They are the ones who will rise – Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, November 6, 2022

DAILY MEDITATION: LUKE 20:27-38

They are the ones who will rise. (Luke 20:36)

Wouldn’t it be wonderful if we were able to get a glimpse of heaven before we died? To experience, if only for a few moments, the grace of being fully united to our heavenly Father would radically change us. Our worldly attachments would fade, and our determination to live a life pleasing to God would grow.

Since we can’t take a “round trip” to heaven, we’ll never know what it’s actually like until we get there. But we can put our faith in what Jesus tells the Sadducees in today’s Gospel reading. While he provides only a small glimpse of the resurrected life, he leaves no doubt that “the dead will rise” (Luke 20:35, 37). So even without knowing more, we can place our hope in the reality of the resurrection and develop a true longing for the life that Jesus has promised us.

How would such a yearning for heaven change us? Just look at today’s first reading of the woman and her seven sons who were tortured and killed for refusing to violate God’s laws (2 Maccabees 7). Each of them was able to face their executioners bravely because they knew, without a doubt, that God would restore them to life again. Death wasn’t the end for them.

You can have courage too, as long as you keep your eyes fixed on your eternal destiny. As you place your hope in the life to come, your problems will shrink in size and your hardships will become easier to bear. Not only that, but all your actions and decisions will be directed toward that one goal of union with God forever.

Today at Mass, try to surrender your earthly concerns to the Lord and focus instead on the life that God has promised you. Then ask him to give you a deep longing for heaven, one that casts away fear and brings you lasting hope and peace.

“Jesus, help me keep my eyes fixed on you and your promises.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Lc 20,27-38

Họ là những người sẽ sống lại (Lc 20,36).

Không tuyệt vời sao nếu chúng ta có thể được nhìn thoáng về thiên đàng trước khi chúng ta chết? Kinh nghiệm cho thấy, nếu chỉ trong chốc lát, chúng ta được đặc ân  kết hợp trọn vẹn với Cha trên trời thì chúng ta sẽ được biến đổi tận căn. Những sự quyến luyến trần gian sẽ nhạt dần và quyết tâm của chúng ta để sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa sẽ lớn lên.

Vì chúng ta không thể thực hiện một “chuyến đi khứ hồi” tới thiên đàng, chúng ta sẽ không bao giờ biết thiên đàng thực sự như thế nào cho đến khi chúng ta đến đó. Nhưng chúng ta có thể đặt niềm tin vào những gì Chúa Giêsu nói với những người phái Sa đốc trong bài đọc Tin Mừng hôm nay. Trong khi Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một cái nhìn thoáng về sự sống phục sinh, Người bảo đảm chắc chắn rằng “người chết sẽ sống lại” (Lc 20,35.37). Vì thế cho dù không biết gì hơn nữa, chúng ta có thể đặt hy vọng vào thực tại phục sinh và gia tăng một lòng khao khát thực sự về cuộc sống mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta.

Một lòng khao khát như thế về thiên đàng sẽ biến đổi chúng ta như thế nào? Chỉ cần nhìn vào bài đọc thứ nhất hôm nay về người đàn bà và bảy người con trai bị tra tấn hành hạ và bị giết chết vì từ chối vi phạm luật của Thiên Chúa (x. 2 Mc 7). Mỗi người trong số họ đã có thể can đảm đối diện với những tên đao phủ và họ biết chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ phục hồi sự sống cho họ. Cái chết không phải là kết thúc đối với họ.

Bạn cũng có thể có sự can đảm bao lâu bạn hướng lòng mình về số phận đời đời. Khi bạn đặt hy vọng vào sự sống sẽ đến, các vấn đề của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn và các khó khăn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn để chịu đựng. Không chỉ có thế, nhưng tất cả các hành động và quyết định của bạn sẽ được hướng dẫn về một mục đích là kết hợp với Thiên Chúa mãi mãi.

Trong Thánh Lễ hôm nay, bạn hãy cố gắng phó thác những nỗi lo lắng trần thế của bạn cho Chúa và thay vào đó hãy tập trung vào sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho bạn. Rồi bạn hãy xin Người ban cho bạn một lòng khao khát sâu sắc về thiên đàng, nơi sẽ đẩy lui nỗi sợ hãi và mang lại cho bạn niềm hy vọng và sự bình an vững bền.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài”.

Comments are closed.

phone-icon