom. Let him turn your unease into eagerness.

“Lord Jesus, change my heart and make me ready to welcome you!”

Những người suy đoán khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại sẽ thường đề cập đến câu nói này. Chúng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng thế giới của chúng ta đã chứng kiến ​​các quốc gia chiến tranh chống lại nhau cũng như những trận động đất lớn và nạn đói nghiêm trọng. Họ cũng có thể kêu gọi sự chú ý đến “bệnh dịch” đang gia tăng. Chúng ta có nên kết luận rằng đây là những dấu hiệu chắc chắn cho thấy sự trở lại của Chúa Giêsu sắp đến gần không?

Thực tế là, chúng ta thực sự không cần phải cố gắng tìm hiểu xem khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại. Không ai trong chúng ta biết câu trả lời – ngay cả chính Chúa Giêsu cũng không (Mt 24, 36)! Chúng ta đủ để biết rằng Ngài sẽ trở lại. Ngay cả khi chúng ta không sống để nhìn thấy sự tái lâm của Ngài, chúng ta biết rằng Ngài sẽ đến cho mỗi người chúng ta vào cuối cuộc đời của chúng ta. Và điều đó có thể xảy ra bất cứ ngày nào.

Vấn đề quan trọng không phải là khi nào Chúa Giêsu trở lại; đó là những gì chúng ta đang làm để sẵn sàng cho nó. Bạn có đang sống như thể Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào không? Nếu câu hỏi đó khiến bạn không yên tâm, hãy xem xét điều này: Sự trở lại của Chúa Giêsu có nghĩa là bạn sẽ thấy Ngài, Đấng Cứu Rỗi của bạn, Đấng đã giải cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra bạn từ hư vô, Đấng cung cấp mọi nhu cầu của bạn và là Đấng chăm sóc bạn từng giây. Bạn sẽ hiện diện trước Đấng có tình yêu dành cho bạn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng khi còn ở trên trái đất. Hãy nghĩ về những điều này, và trái tim của bạn sẽ được khuấy động với niềm vui và sự mong đợi háo hức cho ngày đó.

Hãy nhớ rằng nhiều Kitô hữu ban đầu đã phấn khích như thế nào khi nghĩ đến sự trở lại của Chúa Giêsu. Họ nóng lòng muốn gặp Ngài! Họ được giải thoát khỏi sự lo lắng khi họ chờ đợi trong niềm hy vọng hân hoan. Khi chia sẻ thái độ đó, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Tình yêu và lòng biết ơn – không phải là sợ hãi – sẽ thúc đẩy sự mong đợi của chúng ta và củng cố chúng ta trong hy vọng.

Vì vậy, lần tới khi bạn nghe nói về động đất, đói kém hoặc dịch bệnh, hãy nhớ lời hứa của Chúa Giêsu. Hãy nhìn Đấng yêu thương bạn và đang chờ đợi bạn, Ngài sẽ trở lại để đưa bạn đến với vương quốc Thiên đàng của Ngài. Hãy để Ngài biến sự khó chịu của bạn thành sự háo hức.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi trái tim con và khiến con sẵn sàng chào đón Chúa!

 

Giờ gặt đã đến (Kh 14,15)
The time to reap has come (Revelation 14:15)
Kh 14, 14-19

The images in the Book of Revelation can be perplexing. A vision of someone like a son of man on a white cloud and wearing a crown? Well, that might represent Jesus in his heavenly glory. But what about the sickle and the reaping, the harvest and the “wine press of God’s fury” (Revelation 14:19)? What do those mean?

Biblical images of harvest are usually associated with the four “last things”: death, judgment, heaven, and hell. Think about Matthew 13:36-43, where weeds and wheat are harvested all together and then separated at the end of time. Or the parable of the sheep and the goats (25:31-46), where the king acts as judge and places sheep on his right and goats on his left—and things don’t go so well for the goats!

So why does the Church present us with frightening images like these as the liturgical year ends? The short answer is that meditating on these “last things” can help us make better decisions today. When we’re aware that our choices have eternal consequences, we see those choices more clearly and take them more seriously. As Pope Francis once said, “Before making an important decision, . . . imagine oneself before God at the end of days” (Homily, November 4, 2019).

That might seem like an intimidating suggestion when you are facing a tough choice. But instead of feeling uneasy, try to consider how God sees that choice. Would he tell you, “Well done, my good and faithful servant” (Matthew 25:23)? You might also ask yourself what kind of harvest this choice will yield. Some will lead you closer to the Lord, and others will lead you away from him.

So today, remember the promise and hope of your eternal destiny. Those “last things” are not just sobering prospects; they are blessed opportunities. You have been made a child of God and are called to spend eternity in his presence. You have the chance to cooperate with God’s grace and choose to love and serve him each day. Then, when the “harvest” comes, you will be ready to meet him with joy.

“Jesus, I trust in your mercy and guidance as I try to follow you.” 

Những hình ảnh trong Sách Khải Huyền có thể khiến bạn bối rối. Hình ảnh một người giống như con người trên mây trắng và đội vương miện? Chà, điều đó có thể đại diện cho Chúa Giêsu trong vinh quang trên trời của Ngài. Nhưng còn cái liềm và cái gặt, mùa gặt và “máy ép rượu của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” (Kh 14,19) thì sao? Những điều đó có nghĩa là gì?

Những hình ảnh trong Kinh thánh về mùa gặt thường gắn liền với bốn “điều cuối cùng”: cái chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Hãy suy nghĩ về Mátthêu 13,36-43, nơi cỏ dại và lúa mì được thu hoạch cùng nhau và sau đó tách ra vào cuối thời gian. Hoặc dụ ngôn về chiên và dê (25,31-46), trong đó nhà vua đóng vai trò là người phán xét và đặt chiên ở bên phải và dê ở bên trái của mình – và mọi việc không suôn sẻ đối với dê!

Vậy tại sao Giáo hội lại đưa ra cho chúng ta những hình ảnh đáng sợ như thế này khi năm Phụng vụ kết thúc? Câu trả lời ngắn gọn là suy gẫm về những “điều cuối cùng” này có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn ngày hôm nay. Khi nhận thức được rằng những lựa chọn của mình có hậu quả đời đời, chúng ta sẽ nhìn thấy những lựa chọn đó rõ ràng hơn và nghiêm túc hơn với chúng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói, “Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng,… hãy tưởng tượng chính mình trước mặt Thiên Chúa vào ngày tận thế” (Bài giảng, ngày 4 tháng 11 năm 2019).

Đó có vẻ là một gợi ý đáng sợ khi bạn đứng trước một lựa chọn khó khăn. Nhưng thay vì cảm thấy bất an, hãy thử xem xét cách Thiên Chúa nhìn nhận sự lựa chọn đó. Liệu Ngài có nói với bạn rằng: “Làm tốt lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín của ta” (Mt 25,23)? Bạn cũng có thể tự hỏi mình lựa chọn này sẽ mang lại loại thu hoạch nào. Một số sẽ dẫn bạn đến gần Chúa hơn, và một số khác sẽ dẫn bạn xa Ngài.

Vì vậy, ngày hôm nay, hãy nhớ tới lời hứa và hy vọng về định mệnh vĩnh cửu của bạn. Những “điều cuối cùng” đó không chỉ là những triển vọng nghiêm túc; chúng còn là những cơ hội may mắn. Bạn đã được làm con của Thiên Chúa và được kêu gọi ở đời đời với sự hiện diện của Ngài. Bạn có cơ hội hợp tác với ân sủng của Thiên Chúa và chọn yêu và phục vụ Ngài mỗi ngày. Sau đó, khi “mùa gặt” đến, bạn sẽ sẵn sàng gặp Ngài với niềm vui.

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào lòng thương xót và sự hướng dẫn của Chúa khi con cố gắng theo Chúa.

Comments are closed.

phone-icon